Al het nieuws

KLM: Rol Overheid/Loonoffer(s)/Reorganisatie

De ontwikkelingen bij KLM volgen elkaar snel op en voor en achter de schermen gebeurt er van alles. Het lijkt CNV daarom goed om jullie een korte update te geven over wat er de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden.

Drie thema's
Op drie thema's een update: De reactie van de bonden op het verzoek om de loonsverhoging van 2,5% uit te stellen, de deelname van CNV aan het bezwaar bij de Europese Commissie tegen de door de overheid opgelegde staffel qua arbeidsvoorwaardelijke korting en de vraag aan minister Hoekstra over opheldering qua kamermoties.

Uitstellen loonsverhoging
KLM heeft ons gevraagd om de 2,5% loonsverhoging per 1-8 uit te stellen. Als gezamenlijke grondbonden hebben we besloten daar vooralsnog niet in mee te gaan en de cao niet nu al open te breken. Wij hebben dat gemotiveerd in een begeleidende brief (zie bijlage 1) en een uitgebreide vragenlijst voor intern gebruik met veel vragen over de bedrijfseconomische situatie en de staatssteun. In de kern betogen we dat we niet blind zijn voor de bestaande situatie. Ja, er is een kostenbesparing nodig. Ja, wij hebben daar als medewerkers een rol in te spelen.

Maar hoe groot die rol moet zijn en wie wat kan bijdragen naar draagkracht (wat CNV betreft geldt: Sterkste schouders, zwaarste lasten), daarvoor hebben we eerst informatie nodig vanuit KLM. Wij zijn tot nu toe zelfs niet op hoofdlijnen op de hoogte van de reorganisatieplannen van KLM. Uit zorgvuldigheid mogen jullie van ons dan ook verlangen dat we geen beslissingen nemen voor we het bredere plaatje kennen. Zoals meerderen van jullie opmerkten, het wordt wel heel vervelend als je eerst arbeidsvoorwaarden inlevert en later alsnog ontslagen wordt met een lagere WW-uitkering. Juist om regie te houden op de volgordelijkheid der dingen willen we het complete beeld hebben.

Bezwaar staatssteun
CNV heeft deelgenomen aan het bezwaar tegen één specifiek onderdeel van de staatssteun aan KLM bij de Europese Commissie. Namelijk het zonder nuance moeten invoeren van een staffel qua lineair inleveren van arbeidsvoorwaarden vanaf 1x modaal (36.500 Euro per jaar inclusief ORT, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) tot en met 3x modaal (minimaal 20%). Wij zijn niet tegen algemene richtlijnen vanuit de overheid, zoals het ontzien van medewerkers met een inkomen van 1,5x modaal, een kamermotie waar de regering vooralsnog geen gehoor aan geeft, of het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Ook kan de overheid, hoe vervelend ook, ons een algemene kostenreductie opdragen in ruil voor het belenen van belastinggeld. We zijn echter wel tegen een dwingende staffel waardoor je in de praktijk, want tegen de lening kunnen we natuurlijk geen nee zeggen, geen enkele onderhandelingsruimte meer hebt als vakbond om passende maatregelen af te spreken met instemming van jullie, onze leden.

De vrijheid van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden met je werkgever, vastgelegd in internationale verdragen die ook Nederland heeft ondertekend, is hiermee weg. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij willen maatwerkafspraken maken die passen bij medewerkers. Niet gedwongen iedereen die op fulltimebasis boven modaal verdient korten, zodat bijvoorbeeld ook bijna alle eenverdienende parttimers bij KLM hard geraakt worden. Of mensen met onregelmatigheidstoeslag harder korten dan mensen met hetzelfde basissalaris die niet een onregelmatigheidstoeslag hebben. Een ondoordachte opstelling van de overheid verdient bijstelling. Helaas heeft de Europese Commissie niet inhoudelijk gereageerd op ons bezwaar. Wellicht krijgt dit verhaal dan ook nog een staartje.

In gesprek met Hoekstra
CNV heeft samen met collega-vakbonden FNV en VNC naar aanleiding van de verwarring die ontstaan is over bijvoorbeeld het niet uitvoeren door de overheid van de tweede kamermotie om mensen met 1,5 keer modaal te ontzien een brief gestuurd aan het ministerie van Financiën (zie bijlage 2). Wij willen nu daadwerkelijk in gesprek met de minister, want is die staffel qua inleveren van arbeidsvoorwaarden nu strak vanuit het ministerie opgelegd, al is dat misschien strijdig met internationale verdragen ? Of hebben we nog ruimte om te kunnen onderhandelen ? Waarom heeft de minister niet geacteerd op de motie van ons parlement om medewerkers met een inkomen tot 1,5 modaal zoveel mogelijk te ontzien ? Wat is nu bepleit door de directie van KLM versus het ministerie en wat is een authentiek denkproduct van dhr. Hoekstra ? Wij hopen spoedig in gesprek te gaan.

Vragen/opmerkingen
De komende tijd gaat er veel van KLM'ers gevraagd worden, wordt er al veel van jullie gevraagd en staan jullie voor grote vragen over jullie toekomst bij en na KLM, zoals we bij CNV merken aan de historisch hoge stroom aan berichten die we mogen ontvangen. Als er iets scheefloopt in de operatie, bespreken we dat met KLM en werken we aan een oplossing. Vragen of opmerkingen, gewoon melden aan CNV!, jullie zijn onze ogen en oren op de werkvloer. Je kan je bestuurder Michiel Wallaard mailen via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Het ledenaantal van CNV groeit door de afgelopen maanden, wat voor ons duidelijk maakt dat jullie het belangrijk vinden om je te organiseren en samen sterk te staan in de moeilijkste tijd in de geschiedenis van KLM. Meld je ook aan als lid, of roep je collega's op om lid te worden, zodat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan en inbreng hebben op de democratische besluitvorming van vakbonden de komende tijd: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

 

 

 

Downloads