Al het nieuws

Corona update – leden Philips

Newsletter members trade union CNV Vakmensen Philips

Met deze nieuwsbrief lijkt het ons goed om jou over het volgende te informeren.
Op woensdagavond 6 mei 2020 zijn door de overheid (in het kort) de volgende aanwijzingen gegeven vanwege Covid-19. Als vakbond adviseren wij om deze aanwijzingen op te volgen, zowel thuis of op je werk:

- vermijd drukte, werk zoveel als mogelijk vanuit huis
- als 1,5 meter afstand niet mogelijk is, gebruik dan een mondkapje
- per 11 mei basisscholen, kinderopvang, kappers en bibliotheken open
- per 1 juni openbaar vervoer voor noodzakelijke reizen alleen met mondkapje én
- horeca beperkt open, maximaal 30 mensen binnen en 1,5 meter afstand houden
- per 1 juli horeca, recreatie, kerken, begrafenissen met max 100 mensen open
- per 1 september sauna, sportscholen etc. open

Er zijn veel leden die in de praktijk problemen thuis of op het werk ondervinden met deze maatregelen. Neem contact met ons op als jij ook problemen ondervindt. Het kan zijn dat je werkgever deze richtlijnen niet wil naleven, het kan ook zijn dat de klanten die je moet bedienen het niet zo nauw nemen. Wij kunnen je met raad en daad te woord staan als je er even niet uitkomt of advies wil. Je kunt ook contact met ons opnemen als je werkgever loonsverlaging of verplichte verlofopname wil realiseren. In de meeste gevallen is dit geregeld bij cao en zijn er dus spelregels waarbij wij jou kunnen helpen.
Verder is het goed om Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale zaken) in te lichten als u klachten heeft over de werkomstandigheden. Dit kan door middel van een speciaal aanmeldingsformulier:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Corona_Meldingsformulier/?get=1&sidn=f0883636c3874afca6ec69c44d592b8d
De Inspectie kan overgaan tot het geven van een waarschuwing, een boete of het werk stilleggen. Hoe eerder er weer veilig wordt gewerkt, des te beter.

Ontslag
De werkgever die een tegemoetkoming in de loonkosten van de overheid (NOW-regeling) aanvraagt, moet daarbij toezeggen dat hij tijdens de subsidieperiode geen ontslag wegens bedrijfseconomische reden zal aanvragen voor zijn werknemers. Doet hij dit toch, dan zal het UWV eerst aan de werkgever vragen om de ontslagaanvraag in te trekken. Gaat de werkgever door met de ontslagprocedure, dan zal het UWV bij de beoordeling de NOW-regeling meewegen. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat de subsidie geen oplossing is en dat ontslag noodzakelijk is. Als het UWV toch toestemming verleent en de werknemer ontslagen mag worden, geldt er wel een sanctie voor de werkgever in de vorm van een lager subsidiebedrag. Het loon van de ontslagen werknemer(s) wordt met 50% verhoogd en dit bedrag wordt in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Ontslag is dus niet onmogelijk, maar wordt wel lastiger gemaakt.

Transitievergoeding (ontslagvergoeding)
Per 1 januari 2020 is de wetgeving over de betaling van een transitievergoeding na afloop van de arbeidsovereenkomst gewijzigd. Tot die datum had je daar alleen recht op, wanneer je langer dan 2 jaar in dienst was geweest. Dat geldt vanaf 1 januari 2020 niet meer. Nu moet er ook bij kortere dienstverbanden een transitievergoeding worden betaald. De transitievergoeding is gelijk aan 1/3 maandloon per dienstjaar of deel daarvan.
De transitievergoeding moet betaald worden wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of wanneer een contract voor bepaalde tijd afloopt en niet wordt verlengd door de werkgever.
Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen om betaling van de transitievergoeding te krijgen. Dat komt omdat er na de einddatum van de arbeidsovereenkomst maar drie maanden tijd is om hierover een procedure te starten. Daarna kan dit niet meer.
Wanneer de werkgever niet vanzelf tot betaling overgaat, kun je erom vragen. Betaalt de werkgever dan nog niet, dan kun je contact met ons opnemen. Wij kunnen dan de werkgever aansporen tot betaling en zo nodig hiervoor een procedure starten.

English version
Through this newsletter, we think it would be good to inform you about the following.
On Wednesday evening, May 6, 2020, the government (briefly) gave the following instructions because of Covid-19.. As a union, we advise you to follow these instructions, both at home or at work:

- avoid crowds, work from home as much as possible
- if a 1.5 meter distance is not possible, use a face mask
- primary schools, childcare, hairdressers and libraries will be open on 11 May
- as of 1 June public transport for necessary journeys only with mask, café’s etc (catering) limited open, maximum 30 people inside and 1.5 meters away
- as of 1 July café’s etc (catering), recreation, churches, funerals with up to 100 people open again
- as of 1 September, sauna, gyms, etc. open

There are many members who experience problems home or at work with these measures in practice. Please contact us if you also have problems. It may be that your employer does not want to comply with these guidelines, or that the customers you have to serve do not take it very closely. We can assist you with advice and assistance if you are unable to find a solution or if you want advice. You can also contact us if your employer wishes to realize a pay cut or compulsory leave. In most cases this is regulated by collective labor agreement and there are therefore rules that we can help you with.
It is also good to inform the Inspectorate SZW (formerly the Labor Inspectorate, Ministry of Social Affairs) if you have complaints about the working conditions. This can be done by means of a special registrationform:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Corona_Meldingsformulier/?get=1&sidn=f0883636c3874afca6ec69c44d592b8d
The Inspectorate can proceed to issue a warning, a penalty or stop work. The sooner safe work is restored, the better.

Dismissal
An employer who applies for a contribution towards government wage costs (NOW scheme) must thereby undertake that he will not apply for dismissal for economic reasons for his employees during the subsidy period. If he does do this, the UWV will first ask the employer to withdraw the dismissal application. If the employer continues with the dismissal procedure, the UWV will take the NOW scheme into account in the assessment. This means that in case of a dismissal application for business reasons, the employer will have to demonstrate that the subsidy is not a solution and that dismissal is necessary. If the UWV nevertheless grants permission and the employee may be fired, the employer will be penalized in the form of a lower subsidy amount. The wages of the dismissed employee (s) will be increased by 50% and this amount will be deducted from the subsidy amount. So dismissal is not impossible, but it is made more difficult.

Transition fee (severance pay)
As of January 1, 2020, the legislation regarding the payment of a transition payment after the employment contract has changed. Until that date, you were only entitled to this if you had been employed for more than 2 years. This will no longer apply from 1 January 2020. Transitional compensation must now also be paid for shorter employment contracts. The transition allowance is equal to 1/3 monthly wages per year of service or part thereof.
The transition payment must be paid when the employer terminates the employment contract, or when a fixed-term contract expires and is not renewed by the employer.
It is important to take timely action to get payment of the transition fee. This is because there is only three months after the end date of the employment contract to start a procedure about this. After that this is no longer possible.
If the employer does not automatically make payment, you can ask for it. If the employer does not pay yet, you can contact us. We can then encourage the employer to pay and, if necessary, start a procedure for this.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl