Al het nieuws

Ledenbijeenkomst donderdag 30 juli a.s.

Donderdag a.s. houden CNV en FNV een gezamenlijke leden/personeelsvergadering om 13.30 uur in De Wanmolen, Schweitzerpark 2, 6671 BR Zetten.

Volgend op het bericht van uw werkgever inzake een reorganisatie binnen Betuwe-Express/De Jong Tours, heeft er op maandag 27 juli jl., overleg plaatsgevonden tussen de directie en betrokken vakbonden (FNV en CNV).

Wij hadden van uw directie het voorgenomen besluit reorganisatie (VB), adviesaanvraag aan de OR en concept sociaal plan vertrouwelijk ontvangen. In het reorganisatieplan wordt de organisatie van Betuwe-Express/De Jong Tours aangepast en hiernaast wordt er een collectieve ontslagaanvraag opgestuurd aan het UVW. De werkgever is dan verplicht om in overleg met OR en vakbonden te treden, ten einde o.a. een sociaal plan overeen te komen.

In het hierboven genoemde overleg d.d. 27 juli is het reorganisatieplan nader besproken en zijn er verschillende invalshoeken bediscussieerd. Uiteindelijk heeft uw werkgever er voor gekozen om de ingeslagen koers van collectief ontslag, met boventalligheid en gedwongen ontslag vast te houden. Hierop volgend is het sociaal plan besproken en aangepast op verzoek van vakbonden. Wij hebben met de werkgever afgesproken dat u het sociaal plan toegestuurd krijgt, zodat u dit kunt lezen.

Dit sociaal plan willen wij u voorleggen in een gezamenlijke leden/personeelsvergadering FNV/CNV op donderdag 30 juli a.s. om 13.30 uur in De Wanmolen, Schweitzerpark 2, 6671 BR Zetten.
Bij deze gezamenlijke leden/personeelsbijeenkomst van FNV/CNV hebben vakbondsleden stemrecht.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop u te ontmoeten a.s. donderdag.

Laat uw collega’s weten dat er een vergadering is.
Nadere informatie over reorganisatie vindt u op www.cnvvakmensen.nl/reorganisatie

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E:  p.deridder@cnvvakmensen.nl