Brugman Radiatorenfabriek - Gesprek over een sociaal plan

Op maandag 6 december jl. hebben wij gesproken met jullie Ondernemingsraad en daarna hebben we elkaar ontmoet in een medewerkersbijeenkomst op het bedrijf. Het was goed elkaar live te ontmoeten en de vragen die er waren meteen te kunnen beantwoorden.

We realiseren ons dat het een heftige tijd voor jullie is met veel onzekerheden. We snappen ook dat het traject waar jullie ingaan gepaard gaat met veel vragen waarop jullie niet altijd meteen een antwoord krijgen. We proberen jullie zoveel als en zo goed mogelijk te betrekken bij het proces. Uiteindelijk gaat het om jullie toekomst.

Sociaal Plan
Overleg directie en vakbonden
Jullie werkgever heeft ons op 25 november jl. geïnformeerd over de voorgenomen sluiting en vrijwel meteen daarna uitgenodigd voor een overleg over het sociaal plan. Dat overleg hebben wij gehad op woensdag 8 december jl. in aanwezigheid van een afvaardiging van de OR. In het gesprek hebben we het proces met elkaar doorgenomen en vooral een verkenning gedaan over de huidige situatie. We zijn nog niet ingegaan op de inhoud van het sociaal plan.

Waarom niet?
Ten eerste vinden we het huidige concept sociaal plan dat de werkgever heeft voorgelegd te mager en willen we dat de werkgever komt met een beter sociaal plan als startpunt. Ten tweede willen we het sociaal plan zoals de werkgever dat voorstelt voorleggen aan jullie als leden, pas daarna zullen wij in samenspraak met jullie onze inzet bepalen voor het sociaal plan. En als laatste niet onbelangrijke punt vinden wij dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de nut en noodzaak van het sluiten van de fabriek in Tubbergen.

Wat wordt in een sociaal plan geregeld?
Zodra wij meer duidelijkheid hebben over onder meer nut en noodzaak van de voorgenomen sluiting, gaan wij formeel onderhandelen over een sociaal plan. Een dergelijke collectieve overeenkomst is bedoeld om de gevolgen van de sluiting op te vangen en te verzachten en zaken te regelen als: een ontslagvergoeding, een budget en faciliteiten voor scholing en outplacement, begeleiding van werk naar werk, vergoeding van kosten voor juridische en financiële bijstand e.d.

Rol van de Ondernemingsraad
In de medewerkersbijeenkomst hebben we jullie al iets verteld over de verschillende rollen van de vakbonden en de Ondernemingsraad. De OR zal zich de komende tijd, samen met hun adviseurs, gaan buigen over de adviesaanvraag. Dat is best ingewikkeld en is iets dat de OR niet elke dag meemaakt. Het is belangrijk dat de OR de tijd en ruimte krijgt dit proces zorgvuldig af te ronden voordat zij advies uitbrengen.

Als jullie vragen hebben aan de OR, spreek hen dan aan of maak gebruik van de brievenbus die in het bedrijf wordt geplaatst. Vragen kunnen zonder naam en toenaam worden gesteld. De OR zal de vragen beantwoorden aan alle medewerkers.

Hoe verder?
De twee trajecten, dus de adviesaanvraag en de onderhandelingen over het sociaal plan, zijn twee verschillende trajecten die naast elkaar lopen. De OR en wij als vakbonden houden elkaar goed op de hoogte.
Op 13 december a.s. staat weer een gesprek gepland met jullie directie en adviseurs van de FME, de werkgeversorganisatie. Een afvaardiging van de OR is hierbij weer aanwezig als toehoorder.
Tijdens dit gesprek hopen wij antwoorden te krijgen op vragen die wij hebben gesteld over de nut en noodzaak van een fabriekssluiting. En we zullen het concept sociaal plan doornemen. NB: we gaan niet onderhandelen op 13 december. Zoals aangegeven zullen we daarvoor eerst jullie als leden raadplegen waarna we onze inzet kenbaar maken aan jullie werkgever.

Vragen? Bel of mail gerust !

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-50521057
E e.jonker@cnvvakmensen.nl