Al het nieuws

KLM: VVR, Politiek en Pensioenen

Het is stilte voor de storm bij KLM, waarbij CNV verwacht dat er de komende maand veel gaat gebeuren. Om jullie een helder beeld te geven bij wat er te wachten staat informeert CNV jullie graag over drie belangrijke thema's: De VVR, de politieke situatie én je pensioen.
VVR (Vrijwillige Vertrekregeling)
KLM heeft recent jullie geïnformeerd over haar voornemen om een vrijwillige vertrekregeling in het leven te roepen op plekken waar ze boventalligheid verwacht. Dat betekent dat je misschien de mogelijkheid krijgt om tegen een financiële vergoeding KLM te verlaten en daarmee het aantal gedwongen ontslagen, die op termijn ook te verwachten zijn, te beperken. Let wel op, dit betreft dus een vrijwillig vertrek, geen gedwongen ontslag en daarom ligt hier geen afspraak met bonden onder. Het is een eenzijdig initiatief van KLM. Wij zijn er wel vertrouwelijk over bijgepraat. Op het moment dat gedwongen vertrek wél aan de orde gaat zijn, dan gaan wij daar vanzelfsprekend stevig over onderhandelen met jullie belang voor ogen.

Niemand is op dit moment gedwongen te vertrekken, wel kan het voor jezelf aantrekkelijk zijn om van zo'n VVR gebruik te maken. Wij raden je dan ook aan om als je daarover nadenkt, goed advies te vragen aan je vakbond. KLM gaat deze week bonden en medewerkers nader informeren over hoe ze dit vrijwillige vertrek definitief wil gaan vormgeven. Op basis daarvan informeren we je verder over hoe we deze adviesrol zorgvuldig willen oppakken op basis van een zo zakelijk mogelijk advies.

Voor alle duidelijkheid, KLM heeft nog helemaal niks gecommuniceerd aan bonden over percentages aan reductie die ze uiteindelijk wil bewerkstelligen en geeft ook aan dat zelf nog niet te weten. Wij kunnen je daar dus op dit moment dus helaas nog geen helderheid over verschaffen.

Politieke ontwikkelingen
Zoals je weet heeft CNV met collega-vakbond FNV minister Hoekstra van financiën en in cc de kamercommissie financiën van ons parlement een aantal aandachtspunten meegegeven voor bij de gesprekken over het verstrekken van een door de overheid gegarandeerde lening aan KLM. Tot onze tevredenheid zijn er een tweetal moties aangenomen door de kamer die ondersteunden wat we bepleit hebben in onze brief. Ten eerste een motie van het CDA waarin een loonoffer bij de topsalarissen bovenaan de voorwaardenlijst geplaatst moet worden voor een lening. Kortom: Sterkste schouders, zwaarste lasten. En ten tweede een motie van de PvdA, waarbij werknemers met de lagere inkomens zoveel mogelijk worden ontzien.

Betekent dat dan dat onze leden volledig gevrijwaard blijven van verdere ingrepen in de arbeidsvoorwaarden (nadat we al de winstuitkering hebben uitgesteld) ? CNV heeft dat in ieder geval als inzet, maar beseft ook dat de situatie bij KLM precair is en we alles op alles moeten zetten om banen overeind te houden. Wat uiteindelijk daarbij wel of niet acceptabel is om bij te dragen als medewerkers, dat bepalen jullie, onze leden. Voor CNV geldt in ieder geval dat, geruggesteund door ons parlement, we vinden dat de sterkste schouders nu eerst aan zet zijn.

Pensioen
Een ongeluk komt zelden alleen, is een spreekwoord dat ook opgaat voor wat betreft de pensioensituatie voor KLM-grondmedewerkers. In de huidige regeling is er sprake van dat je een gegarandeerde pensioenopbouw krijgt. Over je salaris minus de franchise, het bedrag waarvoor je al AOW opbouwt, bouw je jaarlijks 1,895% aan pensioen op. Het totale pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van die jaarlijkse opbouw plus de eventuele jaarlijkse indexatie van dat opgebouwde pensioen, een indexatie die niet gegarandeerd is in de regeling.

Nu lijkt het erop dat, op basis van de verplichte rekenmethode van De Nederlandse Bank voor pensioenen met een aan de deelnemers gegarandeerde uitkomst, zoals bij KLM, de benodigde premie om dat pensioen waar te maken met handhaving van dezelfde jaarlijkse pensioenopbouw, vanaf 2021 niet meer hoog genoeg is.

Dat betekent dat:
- of de premie, opgehoest door de werknemers en KLM samen,die je betaalt om dezelfde pensioenopbouw te houden vanaf 2021 fors omhoog moet. We hebben het over vele procenten van de loonsom op de grond van KLM.
- of dat de opbouw over het pensioen dat je in de toekomst opbouwt fors omlaag moet. Dat betekent dat je jaarlijks een veel lager gegarandeerd bedrag opbouwt vanaf 1-1-2021 (in plaats van bijna 1,9% per jaar wellicht 1,5% per jaar of misschien zelfs minder). Je aanspraken over wat je al hebt opgebouwd tot en met 2020 worden daar overigens niet door geraakt.
-of dat je afspreekt om af te stappen van een gegarandeerd pensioen. Dan spreek je af dat KLM en deelnemers weliswaar jaarlijks een bepaalde premie betalen, wellicht ook een hogere premie dan nu, maar dat je niet meer een garantie hebt op wat de uitkomst van jouw inleg is. In feite is dan het positieve risico op een betere uitkomst of het negatieve risico op een slechtere uitkomst qua opbrengst van je pensioeninleg (ten opzichte van een gegarandeerde regeling) dan voor jou.

CNV ziet dat dit bij een keuze voor welk van de drie opties ook een keuze tussen kwaden is, maar we zijn graag transparant hierover naar jullie. Het kan daarbij nog erger worden, want als de beurzen onverhoopt nog harder onderuit gaan dit jaar dan kan er ook een korting volgen op je bestaande afspraken. We gaan hierover een gedegen gesprek aan met KLM, waarbij we ook hebben afgesproken met KLM dat we ons als vakbonden daarbij laten adviseren door een deskundige externe adviseur die veel ervaring heeft met deze materie.

Dit gesprek gaat over 8 miljard Euro (het huidige vermogen van het fonds) en jullie zuurverdiende centen, dat doen we dus niet op basis van een beetje natte vingerwerk. Daarbij geldt voor alle duidelijkheid dat het pensioenfons van KLM gescheiden is van KLM zelf en dat betekent dus dat de financiële situatie van KLM in feite helemaal losstaat van de financiële situatie van het pensioenfonds. Met natuurlijk de kanttekening dat we de financiële ruimte bij KLM om de premie te verhogen niet hoeven te overschatten op dit moment. We verwachten jullie de komende maand ook hier meer over te berichten.

Stilte voor de storm
Neem voor vragen of opmerkingen over deze info gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Je kan ons ook volgen via Je Achterban: https://www.jeachterban.nl/klm/

Het is stilte voor de storm bij KLM. We proberen je als CNV goed te ondersteunen de komende periode. Vakbondsleden bepalen rechtstreeks of de maatregelen die KLM wil nemen als het gaat om arbeidsvoorwaarden of financiële regelingen bij gedwongen ontslag doorgang kunnen vinden. Ook hebben ze recht op goede juridische voorlichting bij vragen over werk en inkomen. Wie weet heb je nog wel een collega die zichzelf en daarmee de vakbeweging kan steunen doen door hem of haar lid te maken. Dat kan via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden .