Al het nieuws

Ledenraadplegingen Cornelis Vrolijk

De bemanningen van de schepen die zowel vallen onder het concern Cornelis Vrolijk als de cao Trawlvisserij zijn door ons gehoord over het voornemen van het concern om een aanvullingsovereenkomst cq. een cao te maken. Wij hebben de gesprekken aan boord terugvertaald in voorstellen.

Graag horen wij van jou of je je kunt vinden in deze terugkoppeling / vertaling naar wijzigingsvoorstellen en/of je eventueel nog aanvullingen hebt. Schroom ook niet te reageren als je het ergens niet mee eens bent. Graag ontvangen we je commentaar per omgaande per e-mail maar in ieder geval vóór 25 november 2019, zodat wij dit in onze bespreking met de werkgever nog kunnen meenemen. Je e-mail kan verstuurd worden naar w.kampen@cnvvakmensen.nl.

Wat willen wij regelen:
Indien na bespreking met de werkgever en naar onze beoordeling de uitkomsten positief zijn, zullen wij jullie vragen of wij van de zeearbeidsovereenkomst een cao mogen maken. Wat ons betreft dient In de arbeidsovereenkomst letterlijk te worden opgenomen dat deze cao dient als aanvulling op de cao Trawlvisserij en daar niet negatief van mag afwijken. De Cao Trawlvisserij is de basis-cao en de cao “Cornelis Vrolijk” is een kop-cao. Wij willen in deze overeenkomst vermeld hebben welke schepen hier onder vallen. De uitkomsten van de besprekingen worden dus ter beoordeling (en stemming) aan jullie teruggelegd.

Artikel 3
CNV Vakmensen hecht er zeer sterk aan dat er geen twijfel kan bestaan over de overeengekomen gage dat uitbetaald wordt in de reis op en wat er uitbetaald wordt in de reis af. Dat dient aanzienlijk helderder omschreven te worden dan nu in artikel 3. Ook dient aangegeven te orden dat de ziekteregeling ingaat op het moment van ziekmelding. Anders gezegd komt de uitbetaling van het “hoge ziekengeld” precies 6 weken na aanmelding van de ziekmelding. Een betere omschrijving geldt ook voor blz 6 punt 3 Het wisselen van een functie gedurende een reis bij systeemvaren.

Artikel 3 lid 8
Wij willen helderder omschreven hebben wat een geldige melding aan een werknemer is in artikel 3 lid 8. Zoals nu omschreven zou een voicemail kunnen volstaan. Wij willen dat aan de meldingsplicht is voldaan als dit een week van te voren aan de werknemer schriftelijk (eventueel per e-mail) is meegedeeld. (Eventueel kan per (whats)app aangegeven worden dat er een e-mail inzake dit artikel is verstuurd).

Artikel 3.9
In artikel 3.9 dient duidelijk omschreven te zijn, dat een arbeidspatronen die een veelvoud zijn van de omschreven arbeidspatronen als x(1 op 1 af) of x(2 op 1) af vermenigvuldigd kunnen worden met een getal x waarin de x vervangen kan worden door een willekeurig getal onder de 13, zonder dat dit verdere arbeidsvoorwaardelijke gevolgen heeft.

Artikel 11 lid 7 dient in overeenstemming met het Europese recht 2 uur per dag zijn (Zie reprimande van de Europese rechter).

Oplegperiode Wirons
Voor de Wirons verwachten wij dat een eigen overeenkomst wordt gemaakt. Dit is ons toegezegd.

Bruto Beloning bijlagen
De brutobeloning onder het Wettelijk Minimum Loon (WML) in de bijlagen dienen op niveau WML gebracht te worden.

Vakantiedagen
Alle wettelijke, bovenwettelijke en compensatiedagen dienen op verzoek van de visser binnen een maand na het ingediende verzoek uitbetaald of opgenomen te worden tenzij de visser een latere datum opgeeft. In dat geval zal de latere datum worden gehonoreerd. (Op deze wijze hoeven er geen onnodige dagen te blijven staan). Verder is door jullie aangegeven dat vakantiedagen, vakantieloon en compensatiedagen twee keer per jaar uitbetaald zouden moeten worden (in mei en december).

Geheimhoudingsplicht

Binnenlig-periode
Indien er gewerkt wordt c.q. aan boord gebleven moet worden met kerst en/of oud/nieuw dient er een overwerkvergoeding betaald te worden van 175%.

Indien werknemers niet van boord mogen in verband met de ligging van het schip buiten de thuishaven, bijvoorbeeld in Vlissingen of Las Palmas dienen zij een extra vergoeding te krijgen van 50% op het normaal uitbetaalde loon.
Door jullie is aangegeven dat jullie de volgende vergoedingen willen hebben:

Vergoeding voor de 8 uur is goed voor werkzaamheden van maandag t/m vrijdag
Vergoeding van 8 uur voor zaterdag met 25% verhogen
Vergoeding van 8 uur op zon en feestdagen met 50% verhogen

Overwerkuur is nu een 1/8 van het 8 uren loon
Overwerkuur voor maandag t/m vrijdag verhogen met 25 %
Overwerkuur voor zaterdag verhogen met 50%
Overwerkuur voor zon en feestdagen verhogen met 75%

Indeling van functies
De indeling van de twee onderste functies (zowel nautisch als technisch) van de officieren zijn niet goed ingedeeld en dienen een betere waardering.

Nog te voeren gesprekken
Er zijn veel medewerkers met wie niet is gesproken; zelfs met medewerkers die er op achteruitgaan. Deze gesprekken dienen alsnog plaats te vinden en er dient een deugdelijke onderbouwing te komen + een bezwaarprocedure. Dit geldt in het bijzonder voor de beloning van schippers en machinisten (Hierover zijn veel persoonlijke / directe opmerkingen ontvangen. Deze opmerkingen zullen zonder ze hier te duiden onder de aandacht van de reder gebracht worden).

Gert Koster en ondergetekende willen iedereen bedanken die zijn bijdrage heeft geleverd aan de raadplegingen.
Ben je niet gehoord, schroom niet alsnog je opmerkingen naar ons te mailen.

Wietze Kampen


Bestuurder
CNV Vakmensen