Al het nieuws

Muizenstapjes in cao-overleg NS

Er is nog geen resultaat voor de cao NS. Er worden steeds muizenstapjes gedaan. NS heeft herhaald wat het laatste bod was en daar nog iets aan toegevoegd. CNV heeft ook herhaald dat een werkgelegenheidsgarantie het belangrijkste blijft.

Boodschap NS: Verwacht niet veel
NS zegt aan het begin van het overleg dat zij door de huidige situatie beperkt zijn in hun mogelijkheden. Zij hebben overwogen om hun laatste bod te heroverwegen, maar dat toch maar niet gedaan. Zij geven wel aan dat zij niet anders kunnen dan de kosten te beperken, maar hebben nog wel ruimte. Het is aan de cao-partijen om te bezien hoe die ruimte benut wordt. Omdat zij de indruk hadden dat een korte looptijd de voorkeur had, hebben zij 2 opties voorgelegd. Of een korte looptijd tot 1 juli 2021 met een loonsverhoging van 1%, pensioenpremie van 24% en voortzetting van het sociaal plan tot 1 juli 2021. De 2e optie was voortgaan op het laatste bod met een aantal aanvullingen. CNV Vakmensen heeft aangegeven teleurgesteld zijn in deze opties. De 1e optie was sowieso niet aantrekkelijk, want wij willen zo lang als mogelijk een sociaal plan en 1% over 16 maanden is slechter dan het oorspronkelijke bod, dus dat was geen optie. En wij wisten niet wat de aanvullingen waren in de 2e optie.  Wij hebben toen aan NS verzocht met een hernieuwd bod te komen.

Hernieuwd bod NS: herhaling van zetten met kleine stapjes
NS heeft haar vorige bod herhaald en daar nog een klein aantal zaken aan toegevoegd. Het vorige bod was:

 • Looptijd cao en sociaal plan tot 1 juli 2022;
 • Huidige sociaal plan wordt verlengd met de volgende aanvullingen:
  • Als je extra reistijd hebt door standplaatswijziging (of dat gebeurt, is aan de medezeggenschap) dan krijg je daarvan 1,5 uur gecompenseerd;
  • Het is mogelijk om plaats te maken, dus als jij boventallig wordt maar je collega wil wel plaats voor jou maken dan kan dat. NS wil daarbij ook bepalen wie wel en wie daar niet voor in aanmerking komt.
 • Werkgelegenheidsafspraak tot 1 juli 2022
 • Aanvulling tot 100% voor geboorteverlof. De wettelijke regeling bepaalt dat je als je partner bevalt je 70% van je salaris krijgt bij je geboorteverlof. NS wil dat nu aanvullen.
 • Vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid tot verlofsparen. Je kunt dan tot 100 weken sparen.
 • De ingangsdatum van RO wordt aangepast
 • OW hoef je niet meer aan te vragen, maar gebeurt automatisch
 • Een studie-afspraak om te onderzoeken hoe je generaties in balans kunt brengen.
 • Een pilot voor maximaal 25 personen voor een sociaal vangnet voor mensen die wel willen, maar niet kunnen, waarbij het dan gaat of om een vertrekvergoeding of aanvulling op het salaris bij een andere werkgever.
 • Een maaltijdvergoeding voor internationaal tussen 12.00 uur en 17.00 uur van 11 euro per dag.
 • Extra communicatie over de gevolgen qua arbeidsvoorwaarden als medewerkers vrijwillig van rijdend naar niet-rijdend werk gaan.
 • Medewerkers worden geïnformeerd over bereikbaarheid ombudsman
 • Loonsverhoging per 1 april 2020 1%, 1 april 2021 1% en 1 januari 2022 1%, dat geldt ook voor de ORT.
 • De pensioenpremie is dan voor NS voor 2021, 2022 en 2023 op 24%. Omdat er nu een OV-fonds is, is het niet duidelijk of dit kan gebeuren, daarover zal ook met het pensioenfonds worden gesproken.

