Al het nieuws

Deeltijd 5 Opkomsten (D5O) bij Ground Services KLM: Nieuwe ontwikkelingen

Er valt een nieuwe ontwikkeling te melden rond Deeltijd 5 Opkomsten bij Ground Services. KLM heeft haar plannen gewijzigd door met een andere variant te komen.
Nieuw voorstel KLM
KLM heeft aangegeven nu een rooster te willen indienen gebaseerd op maximaal een opkomst extra per medewerker en niet meer op voor iedere medewerker vijf opkomsten per week. Die roosters worden nu (wellicht) ingediend bij de medezeggenschap. Net als bij roosters met vijf opkomsten heeft de medezeggenschap het wettelijke recht om al dan niet in te stemmen met deze roosters. Als de medezeggenschap besluit om niet in te stemmen, dan kan KLM de kantonrechter toestemming vragen om alsnog het besluit te mogen nemen. De kantonrechter geeft vervolgens slechts toestemming, indien de beslissing van de medezeggenschap om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

Nu is het aan de medezeggenschap om een besluit te nemen over of ze dit nieuwe voorstel accepteert of niet. Mocht de OR instemmen of KLM alsnog toestemming van de kantonrechter krijgen, dan kan door individuele medewerkers, al dan niet met rechtsbijstand van de bond, getoetst worden bij de rechter of hun individuele contract wel ruimte biedt voor zulk een wijziging in het werkpatroon. Uit de eerste reacties op het voornemen van KLM is wel duidelijk dat (in ieder geval een groot aantal) van onze leden nog steeds zeer afwijzend staat tegenover dit voorgenomen besluit van KLM. 

Hoe verder ?
Het is nu dus aan de OR om een oordeel te vellen over het nieuwe voorstel van KLM en het is belangrijk dat je jouw input daar dan ook laat horen als betrokken medewerker. Als er uiteindelijk toch een besluit van KLM is wat doorgang kan vinden, komen de juridische opties voor individuele leden boven tafel. Zoals al eerder aangegeven staan wij daarnaast open voor een niet-juridische oplossing als daar gedragenheid voor bestaat onder onze leden, want als je gedoe kan vermijden tot ieders tevredenheid dan moet je dat doen. Vooralsnog is er in onze ogen echter geen objectieve reden om daar bij voorbaat optimistisch over te zijn aangezien de ideale start (D5O en mildere varianten van tafel) ontbreekt. Maar omdat bonden niet bij voorbaat een niet-juridische oplossing willen uitsluiten vindt er wel een gesprek plaats met KLM. 

Gesprek met KLM
KLM heeft op onze uitnodiging gereageerd en aangegeven bereid te zijn om met ons in gesprek te gaan. Daarbij heeft ze wel aangegeven nog steeds verdergaande flexibiliteit te zoeken om meer dan nu de toekomstige vraag met eigen personeel te kunnen invullen. Dat zou van belang zijn voor het herstel en voor de verdere toekomst van KLM. Extra flexibiliteit creëren en benutten blijft een belangrijk criterium voor KLM. Daarbij wil het eerst de ruimte van de cao benutten.

Samengevat is er dus nog geen voortgang te melden op het overlegfront tussen bonden en KLM. En of zo'n gesprek tot een oplossing gaat leiden, is nog niet zeker. Leidt dit gesprek echter tot concrete resultaten, dan berichten we je hier uiteraard over.  Het spreekt voor zich dat leden zich hierover dan eerst kunnen uitspreken. Komt er geen oplossing, dan blijven we desgevraagd de medezeggenschap ondersteunen of onze leden helpen als ze beroep doen op rechtsbijstand. We houden je op de hoogte over het vervolg.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.