Al het nieuws

MT: Coronavirus, wat moet je weten als werknemer

De uitbreiding van het coronavirus (officieel COVID-19) houdt veel werknemers in de bedrijven bezig, zoals bijvoorbeeld over jouw bescherming en die van je collega’s, wat te doen na een besmetting of wat de gevolgen zijn wanneer je naar huis wordt gestuurd. Hierbij een aantal belangrijke punten.
Ontwikkelingen gaan snel, volg het nieuws en RIVM
Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus elkaar snel opvolgen, kunnen bepaalde gegevens toch verouderd of niet (meer) correct zijn. CNV Vakmensen adviseert om de actuele informatie over het virus te raadplegen op de website van het RIVM, website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Heb je vragen over het coronavirus? Je kan terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Overleg noodzakelijk over veilig en gezond werken in je bedrijf
CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat het veilig en gezond werken in verband met het coronavirus volop aandacht krijgt. Daarom is er in het bedrijf een belangrijke rol weggelegd voor het (sociaal) overleg in je bedrijf. En op welke manier jij en je collega’s worden geïnformeerd.

Bijvoorbeeld over hygiënemaatregelen en zorg voor een veilige werkplek (preventie, schoonmaken, zeep, desinfecterende gel en tissues). Er zal ook een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld moeten worden om je voor te bereiden op de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus, zorgmaatregelen en het werken in het bedrijf.

Bij een pandemie heeft de arbodienst/bedrijfsarts een adviserende rol inzake maatregelen om gezondheidsschade, en daarmee gepaard gaande complicaties, te beperken en de bedrijfsvoering voort te zetten. Daarbij is er aandacht voor welzijn van werknemers en welzijn van derden. Zie ook de websites van de arbodiensten.

Rol van de OR, PVT of werknemersoverleg
De OR moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, wanneer zich belangrijke gebeurtenissen voordoen of wanneer er beslissingen worden genomen die een grote impact kunnen hebben op de onderneming. Een pandemie met dergelijke omvang kan als zodanig worden beschouwd, evenals de gevolgen ervan voor de activiteiten van de onderneming.
Wanneer er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen, moet de ondernemingsraad worden geïnformeerd en geraadpleegd over de volgende aspecten:

  • bedrijfscontinuïteitsplan, maatregelen in kader van veilig en gezond werken;
  • de impact van deze gebeurtenissen op de activiteit van de onderneming;
  • de impact van deze gebeurtenissen op het werk, cao en arbeidsvoorwaarden,
    • denk aan bijvoorbeeld als er sprake is om overwerk of tijdelijk werk te gebruiken om afwezigheden te compenseren;
    • bij een vermindering van werk, aanpassing van de arbeidsuren;
    • Werktijdverkorting en tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Calamiteitenverlof bij opvang kinderen en kortdurend zorgverlof
Je kan in voorkomende gevallen calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen, bijvoorbeeld als de school of kinderopvang sluit en je met spoed je kind(eren) op moet halen. Dat geldt eventueel ook nog de volgende dag, wanneer de school of opvang gesloten blijft en je op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden. Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof kan hooguit enkele dagen duren. Je kan uitsluitend gebruik maken van kortdurend zorgverlof wanneer je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen van bijvoorbeeld een ziek familielid. In de Wet arbeid en zorg staat exact omschreven in welke gevallen kortdurend zorgverlof van toepassing is.

Ziekmeldingen
Als je ziek bent, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. Indien je ziek bent en niet kan werken moet je je zo snel mogelijk ziekmelden of laten melden bij de werkgever. Kom je op de eerste ziektedag niet naar het werk, dan moet je uiterlijk vóór 09.00 uur ’s morgens ziekmelden of laten melden. Je moet je aan de cao en verdere procedures houden die bij je werkgever gelden. Hierover vind je regels in de cao en in het bedrijfsreglement.

Loondoorbetaling bij thuis werken of als je in quarantaine moet
Als je naar huis wordt gestuurd om thuis te werken dan behoud je je recht op loon. Dit geldt ook voor het geval als je buiten je schuld niet kan werken omdat je in quarantaine moet van de GGD of huisarts.

Werktijdverkorting en (deeltijd)WW
Je werkgever kan werktijdverkorting aanvragen wanneer aan de voorwaarden van het ministerie van SWZ is voldaan en dan is er recht op WW. Zij komen hiervoor in aanmerking indien zij de komende 2-24 weken minstens 20 procent minder werk verwachten te hebben.
In de cao is geregeld dat de werkgever dan geen salaris betaalt over de tijd waarin de werknemer niet werkt. Het gaat hier ook om een werktijdverkorting tot een week van 0 uren. Bij recht op een uitkering volgens de WW vult de werkgever deze uitkering aan tot het salaris dat de werknemer zou krijgen. Vaak maakt het UWV de WW-uitkering over aan de werkgever zodat je als werknemer volledig doorbetaald krijgt. De werktijdverkorting wordt maximaal voor 6 weken verleend. Voor zieke medewerkers kan de werkgever overigens geen werktijdverkorting aanvragen. Voor hen is hij op basis van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte in de cao verplicht het loon door te betalen.

Zodra je hoort dat bij jouw bedrijf plannen zijn tot invoering van werktijdverkorting meldt dit dan: info@cnv.nl of 030-751 1007. Zie ook de website https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus.  

Wens je alle gezondheid.

CNV Vakmensen
Bernard Zijlstra, bestuurder en Peter de Vries, kaderlid en voorzitter cao-commissie Metaal en Techniek