Medewerkers vinden resultaat Afterpay onvoldoende

Na de poging om een petitie door werknemers aan werkgever aan te bieden hebben vakbonden een enquête gehouden onder alle werknemers die maar hun mening wilden geven. Het resultaat is dat de overgrote meerderheid, zo'n 80% van de geënquêteerden, het resultaat afwijst.

De Ondernemingsraad Afterpay heeft ondertussen afspraken met werkgever gemaakt over jouw arbeidsvoorwaarden. Wat er precies is afgesproken, zo blijkt uit jullie reacties, is niet helemaal duidelijk. De eisen zoals verwoord in de petitie zijn in ieder geval niet ingewilligd. Ook zijn de gemaakte afspraken niet gedeeld. Er is slechts een globaal tijdspad gedeeld. Dit is natuurlijk niet hoe je dit soort verstrijkende afspraken vastlegt. Wij gaan werkgever verzoeken ook echt transparant te zijn en het formele akkoord te delen met werknemers.

Niet van deze tijd
Wij vinden het niet meer van deze tijd dat een klein groepje mensen, 2 a 3 or leden en een manager bepalen hoe de arbeidsvoorwaarden van werknemers eruit gaan zien. Er is door de OR zelf geen uitvraag gedaan wat de mensen willen en er is geen stemming vanuit or of werkgever georganiseerd over het akkoord. Wij gaan uit van de goede bedoelingen van de OR. Maar de OR neemt een risico, gezien haar minimale bezetting, dat zij de werknemers in onvoldoende mate vertegenwoordigd.
De uitslag van de enquête geeft aan dat een grote groep het er niet mee eens is. Helaas hebben wij het OR-reglement niet om dat formeel te toetsen. Informeel is het natuurlijk raar dat zo’n kleine OR dit soort verstrekkende afspraken maakt over jullie arbeidsvoorwaarden.

Niet acceptabel
Als vakbonden behouden wij ons het recht voor om namens onze leden de eenzijdig gewijzigde arbeidsvoorwaarden ter discussie te stellen. Zonder overleg of instemming is de winstdelingsregeling geschrapt. Op geen enkele manier is geprobeerd in gesprek te komen met ons of alternatieven te bespreken zoals de winstdeling 2018. Dat is niet acceptabel. Wij zullen dan ook jullie belangen blijven behartigen.

Uitkomst
80% van de stemmers vond het resultaat onvoldoende en wees het af. Een overgrote meerderheid van de stemmers is dus tegen het resultaat wat bereikt is. Als redenen om tegen te stemmen gaven jullie op:
- de overige eisen zijn genegeerd;
- 3,5% is te weinig;
- 2018 is genegeerd;
- er is te weinig invloed;
- er is te weinig communicatie vanuit de OR.

Overleg
Uit de petitie bleek duidelijk dat 66 mensen wilden dat de vakbonden namens hen zouden onderhandelen. Dat is het recht om collectief te onderhandelen. Afterpay/Arvato/Bertelsmann negeert dit tot op de dag van vandaag en houdt zich niet aan haar eigen gedragsregels. Dat is natuurlijk vreemd, maar dit zij zo. Wij als vakbonden zijn nog altijd bereid om in constructief overleg te treden om goede transparante en duurzame afspraken te maken.
Heb je vragen, bel of mail mij dan.

Mede namens Duygu Akcay, FNV Finance 
Roderik Mol, bestuurder CNV Vakmensen
M 06-2047189 
E r.mol@cnvvakmensen.nl