Cao-overleg ThyssenKrupp Veerhaven vordert uitermate moeizaam

De vertegenwoordigers van CNV Vakmensen en Nautilus International hebben donderdag 4 november 2021 voor de vierde maal met de werkgever overlegd over de cao voor de werknemers van thyssenkrupp Veerhaven. De grote verschillen over loon en seniorendagen zijn nog steeds niet beslecht. Sterker; jullie werkgever leek koudwatervrees te hebben en trok zijn eerder gedane voorstel over een vast bedrag in de cao in ruil voor de individuele bonusregeling, weer in.

Thyssenkrupp Veerhaven begon dit overleg met het toelichten van de huidige stand van zaken binnen het bedrijf. Namelijk dat het enerzijds een goed jaar was voor thyssenkrupp Veerhaven, maar anderzijds met de kanttekening dat de binnenvaart nog steeds kampt met grote problemen in de ogen van jullie werkgever.

De beschikbare transportruimte op de markt is zeer beperkt. En jullie werkgever heeft last van de kostenverhogende vergroeningsagenda voor binnenvaart. Daar heeft overigens de gehele sector last van.

Aansluitend hebben de bonden gereageerd op het laatste voorstel van jullie werkgever waarmee het overleg op 22 oktober 2021 eindigde: het loonvoorstel. Bonden gaven toen aan, de inflatiecijfers af te willen wachten. Die werden voorafgaand aan dit novemberoverleg bekend. De afgeleide inflatie in Nederland is 3,3 procent. En in Europa is dit 4,1 procent. Jullie werkgever gaf aan daar enorm van te zijn geschrokken. Bonden hebben wederom te kennen gegeven dat - na de koopkrachtachteruitgang van vorig jaar- er dit jaar minimaal koopkrachtbehoud moet zijn met een verantwoorde loonsverhoging. Dat kan door de loonschalen te verhogen. En bijvoorbeeld door het eigen voorstel van de werkgever serieus te nemen; door de individuele bonus als vaste component in een jaarlijks vast bedrag op te nemen in de cao. Verder hebben de bonden aangegeven dat er alleen te spreken valt over het ‘opschuiven’ van seniorendagen naar een hogere leeftijd als dat in combinatie kan met een gedegen ouderenregeling zoals een generatiepact-regeling of een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

Individuele bonus

De werkgever gaf daarop te kennen dat hij zijn eigen voorstel (om een aantal vergoedingen samen met de individuele bonus vast te leggen in een maandelijks budget) wilde intrekken. En gesprek over de individuele bonus toch bij de ondernemingsraad wil laten liggen.

Heeft jullie werkgever opeens koudwatervrees gekregen?

Seniorendagen voorstel werkgever

Verder deed jullie werkgever wel een nieuw voorstel over het opschuiven van de seniorendagen. Te weten: twee dagen vanaf 55 jaar, 3 dagen vanaf 60 jaar en 5 dagen vanaf 65 jaar. Waarbij er dan een regeling getroffen moet worden voor de mensen die de huidige seniorendagen kunnen behouden.

Akkoord

Naast de punten uit vorig overleg - waar reeds een akkoord op kwam – zijn er in dit overleg ook een paar stappen gezet waar een akkoord op is, te weten:

 • Vloot krijgt er 1 verlofdag bij, van 20 dagen naar 21 dagen. Dit in verband met de te maken extra werkuren op jaarbasis. De afspraken die hierover gemaakt waren, vervallen dan;
 • Thuiswerkvergoeding volgens regels NIBUD (vooralsnog € 2,- bruto per dag);
 • Vergoeding reistijd/Freizeit in verband met volgen cursussen; dat wordt weliswaar individueel bekeken, maar het wordt gemonitord en kan in kwartaalgespekken met bonden worden besproken;
 • Werkgelegenheidsafspraken, blijft van toepassing gedurende de looptijd van de cao;
 • Loonbetaling tijdens ziekte blijft zoals het nu is;
 • Reiskostenvergoeding woon/werk en zakelijk wordt 0,25 cent;
 • RVU-achtige regeling; niet in cao maar individueel maatwerk binnen kaders die nog worden omschreven;
 • Aanvulling op de Wet WIEG (aanvullend geboorteverlof/partner 5 weken) wordt niet opgenomen in cao, maar dit is een wettelijke regeling waarvan de werknemers wel gebruik kunnen maken. Ook hier kan, in overleg met werkgever, ook gekeken worden naar een andere invulling;
 • Loonsuppletie blijft zoals nu van toepassing.

De bonden hebben aan het eind van het overleg aangegeven mee te kunnen gaan in het voorstel over het opschuiven van de seniorendagen, mits de werknemers die nu van de huidige regeling gebruikmaken (dus zoals nu toegepast) de dagen behouden en blijven krijgen volgens deze regeling.

En de bonden houden verder vast aan:

 • Een loonsverhoging ter hoogte van minimaal de automatische prijscompensatie van 3,3 procent;
 • De individuele bonus als vast bedrag van 1.800 euro in de cao, waarmee de werkgever zowel ouderen als jongeren tegemoet komt;
 • Het invoeren van een extra doorgroeitrede aan het einde van de treden in het loongebouw en het verhogen van de starttrede aan het begin. Zo kan het bestaande personeel verder doorgroeien en krijgen jongere nieuwkomers meteen een aantrekkelijk salaris, wat wellicht de aantrekkelijkheid om voor thyssenkrupp Veerhaven te komen werken, vergroot. Op deze wijze zou er ook een compensatie plaatsvinden (weliswaar op termijn) van de gemiste prijscompensatie van 2021 (1,12 procent).

Vervolg

Op 18 november 2021 staat een laatste vijfde overleg gepland.

Willen jullie voor die tijd meer informatie? Schroom niet om Paola de Sido of Wim Schaap te benaderen, zij nemen deel aan de cao-delegatie van CNV Vakmensen.

Of neem contact op met mij.

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51251159
E n.abelskamp@cnvvakmensen.nl