Al het nieuws

Constructief gesprek met Agruniek Rijnvallei

Leden hebben geen input meegegeven. Hierdoor stonden er geen bedrijfsspecifieke onderwerpen op de agenda en spitste het gesprek zich toe op de cao, het pensioen en de relatie vakbond ondernemingsraad
Zoals al in de vorige nieuwsbrief was aangekondigd heeft ondergetekende een gesprek gehad met de directeur Martin Grift, manager P&O Freek Oteman en een afvaardiging van de ondernemingsraad. Alle partijen vonden het gesprek zinvol. Naar de toekomst toe wordt gedacht een dergelijk gesprek jaarlijks te houden.

Cao
Martin Grift voorziet o.g.v politike en economische ontwikkelingen moeilijker graanmarkten in de nabije toekomst en als gevolg daarvan een steviger concurrentie. Dit zal ook zijn invloed op de cao kunnen hebben. In die cao ziet hij "metaalmoeheid." Hij denkt afnemende ledenaantallen bij de bonden te zien. Hoewel dit in de Graanbe- en verwerkende industrie in het algemeen en bij Agruniek Rijnvallei (AR) minder aan de hand is, laat dit wel zien hoe belangrijk het is om lid van de bond te zijn. Een hogere organisatiegraad geeft meer invloed.

Pensioen
AR is aangesloten bij het Molenaarspensioenfonds en er zijn landelijke acties voor een rechtvaardiger pensioenstelsel. CNV Vakmensen heeft de kans gekregen uit te leggen waarom die landelijke acties zo belangrijk zijn. Zware beroepen moeten in de gelegenheid gesteld worden om tijdig met pensioen te kunnen en de kosten van €50 - €80 miljard die individualisering van het pensioenstelsel met zich meebrengt, moeten door de politiek betaalt worden en niet op de cao-tafel worden neergelegd. AR heeft een aantal punten aan mij kunnen meegeven die van belang zijn voor het overleg in het Molenaarspensioenfonds.

Ouderenbeleid
Naar aanleiding van het onderwerp pensioen en de constatering dat het moeilijk is vast te stellen wat een zwaar beroep is, is stil gestaan bij het ouderenbeleid. Dit laatste spitste zich toe op het willen stoppen met werken in een ploegenrooster bij 55 jaar, omdat ik hier in het verleden vragen over heb gehad. Mij werd verteld dat in een aantal situaties niet direct een oplossing voor handen was, maar dat er in de loop der tijd meestal wel een oplossing is gevonden.

Mederwerkerstevredenheidonderzoek
AR is trots op het feit dat de medewerkers steeds tevredener worden. Dit komt naar voren uit het regelmatig gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Relatie met ondernemingsraad
CNV Vakmensen wil graag een nauwere samenwerking met de ondernemingsraad. Zo is het voor CNV Vakmensen bijvoorbeeld onduidelijk wanneer de verkiezingen zijn, waardoor het CNV geen kandidaten kan stellen. Dit punt en enkele andere punten zijn aan de orde gekomen. De ondernemingsraad heeft gevraagd of zij als ondernemingsraad lid kan worden van CNV Vakmensen (en dus niet individueel als lid). Uitgezocht gaat worden of dit een mogelijkheid is.

Lidmaatschap
Uit het gesprek is naar voren gekomen hoe belangrijk het is om lid van CNV Vakmensen te zijn. Werkgevers willen met bonden spreken die een substantieel aantal werknemers vertegenwoordigen. CNV Vakmensen maakt zich ook druk om werknemersbelangen die verder gaan dan het bedrijfsbelang (denk aan de landelijke pensioendiscussie). Graag wil ik je daarom aanmoedigen om ook je ongeorganiseerde collega lid te maken. Omdat we 125 jaar bestaan kan hij het eerste jaar lid worden voor de helft van de prijs.

Vertrouwende jullie hiermede geinformeerd te hebben.

Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl
Mob 06-51203004