Al het nieuws

KLM stelt voor om parttimers grondafhandeling privéleven te laten inleveren

Vandaag heeft KLM bekend gemaakt dat ze voornemens is om het privéleven van parttimers die werkzaam zijn bij Ground Services in te perken. Dit door de bestaande contracturen te gaan uitsmeren over vijf werkdagen.
Bekendmaking

CNV is hier kort geleden vertrouwelijk over geïnformeerd door KLM. Niet om erover te overleggen, maar om ons er – in de ogen van KLM hoeft meer niet – over te informeren. CNV heeft de KLM gelijk laten weten dit een onzalig voornemen te vinden. KLM heeft echter haar plannen doorgezet en koerst af op het vanaf september verplichten van parttimers om in deze systematiek mee te gaan draaien.

KLM meent dat de cao haar het recht geeft om deze maatregel eenzijdig door te voeren (na een roostertraject waarin de GC’s en de OR instemmen met dit voornemen en als die instemming niet wordt gegeven via een gang naar de rechter). CNV ziet dit anders. Parttimers werken al decennia bij KLM met een vast aantal opkomsten per week, afhankelijk van hun contractpercentage. Dat kan je niet opeens opzij schuiven. Daarnaast staat de cao vol met passages die volstrekt in strijd zijn met wat KLM nu wil invoeren.

De cao heeft het bijvoorbeeld over:

-“Een regeling van vrije tijd die in goede relatie staat tot de omstandigheden van de werkzaamheden [in dit geval, het parttime werkzaam zijn voor de onderneming]”

-“Duurzaam inzetbaar zijn, worden en blijven  van  werknemers [hoe ga je dit bewerkstelligen als je een parttimer die bijvoorbeeld een 24-uurscontract heeft verplicht 5 dagen beschikbaar te zijn ? ]

-“ scheppen van arbeidsomstandigheden die aangepast zijn aan de fysieke en psychische mogelijkheden van de werknemers”

- “Dat wordt uitgegaan van een 5-daagse werkweek, die uit 40 werkuren bestaat en dat voor de werknemer in deeltijd het gemiddeld aantal werkuren per week berekend wordt naar rato van het deeltijdpercentage [is dit niet opgeschreven in de jaren negentig met de bedoeling om het aantal opkomsten zoveel mogelijk naar rato van het deeltijdpercentage vast te stellen, waarbij daarnaast een garantie is afgegeven op het aantal uren dat je dient te krijgen per week?]

- “de in het huidige maatschappelijke bestel bestaande sociale eisen” [zoals bijvoorbeeld de aandacht die er is voor gezinnen in het spitsuur van hun leven om werk en privé te combineren en het betaalbaar houden van de kosten voor kinderopvang, die door deze ingreep van KLM kunnen toenemen terwijl de medewerker er geen cent salaris voor terugkrijgt]

- “het op een zorgvuldige wijze rekening houden met de sociale aspecten“ 

Opvatting cao

CNV is de opvatting toegedaan dat dit voornemen van KLM volstrekt in strijd is met de geest van de cao en vraagt zich ook af of hier aan alle vereisten van goed werkgeverschap wordt voldaan. Daarnaast zijn we het niet bij voorbaat ermee eens dat medewerkers die vele jaren met een vast aantal opkomsten (en dienstlengtes) hebben gewerkt niet te maken hebben met afspraken die onderdeel zijn gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

We vragen ons dus ernstig af of KLM deze wijziging überhaupt wel zonder overleg met bonden mag doorvoeren.  Daarnaast hopen we dat de medezeggenschap zeer kritisch kijkt naar wat hier gebeurt.

Politieke dimensie

Tot slot zijn er twee moties aangenomen door ons democratisch gekozen parlement, die de regering ertoe oproepen om

  1. vakbonden te betrekken bij maatregelen die mogelijkerwijs de arbeidsomstandigheden verslechteren en
  2. werknemers met een inkomen tot anderhalf keer modaal zoveel mogelijk te ontzien in de herstructureringsplannen

CNV vraagt zich af hoe deze maatregel, die juist met name medewerkers die minder verdienen dan 1,5 keer modaal aanpakt en de arbeidsomstandigheden verslechtert, zich verhoudt tot deze moties.

Het lijkt er op dat KLM onder het mom van corona en de crisis en onder dankzegging en gebruikmaking van de NOW-bijdrages en de miljarden aan staatsleningen alvast voorsorteert op een uiterst kille toekomst voor haar parttime medewerkers.

Vakbonden en verantwoordelijkheid

Natuurlijk nemen we als vakbonden onze verantwoordelijkheid. We hebben een historische ingreep in de arbeidsvoorwaarden uitonderhandeld met KLM, wellicht zelfs voor vijf jaar. We hebben de ontslagvergoedingen ten opzichte van de cao versoberd. Én we hebben veel ruimte gegeven aan KLM om tijdelijk veel flexibeler te kunnen opereren in de roosters dan in de cao staat via de impopulaire “NOW-maatregelen”.

Maar blijkbaar vindt KLM dat nog veel meer geoorloofd is om te vragen aan medewerkers. CNV vindt dit ongepast. Wij gaan ons dan ook beraden op vervolgstappen, als het aan ons ligt samen met collega-vakbonden en de medezeggenschap.

Vragen/opmerkingen ?

Geef vooral je (kritische) feedback door aan je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 en m.wallaard@cnvvakmensen.nl En hou de berichtgeving de komende tijd goed in de gaten.