Al het nieuws

Brief CNV en FNV over staatssteun KLM

CNV heeft samen met collega-vakbond FNV een brief gestuurd naar minister Hoekstra van financiën over de mogelijke lening die volstrekt wordt aan KLM. Onze focus daarbij natuurlijk vooral op wat er gezegd is over arbeidsvoorwaarden en herstructurering. Wat vinden wij ? Lees verder:

In de kern gaat het om vier punten:

1) Sterkste schouders zwaarste lasten CNV en FNV steunen hierin de opvatting van minister Hoekstra en CEO Pieter Elbers (uitgedragen in een intern interview vorige week), dat dit een goed principe is. Wij roepen dan ook op om medewerkers met (minder dan) modale inkomens zoveel mogelijk te ontzien bij het vragen van een bijdrage. We roepen ook de medewerkers die meer verdienen dan de cap op loonkostensubsidie die de overheid heeft gelegd in de Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW) - meer dan 9.500 euro per maand - op om een extra bijdrage te leveren indien dat gevraagd wordt door de overheid.

Wij zien voorwaarden gesteld door de overheid niet louter als een bedreiging, maar ook als een kans om te werken aan een gezondere balans tussen de arbeidsvoorwaarden van verschillende functies bij KLM in relatie tot de zwaarte van de functies. Om er geen doekjes om te winden, historisch gezien zijn er in onze optiek onevenwichtigheden ontstaan binnen luchtvaartmaatschappijen tussen de beloning van vliegers enerzijds en van grondpersoneel anderzijds. Onevenwichtigheden die niet louter wortelen in de zwaarte of verantwoordelijkheid van de verschillende functies  binnen dit bedrijf, maar ook in het bekleden van functies in het productieproces waarop machtsuitoefening nu eenmaal makkelijker is.

Wat CNV betreft zou functiezwaarte en niet machtspositie in het proces in de toekomst bepalender moeten worden voor de salaringsverschillen binnen de onderneming. Het gaat ons daarbij zeker niet om het rancuneus gelijktrekken van salarissen en wij snappen ook dat de draagkracht van individuele medewerkers mede afhankelijk is van de financiële verplichtingen die zij al zijn aangegaan. We kunnen de wereld niet van vandaag op morgen op zijn kop kunnen zetten. Maar het kan ook niet zo zijn dat we in de grootste crisis in het bestaan van KLM geen fundamenteel gesprek voeren over het vragen van een grotere bijdrage van de best betaalden in de onderneming. Óók in het belang van een gezonder bedrijfsmodel en ter voorkoming van dat KLM zozeer in de spotlights blijft staan qua maatschappelijke verontwaardiging over salarissen nu er sprake is van (tijdelijke) overheidsafhankelijkheid.

2) Winstdeling CNV en FNV hebben aangegeven te begrijpen dat de regering verzoekt om geen winstdeling meer door te zetten zolang er sprake is van het lenen van geld dat vrijwel volledig gegarandeerd wordt door de belastingbetaler. Dat gaat dan wat ons betreft wel om mogelijke winstdelingen over 2020 en verder. Over 2019, een jaar waarin KLM geen steun nodig had, hebben medewerkers in feite nog een salarisbetaling tegoed en die staat nog steeds gepland voor oktober. Alhoewel we over de invulling daarvan creatief willen meedenken (misschien kan je er aandelen voor krijgen via een nieuwe aandelenemissie als je dat zou willen zodat het geld niet uit de onderneming verdwijnt?), vinden wij niet dat van uitstel zomaar afstel kan komen, omdat de politiek een nabetaling verbiedt.

3) Herstructurering Het kabinet heeft aangegeven dat er sprake is van een herstructureringsplan. CNV is nog niks concreets daarover ter ore gekomen maar gezien wat er plaatsvindt bij andere maatschappijen zijn wij niet naïef. Ook bij KLM gaan er gesprekken komen over een reorganisatie, al hopen wij dat we de gedwongen ontslagen voorlopig kunnen vermijden en de omzet weer wat kan herstellen zodat de reorganisatie zo beperkt mogelijk kan zijn. In de brief geven wij aan dat als hier sprake van is (van herstructurering) wij van mening zijn dat bonden en medezeggenschap de gelegenheid moeten hebben om zorgvuldig een sociaal en bedrijfseconomisch verantwoorde afweging te maken in het belang van KLM en de KLM'ers.

4) Rol overheid Alhoewel wij de overheid steunen in haar wens om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen en begrip tonen voor het voorlopig niet overgaan tot winstdelingen (over 2020 en verder) zolang de overheid garant staat voor leningen, geven we ook aan dat we ruimte willen hebben voor een echte dialoog tussen vakbonden en werkgever. Én indien gewenst tussen vakbonden en overheid. We moeten niet gaan werken met dictaten over en weer in deze moeilijke tijd maar samen op zoek naar oplossingen. Wij benoemen daarom ook een aantal nastrevenswaardige doelen voor het KLM van de toekomst. Bijvoorbeeld het doel om ook wanneer de onderneming weer op volle kracht draait meer te werken met eigen personeel dan in het verleden. En om de neiging om geleidelijk steeds meer werk uit te besteden naar omgevingen met slechtere arbeidsvoorwaarden een halt toe te roepen. 

Wij hopen jullie langs deze manier te hebben kunnen toelichten waarom wij deze brief naar de regering en ter kennisgeving ook naar ons parlement hebben gestuurd. De hele brief kan je doorlezen in de bijlage.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892.

Downloads