Einde doorlopend sociaal plan Renewi

CNV Vakmensen, FNV Transport & Logistiek en De Unie hebben de laatste periode haar leden geraadpleegd. Dit was nodig omdat de ideeën van jullie werkgever en ons uiteenliepen voor wat betreft de inhoud van het doorlopende sociaal plan.

Hoe zat het ook al weer?
Al meerdere jaren is er bij Renewi sprake van een Sociaal Plan. Een plan waarin afspraken zijn gemaakt over wat te doen bij boventalligheid. Zowel op het gebied van (interne) herplaatsing alsook op het gebied van beëindigingsvergoeding en reparatie voorwaardelijke pensioenrechten. Dit plan loopt 31 december 2019 af. Zowel jouw werkgever als de vakbondsleden willen in de toekomst gefaciliteerd blijven van een doorlopend sociaal plan. Voor meer achtergrond zie onze eerdere communicatie op onze website.

Ideeën liepen uiteen
Jouw werkgever en vakbonden hadden in een aantal vernieuwingen van het sociaal plan elkaar gevonden. Zo zou het nieuwe Sociaal Plan nog meer mogelijkheden moeten bieden om gedwongen ontslag te voorkomen. Immers er zijn uitdagingen en werk genoeg binnen Renewi. Hier moesten nog wel wat afspraken over gemaakt worden maar de verwachting was dat we daar wel uit zouden komen.

Voor de werknemer die niet van ‘werk naar werk’ begeleid kan worden dient er sprake te zijn van een goede beëindigingsvergoeding. Hier liepen de ideeën uiteen. Werkgever wilde hier fors op beknibbelen en wenst uit te komen op een niveau dat tussen de nieuwe wetgeving (transitievergoeding vanaf 2020) en het huidige sociaal plan ligt. Vakbonden wensten in het nieuwe sociaal plan het huidige niveau beëindigingsvergoeding te handhaven. Met de intentie van jullie werkgever om iedereen binnen het bedrijf te houden had dit wat ons betreft ook geen struikelblok hoeven de te zijn. De praktijk wees anders uit. Geen beweging vanuit werkgeverszijde op de eerder ingenomen stellingname: “de beëindigingsvergoeding in het huidige sociaal plan is niet meer van deze tijd en wensen we in de toekomst niet meer af te spreken”.

Tussentijdse raadpleging
Vakbonden hebben nog afstemming met elkaar voor het organiseren van enkele ledenbijeenkomsten door het land medio januari 2020.

En nu?
Tot eind december 2019 zijn zowel de werkgever als de werknemers gefaciliteerd van een sociaal plan. Mocht je na 1 januari 2020 te maken krijgen met een boventalligheid als gevolg van een organisatorische wijziging dan moet jouw werkgever eerst advies vragen aan de ondernemingsraad. Deze heeft aangegeven vooralsnog vast te houden aan het huidige sociaal plan. Met andere woorden: deze adviseert enkel om het voorgenomen besluit uit te voeren als jouw werkgever het sociaal plan dat nu nog geldt van toepassing verklaard.

Als je toch door de werkgever geconfronteerd wordt met een verzoek tot beëindiging van het dienstverband weet dan dat je niet vogelvrij bent of veroordeeld bent tot de wettelijke transitievergoeding. Als vakbondslid helpen wij jou graag om te komen tot een zo’n goed mogelijke regeling. In eerste instantie kijken we of de werkgever wel voldoende juridische gronden heeft om jouw dienstverband te beëindigen. Zijn die er niet dan gaan we met jou in overleg om te bepalen welke stappen we kunnen nemen (bijvoorbeeld stappen om je baan te behouden of een zo’n goed mogelijke individuele regeling uit te onderhandelen). Ook kunnen we de rechter verzoeken om een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding toe te kennen. Dit is een zogenaamde billijke vergoeding.

Mede namens de voltallige vakbondsonderhandelingsdelegaties en onderhandelaars D. van Gestel (De Unie) en E. Veltink (FNV),

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nl