cao resultaat Sweco: ambitieuze verantwoorde groei

De afgelopen tijd zijn gesprekken over een nieuwe cao gevoerd tussen directie, ondernemingsraad en vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Er is goed nieuws: we zijn eruit! We willen dit jaar een forse loonstap maken. Dat doen we via een route die uitgaat van verantwoorde en ambitieuze groei. Dit lichten we graag aan je toe.

Verantwoord én ambitieus
We zijn overeen gekomen dat de groei in lijn moet zijn met de resultaten van onze organisatie. Een groei die voor Sweco financieel verantwoord is en de organisatie kan dragen. We kiezen daarmee voor een ambitieuze salarisgroei in een tempo dat Sweco kan betalen.   

Collectieve verhoging van in totaal 4,3% in 2021
Sweco heeft een goed jaar achter de rug. De salarisgroei die we dit jaar kunnen bieden is naar rato van de behaalde resultaten. Deze bestaat uit een collectief deel en een individueel deel. In de cao, het collectieve deel, wordt daarom voor dit jaar vastgelegd:  

  • Per 1 maart een collectieve groei van 2,3%
  • Aanvullend per 1 november een tweede collectieve verhoging van 2%

Individuele verhoging
Naast deze collectieve groei, is er dit jaar in maart nog eens 2% budget beschikbaar voor groei op basis van individuele beoordelingen. In totaal komt de gemiddelde salarisgroei in 2021 daarmee uit op 6,3%.

Naast benchmark óók bedrijfsresultaat en marktontwikkelingen leidend voor salarisgroei
In de vorige cao is een koppeling gemaakt tussen salarisontwikkeling en een benchmark. Daar is tussen de betrokken partijen veel over gesproken. Met als uitkomst dat we een benchmark niet meer als scheidsrechter in het proces willen gebruiken. Gezamenlijk is besloten om de absolute vergelijking met een benchmark los te laten en ook het bedrijfsresultaat en ontwikkelingen in de markt mee te laten wegen. Een benchmark blijft, ook in de toekomst, een indicator.

Deze stap sluit aan op onze ambitie en vertrouwen in onze mensen
Door het bedrijfsresultaat mee te laten wegen, kijken we breder dan alleen de benchmark. We betrekken daarmee óók onze groeiambitie en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Onze resultaten laten de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. De salarisgroei passen we daar op aan. Alhoewel het in deze crisissituatie onzeker is hoe de markt zich gaat ontwikkelen, kiezen we voor een pad dat aansluit op onze ambitie en het vertrouwen dat wij hebben in onze mensen. We zetten met bovengenoemde groei daarom ook een flinke stap. Daarnaast blijven we ook investeren in ontwikkeling, vitaliteit, loopbaan en betrokkenheid.

Het resultaat lichten we binnenkort graag aan jou toe
Op donderdag 25 februari om 16:30u en op dinsdag 2 maart om 12:00u, organiseren we online informatiebijeenkomsten waarin we dit resultaat (zie bijlage) graag aan je toelichten. Na afloop kunnen alle medewerkers hun stem uitbrengen in de periode van 2 t/m 9 maart. Bij een positieve stemming wordt de nieuwe cao met daarin bovengenoemd resultaat van kracht. De eerste collectieve loonstijging wordt dan meegenomen in de salarisronde van maart. 

Directie, Ondernemingsraad en vakbonden vragen graag jullie steun voor dit resultaat. Als CNV-lid kun je gewoon meestemmen via de email die je van Sweco krijgt. De directie kan niet zien wie wat stemt. Je geeft daar aan dat je CNV-lid bent. Op die manier worden de CNV-stemmen apart geteld. CNV Vakmensen is een vereniging. In onze statuten staat, dat meer dan 50 % moet instemmen om te komen tot een cao.

Als je naast de informatiebijeenkomst ook graag rechtstreeks met mij van gedachten wil wisselen, kan dat natuurlijk. In de week van 22 februari ben ik slecht bereikbaar (ik ben wel bij de webinar op 25 februari en 2 maart), en vanaf 1 maart ben ik weer goed bereikbaar.

Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nlDownloads