Al het nieuws

Cao-traject ING verder en concreter

De afgelopen 1,5 week is er intensief gesproken over de nieuwe cao ING. Op verschillende thema’s hebben wij de 1ste stappen gezet om concreter te worden. Op 13 en 14 februari gaan wij verder. Graag horen wij van jou: Wat vind jij van de stappen zoals die tot nu toe zijn gezet?

Het eerste uitgewerkte thema is arbeidsgehandicapten
De eerste conclusie is dat het best goed is geregeld zo lang je in dienst bent. Vanuit cao-afspraken in 2015 zijn er twee FTE fulltime beschikbaar voor begeleiding van de arbeidsgehandicapten binnen ING. Dit lijkt te werken en voldoende te zijn, zeker gerelateerd aan het aantal collega’s met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uitkering. Graag willen wij kijken of er een oplossing voor collega’s die tot 35% arbeidsongeschikt zijn en die bij einde dienstverband een inkomensterugval krijgen mogelijk is. Verder zijn de partijen het er over eens, dat wij sterk achterlopen in het een plaats bieden van mensen met een beperking. Om dit te verbeteren gaan wij onderzoeken wat nu de belemmeringen hierin zijn. Wat vind jij dat er geregeld moet worden met betrekking tot (toekomstige) collega’s met een arbeidsbeperking?

Het thema werkdruk en tijd is een lastig thema
Uit de medewerkers uitvraag is naar voren gekomen dat vrije tijd favoriet is als beloning, maar hoe dan? Het is niet duidelijk wat het probleem is en of dat probleem collectief of individueel is. Heeft men nu te weinig tijd om te doen wat men wil en moet doen naast het werk? Uit het kopen en verkopen van uren in workday kunnen geen conclusies getrokken worden. De vraag is: hoe het gesprek met de leidinggevende hierover gaat. Doel van het aandacht besteden aan dit onderwerp is om werkstress te verlagen, dat tijd voor zingeving belangrijk is om goed te kunnen blijven functioneren en dat iedereen moet mee kunnen doen. Cao-partijen denken er aan om tijdens de looptijd van de cao aan medewerkers zelf te vragen waar zij per team, afdeling etc. behoefte aan hebben. En dat dan te regelen naar behoefte. Zo ontstaat er met betrekking tot dit onderwerp meer maatwerk. Daarnaast willen wij de volgende onderwerpen regelen:

 • Flexibiliteit in arbeidsuren (onder andere de discussie over 4 x 9 uur werken)
 • Recht op individueel werkdrukonderzoek
 • Coaches, die helpen met prioriteiten te stellen
 • Kaders voor bereikbaarheid (dus niet 24/7 bereikbaar)
 • Flying squads voor kantoren bij bezettingsproblemen
 • Mantelzorg (gaan wij daar regels voor afspreken of laten wij het principe gelden voor mantelzorg is er tijd en wij kijken in het gesprek met de leidinggevende hoe wij dit gaan regelen?)

Wat vind jij belangrijk dat er geregeld wordt en wat vind je van onze ideeën?

Agile cao wat is dat en willen wij dat?
ING wil graag een agile cao. Dat wil zeggen dat zij kaders voor een cao wil afspreken en tussentijds met ons wil overleggen over wat te regelen. Wij hebben aangegeven hierover wel voorzichtig te willen nadenken, maar dat dit dan ook betekent dat wij meer betrokken willen worden bij de uitvoering. Wij stellen ons voor om daarmee te beginnen met het onderwerp tijd. Daarbij willen wij jou als medewerker ook nadrukkelijk betrekken. Wat vind jij van deze aanpak?

Belonen en waarderen, verschillende vormen mogelijk.
Hier zijn drie onderwerpen van belang.

 • Maatschappelijk relevante collectieve regeling, dat zal een combinatie worden van het idee van ING om een uitkering op basis van maatschappelijke relevantie en het idee van vakorganisaties om tot een winstuitkering te komen. De funding van deze regeling is gebaseerd op de ROE. Er wordt gedacht aan 3 parameters op basis waarvan deze uitkering wordt uitgekeerd, te weten:
  1. Duurzaamheid. Hoe duurzaam is ING?
  2. Klantbeleving
  3. Ontwikkeling van medewerkers. Hierover is er een discussie tijdens het cao-overleg ontstaan. Moeten wij dit nu wel of niet doen? Graag hoor ik jouw mening.
 • Ontkoppeling van beoordelingsscore en salarisverhoging. Dus geen verhoging op basis van je beoordeling meer, maar een periodiek verhoging binnen de schaal. En wat doen wij dan met de beloning voor bovenschaligen? Heb jij daar ideeën over?
 • Niet financieel waarderen. Met een activatiecampagne zal hier aandacht aan gegeven worden.

