Inhoudelijke discussies in 2e overlegronde cao

De cao-onderhandelingen bij ProRail zijn op 3 en 4 april echt van start gegaan. De onderhandelingsdelegatie zijn inhoudelijk met elkaar gaan discussiëren over de wederzijdse voorstellen en daarbij horen schorsingen, afstemming en raadpleging van de achterban (kaderleden).

In dit tweedaagse overleg zijn alle voorstellen inhoudelijk besproken, ook de loonparagraaf. CNV Vakmensen heeft twee belangrijke speerpunten in het cao-overleg, de loonparagraaf en als onderdeel van duurzame inzetbaarheid het persoonlijke ontwikkelbudget.

Loonontwikkeling
CNV Vakmensen heeft een looneis van 4% op tafel gelegd. Alle seinen in Nederland staan eindelijk op groen om een dergelijke voorstel in te dienen. Er is sprake van hoogconjunctuur en het Kabinet en de Nederlandse Bank geven ook aan dat het nu eens tijd wordt dat de koopkracht fors wordt verbeterd. Het (eerste) loonbod van ProRail was uitermate teleurstellend: 1,5%...

De werkgeversdelegatie gaf aan dat de loonkosten vanwege de hogere pensioenpremie autonoom stijgen (0,4%) en dat de overheidsbijdrage zal worden geïndexeerd met 1,9%. De inflatie is ruim 2%. Dit betekent dat medewerkers van ProRail in een tijd van hoogconjunctuur er in koopkracht op achteruit zouden gaan. Daarnaast is de trend dat er momenteel cao’s worden afgesloten met jaarlijkse stijgingen van ruim 3%. ProRail gaf aan dat een hoger loonbod alleen gerealiseerd kan worden als op andere onderwerpen van gesprek de efficiency wordt verbeterd en een stijging van de productieve uren kan worden gerealiseerd. Kortom, er zal nog flink moeten worden onderhandeld om de loonkloof te dichten.

Persoonlijk ontwikkelbudget
CNV Vakmensen vindt het van groot belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen in én buiten hun functie. Zo blijf je als medewerker duurzaam inzetbaar. Het belang van het ontwikkelen buiten de functie lijkt ProRail met ons te delen. We verschillen alleen van mening over de manier waarop je een medewerker hierin faciliteert. CNV Vakmensen wil een persoonlijk budget waar de medewerker zeggenschap over heeft en ProRail wil dat medewerkers hun plannen indienen en dan wordt beoordeeld of dit past binnen de persoonlijke ontwikkeling.

Volgende overleg
De volgende overlegronde zal op 28 en 29 mei plaatsvinden. Zoals jullie hebben kunnen lezen, zijn we er nog lang niet. CNV Vakmensen hoopt op een realistischer loonbod van ProRail en zullen we de onderwerpen gaan bespreken die nog niet uitgebreid aan bod zijn gekomen (o.a. werkdruk en productieve uren).

Uiteraard houden we jullie op de hoogte!

Uw cao-onderhandelingsdelegatie,

Jerry Pique
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 60 2052
E: j.pique@cnvvakmensen.nl