Al het nieuws

Na de pensioen-cao volgen nu onderhandelingen Cao Zuivel Cao I en cao HP

De afgelopen maanden hebben wij met werkgevers in de Zuivel gesproken over een nieuwe pensioen-cao. Op 3 juni hebben wij hierover een akkoord bereikt. Dit akkoord wordt alleen definitief als we ook goede afspraken kunnen maken voor de Cao Zuivel (cao I en cao HP).

Berekeningen 
De afspraken voor de pensioen-cao zijn op basis van uitvoerige berekeningen tot stand gekomen. Deze berekeningen zijn gemaakt door deskundigen van werkgevers en vakbonden. Kort gezegd komt het erop neer dat we de pensioen regeling van jonge medewerkers kunnen verbeteren zonder dat de oudere medewerkers er veel op achteruit gaan.

Onderhandelingen Cao Zuivel
Vandaag hebben we gesproken over de voorstellen voor de cao Zuivel. Werkgevers en bonden willen vaart maken. Daarom hebben we bekeken of we onderwerpen kunnen samenvoegen. Tot deze onderwerpen horen vanzelfsprekend ook looptijd en loon. 

Vervolg cao-onderhandelingen
Maandag 28 juni wordt het overleg voortgezet. Bereiken we een akkoord over de Cao Zuivel dan zullen we dit samen met de afspraken van de pensioen-cao voorleggen aan de leden. De leden hebben tenslotte het laatste woord. De cao-commissie is betrokken in dit proces en wordt geïnformeerd over de voortgang.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie, 
Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2238 3073 / h.jongsma@cnvvakmensen.nl