Al het nieuws

Cao overleg Grh. Bloemen en Planten van start

Na een informeel overleg met een delegatie van de werkgevers zijn we nu zover dat we al op korte termijn beginnen met cao-overleg voor de medewerkers in de Groothandel Bloemen en Planten. De cao loop binnenkort af dus de hoogste tijd om arbeidsvoorwaarden opnieuw te bespreken!
Na een inventarisatie onder de leden zijn we tot de volgende voorstellen gekomen:

Looptijd:
Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, te weten: 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020

Inkomen: Wij stellen voor om vanaf 1 juli 2019 de feitelijke lonen, de loonschalen en de daaraan gerelateerde vergoedingen structureel te verhogen met 5 % bij een cao-looptijd van één jaar.

Toeslagen: Wij stellen voor artikel 15 (Inconveniënten uren) te wijzigen, waarbij de dagspiegel wordt aangepast naar 06:00 tot 19:00 uur.  Maar ook dat er tussen 19:00 en 23:00 uur sprake is van een toeslag van 20% en de toeslag tussen 23:00 en 06:00 uur wordt verhoogd naar 30%.
Als er wordt gewerkt in een 2 ploegensysteem stellen wij een vaste roostertoeslag van 14% voor.

Loontabellen:  Wij stellen voor om de uurlonenbedragen conform het STAR advies in de cao op te nemen. Daarnaast stellen wij voor om alsnog een benchmark onderzoek naar het loongebouw uit te voeren.

Functiewaardering ORBA: Wij stellen voor om alle functies in de sector opnieuw te waarderen volgens het ORBA-functiewaarderingssysteem en vast te leggen in een nieuw op te stellen functiehandboek.

Pensioen: Wij stellen voor om artikel 38 aan te passen. De premieverdeling dient te worden aangepast naar de verhouding 2/3 deel voor rekening van de werkgever en1/3 deel voor rekening werknemer.

Arbeidsparticipatie oudere werknemers: Wij stellen voor om artikel 18A te verruimen, opdat medewerkers vanaf 60 jaar gebruiken kunnen maken van de 80/90/100 regeling.

Reiskostenvergoeding: Wij stellen voor om de volgende reiskosten tabel van de cao Glastuinbouw in de cao op te nemen

 • 11 t/m 15 kilometer: €4,73 per gewerkte dag
 • 16 t/m 20 kilometer: €6,63 per gewerkte dag
 • Boven 20 km: €9,53 per gewerkte dag

*indexatie 1 januari 2018

Wij stellen voor om de reiskosten vergoeding bij verhuizing van de medewerker aan te passen naar de werkelijk afstand.

Duurzame inzetbaarheid: Wij stellen voor om gedurende de cao-looptijd duurzame inzetbaarheid te agenderen.
Partijen kunnen in een projectgroep tot een plan van aanpak komen om maatregelen te nemen die de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers kan verbeteren.  Wij stellen voor om als nulmeting een onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in deze sector te initiëren.    

Arbeidstijden: Wij stellen voor om de uitvoering van artikel 14 met elkaar te bespreken/evalueren. Eén en ander in het kader van zeggenschap over arbeidstijden/roosters in combinatie met overwerk.  

Volwassen arbeidsverhoudingen: Wij stellen voor af te spreken om de werkgever te verplichten bij reorganisatie, fusie of opheffing vertrouwelijk overleg te openen met de vakverenigingen. Dit ter beperking van ontslag, overplaatsing of soortgelijke gevolgen voor de werknemers. Daarnaast stellen wij voor dat de brancheorganisatie het lidmaatschap van de vakbonden actief promoot en bevordert.

Medezeggenschap: Wij stellen voor om artikel 35 actief toe te passen, waarbij sociale partners toezien dat leden van de VGB een ondernemingsraad cq PVT instellen.

Persoonlijke ontwikkeling / individuele leerrekening:  Persoonlijke ontwikkeling kan het beste worden vormgegeven door werknemers, naast budgetten uit de bedrijfstak / onderneming te laten beschikken over een individueel keuzebudget dan wel individuele leerrekening*. De werknemer wordt daarmee in staat gesteld verantwoorde keuzes te maken voor zijn toekomst. Het gaat dan om loopbaanoriëntatie, ontwikkeling van persoonlijke competenties en functie overstijgende vaardigheden. CNV Vakmensen wil een budget opbouwen dat steeds opgehoogd wordt. Uiteindelijk moet er een bedrag gelijk aan een dertiende maand beschikbaar zijn voor de werknemer. Zo’n budget is nadrukkelijk niet bedoeld voor vakgerichte cursussen gericht op het vergroten van productiviteit dan wel het bijblijven in de huidige functie. Daarvoor moeten de aangewezen andere middelen (bijv. O&O-fondsen) blijven bestaan. Uitgangspunt hierin is dat de werkgever te allen tijden deze lasten moet dragen. 

*CNV Vakmensen heeft een nauwe band met Loopbaanadviesbureau James. Zij bieden op dit gebied werknemers én werkgevers hun kennis, ervaring en service.

James leerrekening
Loopbaanadviesbureau James maakt het praktisch mogelijk via een leerrekening om loonbelastingvrij en fiscaalvriendelijk te sparen voor een budget voor opleiding en training, waar de werknemer volledig zelf over beschikt. Zie voor meer informatie voor werkgevers: www.jamesloopbaan.nl/loopbaandiensten/james-leerrekening-werkgever/
Zie voor meer informatie voor werknemers: www.jamesloopbaan.nl/loopbaandiensten/jamesleerrekening/

Voordelen voor de werknemer:

 • Een eigen ontwikkelbudget op een eigen rekening;
 • De mogelijkheid om zelf bij te sparen door bijvoorbeeld de uitruil van bruto arbeidsvoorwaarden voor netto ontwikkelbudget;
 • Het ontwikkelbudget wordt onbelast meegenomen in de verdere loopbaan, over jaargrenzen en organisatiegrenzen heen, dus ook naar een andere baan.

Voordelen voor de werkgever:

 • Een eigen budget voor deelnemers leidt tot meer gebruik, hogere opleidingsdiscipline, hogere werknemerstevredenheid en hogere productiviteit;
 • Met de leerrekening worden kosten op personeel en administratie bespaart;
 • Toekenning en uitbetaling van budgetten is niet onderhevig aan loonbelasting en voor vennootschapsbelasting aftrekbaar op het moment van uitbetaling. Bovendien vallen individuele saldi van de werknemer niet in box III voor de inkomstenbelasting;
 • Cafetarisering bespaart werkgeverslasten (circa 20%);
 • Ontzorging: geen factuur- en declaratiestromen.

Internationale solidariteit:  CNV Vakmensen heeft niet alleen aandacht voor werknemers in Nederland. In het kader van internationale solidariteit steunen wij projecten in het buitenland die er op gericht zijn mensen in staat te stellen op aanvaardbare wijze zelf hun inkomen te verdienen en lokale vakbondsactiviteiten te ondersteunen. Hiervoor spreken wij graag een bijdrage uit deze sector af.

Protocolafspraken: Wij stellen voor om de eerder gemaakte afspraken uit de lopende cao alsnog uit te werken.

Vragen/ opmerkingen:
Je ziet het. Een hele lijst aan voorstellen welke we voor een belangrijk deel hebben 'opgehaald' bij de leden. Als je hier op wilt reageren kan je contact opnemen met jouw onderhandelaar namens CNv Vakmensen. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.