Vakmanschap, inzetbaarheid en ontwikkeling nog steeds het hart van de cao
In de cao 2017 zijn veel afspraken gemaakt over vakmanschap. Dat was de kern van de cao, sterk gerelateerd aan het Sociaal Plan. Denk aan promoten of zelfs prestatieafspraak ABC plannen (mijn Koersplan), opleiding, arbeidsbemiddeling, Leerrekening, Werkgelegenheidsfonds, etc.

Wij hebben de status van deze afspraken besproken. Veelal is de constatering dat wij er niet in geslaagd zijn om mogelijkheden goed bij jou als medewerker te laten landen. Ook zijn sommige zaken (nog) niet uitgevoerd.

Afspraak is dat wij doorpakken op deze afspraken en dat vakmanschap ook nu het hart van de cao is. De reden hiervoor is dat zowel de arbeidsmarkt extern als binnen ING zich snel ontwikkelt, dat je energie krijgt van aan de slag te gaan met je ontwikkeling en dat je aan het werk kunt blijven. De volgende onderwerpen krijgen in de nieuwe cao aandacht:

 • Coaches, die jou helpen bij het aan de slag te gaan met je ontwikkeling;
 • Focus op plan B. Hoe blijf je aan de slag binnen ING? Daarvoor is Strategische Personeel Planning van essentieel belang. Als je weet welke kant ING opgaat en welk vakmanschap daarbij past kan je ook je richten op wat nodig is en wat jij wilt.
 • Energiebudget (de leerrekening). ING gaat meedoen met de pilot over de leerrekening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jij krijgt een eigen potje voor je ontwikkeling, kan dat gedurende 5 jaar sparen en meenemen naar een andere werkgever. Eindelijk zijn de fiscale belemmeringen hiervoor nu opgeheven.
 • ING doet mee met andere financiële werkgevers om een gezamenlijk werkgelegenheidsfonds op te richten om medewerkers, die lastig ergens aan de slag kunnen, te helpen aan de slag te blijven.

Denk jij dat deze afspraken jou kunnen helpen bij jouw inzetbaarheid en vakmanschap?

MVO, Hoe blijf jij trots op ING?
Doel van afspraken over MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is dat jij als medewerker van ING graag trots wil zijn op je bedrijf en dat ethiek leidend is in het handelen. Cao-partijen denken daarbij aan de volgende maatregelen:

 • Het zal aandacht krijgen in je gesprekken met je leidinggevende;
 • Het zal aandacht krijgen in ondernemingsbesluiten;
 • Het zal aandacht krijgen in gesprekken tussen vakorganisaties met de top van het bedrijf;
 • Er komen aandachtcoaches, waarmee je in gesprek kan gaan over je werkgeluk;
 • Werkgeluk (wellbeing) krijgt gefocuste aandacht;
 • ING-ers kunnen aan de slag in het onderwijs;
 • ING-ers worden geholpen bij het verduurzamen van hun huis.

Kan jij je vinden in deze maatregelen?

Inkomensstijging
CNV Vakmensen en de overige vakorganisaties hebben al eerder aangegeven, dat zij een inkomensstijging van 5% per jaar willen. Daarin zitten de loonsverhoging, de collectieve maatschappelijk relevante uitkering en de onderwerpen werkgeluk en tijd. Wij hebben die wens als volgt invulling gegeven:

 • Bovenop alle mogelijkheden om aan je wellbeing te werken willen wij 2 dagen reserveren, waarbij je aan je eigen werkgeluk kan werken. 1 dag ten laste van ING en 1 dag ten laste het budget van inkomensstijging. 1 dag is 0,4% waard.
 • Voor de collectieve maatschappelijk uitkering denken wij aan een nominaal bedrag van €1.000. Omdat je daarvoor een aantal parameters hebt gaan wij uit van een waarde van 1%.
 • Tenslotte een loonsverhoging van 3,6%.

ING heeft hierop nog niet gereageerd. Eerder deed ING een bod van 2% per jaar.

Wat vind jij van de stand van zaken tot nu toe?
Graag hoor ik wat jij van de stand van zaken van het overleg tot nu toe vindt. Dat kan je per onderwerp aangeven, in het algemeen of je beperken tot een voor jouw belangrijk onderwerp. Graag hoor ik van je. Op 13 februari praten wij weer verder. Daarom verneem ik graag je mening vóór 12 februari 2019.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl