Al het nieuws

Cao dat zit zo: Premobiliteit bij NS

Dit is de eerste van vele NS-nieuwsbrieven met uitleg over een thema uit de cao. Vandaag gaat het over premobiliteit. Er zijn diverse reorganisaties aangekondigd binnen NS. Dan komt ook premobiliteit aan de orde.

Reorganisaties en premobiliteit
NS is volop aan het reorganiseren.  De vraag rijst dan wat dit voor jou kan en/of zal gaan betekenen als je werkzaam bent in een bedrijfsonderdeel dat gaat reorganiseren. In het sociaal plan van NS wordt gesproken over dreigende boventalligheid en boventalligheid. NS besluit of er voor een groep medewerkers sprake is van dreigende boventalligheid en deelt dat dan mede aan het desbetreffende medezeggenschapsorgaan. Voor deze medewerkers treedt dan de fase van premobiliteit in. In deze nieuwsbrief zullen we deze fase gaan bespreken. In een volgende nieuwsbrief zullen we de fase van daadwerkelijke boventalligheid onder de loep gaan nemen.

Premobiliteit
Als je de status van premobiliteit hebt, dan heeft NS het voornemen om te gaan reorganiseren in jouw bedrijfsonderdeel of afdeling. De or wordt hiervan op de hoogte gebracht. Dat betekent dat de or te horen krijgt om welke groep werknemers het gaat en hoe lang de periode van premobiliteit zal gaan duren (4 tot maximaal 12 maanden). De vakbonden worden door NS ook hierover geïnformeerd. Jijzelf wordt door je leidinggevende op de hoogte gebracht.

De premobiliteitsfase wordt gebruikt om werknemers in een vroeg stadium te informeren over het gegeven dat hun baan op de tocht staat bij NS. Op deze manier kan je gaan nadenken over je toekomst, binnen of buiten NS. Als in een later stadium NS het definitieve besluit tot reorganiseren heeft genomen dan is de verwachting dat een deel van de collega’s voor een andere optie heeft gekozen dan af te wachten of je boventallig wordt. In de periode van premobiliteit komen medewerkers namelijk in beweging. Zo zouden ze een andere baan kunnen vinden of als dat financieel kan, stoppen met werken.  Het voorkomt of vermindert boventalligheid.

Jouw faciliteiten bij pre-mobiliteit
In het sociaal plan hebben we afgesproken dat een medewerker, die de status van premobiel heeft, een aantal faciliteiten heeft. Allereerst heb je recht op begeleiding bij herplaatsing binnen of buiten NS. Mocht je het idee hebben dat scholing jouw kansen op de arbeidsmarkt zal vergroten dan zal NS naar redelijkheid (een deel van) de kosten hiervoor vergoeden. Verder heb je bij sollicitatie op een interne vacature een voorrangspositie. Het zou mooi zijn als je binnen NS een nieuwe, leuke uitdagende functie weet te vinden. Als het salaris van je nieuwe baan lager is, dan is de afspraak dat je gedurende vijf jaar het verschil tussen het bevroren oude salaris en het nieuwe salaris als compensatie ontvangt. Het nieuwe salaris wordt aangepast bij cao-aanpassingen.

Als je in de fase van premobiliteit een baan vindt buiten NS of als dat financieel kan stopt met werken,  dan heb je recht op een éénmalige vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de wettelijke transitievergoeding van 2015.

Hoe langer je in dienst bent, hoe hoger de vergoeding. De eerste 10 dienstjaren heb je recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Ben je langer dan 10 jaar in dienst, dan krijg je voor ieder volgend jaar 1/2 maandsalaris mee.

In het sociaal plan van NS staat dat je in de premobiliteitsfase of in de eerste helft van de boventalligheidstermijn 3x de wettelijk transitievergoeding zoals geldend op 1 juli 2015 ontvangt. Dit met een maximum van 75000 euro per jaar.

Van belang is te weten dat er een aftopping plaatsvindt omdat bij het vaststellen van de hoogte van de ontslagvergoeding rekening gehouden wordt met alle mogelijke uitkeringen en pensioenrechten die de individuele medewerker tot aan AOW-leeftijd kan krijgen.

Aanbieden van een petitie over achteruitgang dienstverlening op stations
5 maart wordt door de vakbonden een petitie aangeboden aan Marjan Rintel over de achteruitgang van de dienstverlening op de stations. CNV Vakmensen vindt het ook als maatschappelijke organisatie ongewenst dat de dienstverlening haar menselijke maat lijkt te verliezen door de reorganisatieplannen over de serviceverlening op de stations. Wegens Corona kunnen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn op die dag. CNV Vakmensen zal er met enkele leden en een bestuurder zijn.

Vragen en/ of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht bij jouw onderhandelaar i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via www.jeachterban.nl

Ike Wiersinga
Bestuurdr CNV Vakmensen
M 06 2350 0986
E. E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl