Eindbod cao Groothandel Bloemen en Planten

De werkgevers in de Groothandel Bloemen en Planten (verenigd in de VGB) hebben een eindbod uitgebracht voor een nieuwe cao. Er is de afgelopen maanden veel overlegd maar de werkgevers zeggen de bonden niet verder tegemoet te kunnen komen dan ze in dit eindbod hebben gedaan.
Werkgevers aan het woord:
De werkgevers geven deze toelichting op het eindbod.

"Voor een goed begrip van dit eindbod is het belangrijk kennis te nemen van het feit dat
Brexit - met of zonder deal - grote impact gaat hebben op de afzet van bloemen en
planten en dat ook internationale handelsconflicten het succesvol zaken doen onzeker
maken. De afzet in Europa en dan vooral in het belangrijkste exportland Duitsland daalt
al twee jaar op rij. De dalende afzet op de traditionele markten wordt gelukkig in omzet
gecompenseerd met afzet naar landen die verder weg liggen. De kosten bij de VGB
achterban nemen hierdoor wel toe waardoor verdiensten onder druk staan. Ook de
kosten als gevolg van EU regelgeving (plantenpaspoort en extra controles vanwege
fytosanitaire regelgeving) nemen toe. Een onzekere situatie die een negatieve weerslag
heeft op het verdienmodel van handelsbedrijven.
Wij hebben een eindbod neergelegd dat onzes inziens rekening houdt met de onzekere
tijden waarin de achterban van de VGB moet opereren.

Eindbod:
-Looptijd cao 2 jaar (1 juli 2019 tot 1 juli 2021);
-Per 1 januari 2020 verhoging cao loon: 2,50%*;
-Per 1 januari 2021 verhoging cao loon: 2,25%*;
*Maximering verhogingspercentages op maximum salarisgroep 6
-Eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,5% in december 2019;
-Voortzetting periodieke verhogingspercentages gedurende de looptijd van de cao;
-Het minimum en maximum van de loonschalen 1 t/m 3 met 2% ophogen
per 1 januari 2020. Dit heeft direct effect voor de werknemers die op het aanvangssalaris zitten.
Verder krijgen goed presterende werknemers die op het huidige maximum van de
schaal zitten een beter perspectief. De verhoging heeft geen gevolgen voor
werknemers die al boven het maximum van de schaal betaald worden. Het
loongebouw wordt hiermee aantrekkelijker op de arbeidsmarkt;
-Loonschalen 4 t/m 6 met 1% ophogen per 1 januari 2020 (onderkant en
bovenkant van de schaal);
-Tijdens de looptijd zal overleg plaatsvinden over de impact van het
pensioenakkoord en worden waar nodig aanpassingen uitgewerkt voor de sector;
-Deelname aan regeling 80/90/100% wordt met 1 jaar vervroegd en gekoppeld
aan 6 jaar voor de AOW leeftijd;
-1 seniorendag inruilen voor een vakantiedag extra voor alle medewerkers per 1
januari 2020;
-Wet Arbeidsmarkt in Balans: aanzegtermijn werktijden aanpassen naar 2 dagen;
-Voor een 2 jarige cao is VGB bereid een werkgeversbijdrage te betalen van
27.500 euro;
-VGB is bereid fuwa actualisering voor haar rekening te nemen en rekent daarbij
op inbreng van specialisten van de vakbonden;
-Met betrekking tot reparatie van het derde WW jaar stellen wij voor om op basis
van representativiteitsonderzoek aansluiting te zoeken bij de cao PAWW;
-Indien noodzakelijk voor de afbakening met andere cao’s of avv, zal de
werkingssfeer van de cao aangepast worden (spiegelbepaling m.b.t.
werkingssfeer cao open teelten).

Wat valt op:
We stellen vast dat het loonbod van de werkgevers de gemiddelde inflatie in Nederland (van dit moment) niet dekt maar ook de gemiddelde loonstijging van 3,04% wordt niet gehaald. Het is te voorzien dat de inflatie volgend jaar sterk zal dalen maar dan nog blijft het loonbod mager. Maar we moeten óók vermelden dat er een eenmalige uitkering van 0,5% is en de salarisschalen voor de laagste betaalde medewerkers worden opgerekt. Dat geeft hen dus meer perspectief. 
Ook wordt deelname aan de 80/90/100% regeling met 1 jaar vervroegd en gekoppeld aan 6 jaar voor de AOW leeftijd.
Senioren raken 1 dag (senioren)verlof kwijt maar álle medewerkers (dus ook de senioren) krijgen 1 dag extra verlof. Per saldo wordt er dus geen vakantiedag ingeleverd en krijgen jongere medewerkers er een vakantiedag bij.

Hoe om te gaan met een eindbod?
Er valt nu niets meer te onderhandelen. De werkgevers stellen met een eindbod dat er echt niet meer inzit en hebben de bonden gevraagd dit aan hun leden voor te leggen. CNV Vakmensen geeft hieraan gehoor en laat nu de leden aan het woord.

Reacties voor 14 oktober a.s.:
Instemmen of niet? We willen heel graag jouw mening weten. Dat kan telefonisch (06-13208402) of per email. Stuur die aan a.kasper@cnvvakmensen.nl

Vragen/opmerkingen?
V
oor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.