Al het nieuws

CNV in gesprek met ministerie van Financiën over overheidsvoorwaarden KLM

Gisterenmiddag (20-8) heeft CNV Vakmensen in Den Haag met collega-vakbonden FNV en VNC een gesprek gevoerd met het ministerie van Financiën over de overheidsvoorwaarden die qua arbeidsvoorwaarden gesteld zijn aan de lening aan KLM. Bijgaand een met de collega-bonden afgestemd gespreksverslag hiervan.

 Afspraken geven wél ruimte aan vakbonden

Het Ministerie van Financiën is van mening dat de voorwaarden uit het steunpakket voldoende ruimte bieden aan de vakbonden en aan KLM om tot faire afspraken te komen. Wij, de vakbonden, hebben benadrukt dat de KLM-werknemers constructief willen meewerken aan de toekomst van KLM en dat juist daarom een dergelijk dictaat van de overheid verkeerd valt. Uit het gesprek is gebleken dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen KLM en het Ministerie over deeltijders of over de onregelmatigheidstoeslag voor grondpersoneel (ORT). Het is aan KLM en de bonden om te bepalen of de bijdrage van een deeltijder wel of niet gebaseerd wordt op het fulltime salaris en of ORT wel of niet onder het begrip salaris valt.

De grens ligt bij 1,5 keer modaal

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over het zoveel mogelijk ontzien van werknemers die tot 1,5 keer modaal verdienen. In onze democratische samenleving worden moties van de Tweede Kamer gerespecteerd. Het Ministerie heeft daarom aan KLM gevraagd om in de besprekingen met de vakbonden uitvoering te geven aan deze motie. Voor CNV, FNV Cabine, FNV Luchtvaart en VNC is het duidelijk dat KLM en dochterbedrijven deze grens als uitgangspunt zullen moeten nemen in de onderhandelingen.

Openbare kamerbrief

Het Ministerie heeft aangegeven dat de openbare kamerbrief (zie bijlage, alleen p. 4 en 5 gaat over arbeidsvoorwaarden) alle informatie bevat over het steunpakket. De onderliggende ‘term sheets’ wil het Ministerie, evenals KLM, vanwege geheimhouding niet delen. In de onderhandelingen met KLM is voor de bonden alleen de kamerbrief met openbare informatie relevant, aldus het Ministerie. Dit houdt in dat het Ministerie de afspraken tussen KLM en de bonden zal toetsen aan de kamerbrief. Wij hebben aangeven dat het ontbreken van afspraken tussen KLM en het Ministerie over behoud van werkgelegenheid en kwaliteit van werkgelegenheid een gemiste kans is. Het Ministerie gaf aan zich slechts te beperken tot de van kracht zijnde wet- en regelgeving. Wel is ons toegezegd dat het Ministerie van Financiën een signaal zal afgeven aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van flexibele krachten bij KLM.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892.

 

 

Downloads