Daar hebben zij het volgende aan toegevoegd:

 • De maaltijdvergoeding voor internationaal wordt ook geïndexeerd, dus loopt mee met de loonsverhogingen;
 • Het bod voor loonsverhoging is niet verhoogd, wel werd er nu bij gezegd dat het voor 27 maanden 3% is en dat is gemiddeld 1,33% per jaar, wat volgens NS neerkomt op de inflatie.
 • Voor reizen als je dienst hebt op een andere standplaats stelt NS voor:
  • Als de afstand tussen de eigen standplaats en de andere standplaats minder dan 50 kilometer is dan krijg je 25 euro per dag
  • Als de afstand tussen de eigen standplaats en de andere standplaats tussen de 50 en 100 kilometer is dan krijg je 50 euro per dag
  • Als de afstand tussen de eigen standplaats en de andere standplaats boven de 100 kilometer is dan krijg je 75 euro per dag.

Na kritische vragen hierover neemt NS dit voorstel mee terug en komt met een nieuwe reactie.

 • Als je als medewerker vindt dat er voor jou een uitzondering geldt in verband met het sociaal plan in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als je lang ziek bent geweest o.i.d., kan je beroep doen op een hardheidsclausule. In eerste instantie ga je daarover het gesprek aan met je leidinggevende. Kom je daar niet uit dan kan je beroep doen op een begeleidingscommissie.
 • Er komen in de huidige klachtenprocedure aparte afspraken over functiewaardering, waarbij ook deskundigen namens de bonden betrokken zijn.
 • De leergang Vonk over sociale innovatie wordt voortgezet.

We hebben vragen gesteld over de voorstellen. We hebben NS daarin ook gevraagd waarom zij bij de plaatsmakersregeling zelf willen bepalen wie er wel en niet voor in aanmerking kan komen. Er is immers een objectieve norm vanuit het UWV (de uitwisselbare functie). Daarop gaf NS aan dat zij hier geen ervaring mee hebben en het eerst zelf wilden uitproberen.

Voorstellen van CNV Vakmensen die nog bediscussieerd moeten worden
Op het eind van het overleg is door NS gevraagd welke voorstellen CNV Vakmensen nog wil bespreken. Dat waren de volgende, waarbij ook rekening is gehouden met wat NS geboden heeft:

 • Looptijd van cao is onderhandelbaar
 • Werkgelegenheid is het belangrijkste, daarom willen wij
  • Een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025
  • Het sociaal plan wordt verlengd tot 1 januari 2025
  • Bij een plaatsmakersregeling een afspraak over uitwisselbare functies
  • Bij een sociaal vangnet geen beperking tot een pilot van 25 personen
  • Verlenging van het individueel budget. Als je dat gebruikt voor opleiding/ontwikkeling dan verdubbelt NS het bedrag
  • Voldoende tijd om een opleiding te kunnen volgen
 • Loonsverhoging meer dan nu geboden
 • Dat je voor snipperverlof toestemming krijgt als dat 28 dagen tevoren is aangevraagd
 • Bij verlofsparen ook nadenken over hoe je het inricht voor medewerkers, die niet zo veel verlof hebben
 • Eerder met pensioen kunnen
 • Voor degenen die nu thuiswerken een werkplekset en een thuiswerkvergoeding
 • Evaluatie van plan- je- werk-pilot en kijken hoe je daar nu verder mee komt.

Nog te ver uit elkaar, dus nieuwe datum gepland
Omdat we nog te ver uit elkaar liggen, praten we 7 december weer verder. Dan komen zowel het hernieuwde bod van NS als de nog openliggende voorstellen van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties aan de orde. Vanzelfsprekend houden we jou op de hoogte.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze ontwikkelingen? Doe dat op JeAchterban: www.jeachterban.nl/nederlandse-spoorwegen-ns . De online community voor alle werknemers bij NS. 

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E:  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 23 50 09 86

Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag.