Al het nieuws

CNV leden akkoord met deal vakantieloon bij DHL

Het op 6 februari 2019 bereikte principeakkoord bij DHL over de waarde van de vakantiedag is door een groot deel van de CNV leden geaccepteerd. Daarmee is het principeakkoord omgezet in een definitief akkoord. Op 27 maart wordt het definitive akkoord getekend.

Grote meerderheid CNV is akkoord met de deal bij DHL over de waarde van de vakantiedagen.
Van de uitgebrachte stemmen is 92% akkoord met de deal bij DHL. Van de leden geeft 8% aan dat zij niet akkoord zijn met deze deal. Analyse van de uitgebrachte stemmen laat zien dat een groot deel van deze 8% tegen hebben gestemd omdat er te weinig compensatie is over het verleden. Dit hebben we zo ook aan DHL laten weten. Gelet op het resultaat van de stemming gaan wij er vanuit dat er weinig leden zullen zijn die een procedure tegen DHL willen starten om zo wellicht een hoger bedrag over het verleden te krijgen.
Op 27 maart zal het definitieve akkoord door CNV Vakmensen getekend worden.

Waar gaat het ook alweer over?

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Bij DHL gaat het om je onregelmatigheidstoeslag/TOW, overwerktoeslag, stand-by/consignatietoeslagploegentoeslag. Dat gebeurde nog steeds niet, ondanks die uitspraak. Je krijgt dus mogelijk al jaren te weinig geld over je vakantiedagen. Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of zondag hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

De nieuwe cao-afspraak voor de toekomst.
De nieuwe afspraak gaat in op 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 tellen de volgende looncomponenten mee bij het betalen van het loon over je vakantiedagen:

  • persoonlijke toeslag en/of een toeslag vanuit het sociaal plan
  • waarnemingstoeslag
  • onregelmatigheidstoeslag / TOW
  • consignatievergoeding / stand-by toeslag
  • overuren (boven de 40 uur per week) + overtoeslag

Wat levert deze afspraak mij op?
Dat ligt natuurlijk aan het aantal en soort toeslagen en overuren. De toeslagen en (over)uren worden betaald over de 20 wettelijke vakantiedagen en 4 bovenwettelijke vakantiedagen. Voor iemand die een full time contract heeft gaat het om 24 dagen. Aan toeslagen en uren zal het ongeveer gaan om € 10 tot € 40 bruto per dag. Per jaar zou je er dus € 240 tot € 960 bruto op vooruit kunnen gaan.
Daarnaast komt dan nog de eenmalige uitkering van maximaal €750,- bruto (voor de bezorgers van DHL Parcel e-Commerce € 200,-) in april 2019.

Op welke manier wordt dit berekend?

  1. We gaan uit van het loon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag, toeslag uit het sociaal plan en/of de waarnemingstoeslag;
  2. Het gemiddelde bedrag aan toeslagen dat je in het afgelopen kalenderjaar per gewerkte dag hebt ontvangen. Dit zijn dus de onregelmatigheidstoeslag/TOW, overwerktoeslag, stand-by/consignatietoeslagploegentoeslag. Hiervan telt 90% mee;
  3. Het gemiddelde bedrag dat je in het afgelopen kalenderjaar per gewerkte dag hebt ontvangen aan overuren voor zover die de 40 uur per week overschrijden. Dit aantal uren wordt afgetopt op 22,75% van je functieloon. Dat komt overeen met 7 overuren per week.

Tel de bedragen van 1, 2 en 3 bij elkaar op en je hebt de waarde van je vakantiedag.

Ook over het verleden is iets geregeld.
Iedere werknemer die het hele kalenderjaar 2018 in dienst is geweest van zijn werkgever en meer dan 100 uren heeft gewerkt waaraan een toeslag is verbonden krijgt een eenmalige uitkering van € 750 bruto. Deze uitkering wordt in april 2019 betaald. De volledige uitkering krijg je als je van 2014 t/m 2018 in dienst bent geweest. Ben je korter in dienst dan wordt de uitkering naar rato betaald.

Voor de bezorgers van DHL Parcel e-Commerce geldt een aparte regeling. Zij krijgen een eenmalige uitkering van maximaal € 200,- bruto bij 5 dienstjaren. Hier gaat het dus om € 40,- per dienstjaar. Voor de loods en kantoormedewerkers van DHL Parcel e-Commerce geldt de € 750,- regeling.

Medewerkers onder de cao DHL Logistics hebben al een uitkering gekregen over 2017 en 2018 en krijgen over de periode 2014-2016 maximaal € 450,- naar rato van hun dienstverband.

Om dit bedrag over het verleden te krijgen moet je een verklaring tekenen waarin je afstand doet van je rechten op de vergoeding van structurele toeslagen over de vakantiedagen van 2014 – 2018.

Uitzendkrachten en collega’s tellen ook mee!
Hoewel uitzendkrachten niet onder de DHL-cao vallen is deze afspraak ook voor hen belangrijk. Voor uitzendkrachten geldt immers de inlenersbeloning. Dus hebben de uitzendkrachten die bij DHL werken ook recht op een toeslag op hun vakantiedagen.
Deel deze nieuwsbrief daarom met je collega’s die nog geen lid zijn en met de uitzendkrachten. Ze kunnen gewoon lid worden, de contributie is met deze afspraak al terugverdiend!

Vragen? Meepraten?
Ga naar Je Achterban. Daar kun je vragen stellen, mee praten en discussiëren met je collega’s. Makkelijk toch dat op één plaats alle vragen en antwoorden staan en je de mening van anderen kan lezen en daarop kan reageren.
De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat staat op de website van CNV Vakmensen onder jouw cao.

                                                                       -/-