Al het nieuws

Cao-resultaat Metaal & Techniek, acties opgeschort

Ontwikkeling, generatiepact, pensioen (VPL) en 7,93% loon. Na een vastgelopen onderhandelingsronde op 5 juni 2019, een afgeslagen laatste reddingsboei van CNV Vakmensen en een succesvolle stakingsdag op vrijdag 28 juni 2019 in de Metaal en Techniek, in de volksmond “kleinmetaal”.
Dat was de balans voor de zomervakantie van het cao-traject in de Metaal en Techniek. Onder druk van nieuwe stakingen en de wetenschap van het belang van de verlenging van onze pensioenregeling waren werkgevers eindelijk bereid om stappen te zetten. Dat heeft ertoe geleid dat vakbonden en werkgevers tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen. Dat betekent dat alle stakingsacties in de bedrijven worden opgeschort in afwachting van de ledenraadplegingen. Het akkoord op hoofdlijnen:

Looptijd cao
De looptijd van de cao is 28 maanden, van 31 mei 2019 tot en met 30 september 2021.

Ontwikkeling van vakmensen
Ontwikkeling is een kernthema waarbij CNV Vakmensen het belangrijk vindt dat werknemers zeggenschap hebben over een persoonlijk opleidingsbudget. Onze loopbaancoaches kunnen je daarbij helpen.

  • Via onze loopbaancoaches een cursus of opleiding aanvragen. We zijn blij met dat we ongeveer 1.000 vouchers van maximaal 1.500 euro hebben kunnen afspreken. Daarvan kan 10% besteed worden aan uitzendkrachten ten behoeve van het behoud van de sector. Deze vouchers worden geoormerkt als ‘mobiliteitsvouchers’.
  • Verder komt er een nieuwe aparte loonschaal voor BBL-leerlingen omdat leren en jezelf ontwikkelen loont.
  • Ook hebben we afgesproken dat voor leerlingen die een opleiding volgen op MBO-niveau 3 en 4, de scholingsdag wordt doorbetaald.
  • Na tussenkomst van een loopbaancoach én na overlegging van een zogeheten Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) kunnen instrumenten van het O&O fonds worden ingezet ter behoud van de werknemer voor de Metaal en Techniek tot uiterlijk zes maanden na zijn uitdiensttreding.

Generatiepact Metaal en Techniek
Voor het generatiepact Metaal en Techniek hebben we nieuwe afspraken gemaakt. Het nieuwe generatiepact op hoofdlijnen:

- Ingangsdatum 1 januari 2020.
- De werknemer van 60 jaar of ouder heeft recht op de variant 80-90-100%. Daarbij geldt het volgende:
- De werknemer dient voor de datum ingang van het Generatiepact tenminste 1 jaar bij de werkgever in dienst te zijn.
- De werknemer die een stuwmeer aan verlofuren heeft welke de 296 uur overschrijdt moet het meerdere boven die 296 uur in een periode van een half jaar beginnende voor de datum ingang Generatiepact opnemen. Stelt de werkgever hem daartoe niet of onvoldoende in de gelegenheid dan blijft het meerdere boven de 296 aan verlofuren op datum ingang Generatiepact staan.
- De werkgever willigt het verzoek voor dit Generatiepact op 60 jaar in tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Indien hierover een geschil ontstaat tussen de werknemer en de werkgever, kan gebruik gemaakt worden van een geschilprocedure.
- De overige varianten worden gecontinueerd. Hier blijft de dubbele vrijwilligheid, de werknemer en de werkgever kunnen besluiten deze keuze wel of niet in te willigen. Eenmaal ingewilligde verzoeken in dit kader van het Generatiepact blijven van toepassing tot de pensionering van de werknemer.

Leeftijdsdagen
Met ingang van 1 januari 2020 komen de vakantierechten in cao-artikel 51 voor werknemers van 53 jaar te vervallen. Voor werknemers van 54 jaar geldt alsdan op de peildata telkens 8 vakantie uren (in de regel één vakantiedag). Dat betekent dat de 2x4 uren van 53 jaar verschoven worden naar 54 jaar en je dan dus een recht hebt van 2x8 uur.

Loonstijgingen: totaal 7,93% en eenmalige uitkering
-3,5% per 1 december 2019
-3,5% per 1 juli 2020
-0,93% per 1 maart 2021
- Ook een eenmalige uitkering van 306 euro bruto in de maand februari 2021 aan de werknemer die op de eerste van die maand in dienst is.
Met ingang van 1 juli 2019 wordt een nieuwe salaristabel opgenomen in de cao voor werknemers van 16 tot en met 20 jaar en werknemers met functiejaren. En er wordt een nieuwe tabel opgenomen voor BBL-leerlingen. Tot slot, de tabel is aangepast aan de wijzigingen Wet Minimum Loon. Pensioenakkoord en VPL Vakbonden en werkgevers hebben een verlenging van het pensioenakkoord voor de Metaal en Techniek afgesproken tot en met 2022. De VPL-premie maakt onveranderd onderdeel uit om bij te dragen aan de pensioenregeling voor de jaren 2021 en 2022. Werkgevers zijn akkoord gegaan om de gehele VPL premie van 5,78% van de pensioengrondslag te betalen voor de verlengde pensioen regeling voor de komende jaren dat de regeling gaat gelden. Daarna moeten we een nieuwe regeling hebben afgesproken op basis van het recente Centrale Pensioen Akkoord.

Hoe verder?
De komende periode ontvangen de leden de volledige tekst van het akkoord via de mail of thuisadres. De stakingsacties in de bedrijven worden opgeschort. In overleg met de cao-commissie Metaal en Techniek kunnen er bijeenkomsten worden georganiseerd en de stemmingsprocedure worden gevolgd.

De onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, sectorbestuurder
Peter de Vries, kaderlid en voorzitter cao-commissie Metaal en Techniek