Al het nieuws

BP Raffinaderij Rotterdam cao 2019

Escalatie dreigt, nu BP RR de hakken in het zand zet

Als reactie op onze mail over de nieuwe stemming over het eindbod en de daarop volgende stemming over een te stellen ultimatum en eventuele acties heeft BP RR als volgt gereageerd.

Reactie BP RR: “Het spreekt voor zich dat dit voor ons zeer teleurstellend is. Wij zijn nog steeds van mening dat wij met het eindbod een meer dan marktconform voorstel hebben neergelegd en zien dan ook geen mogelijkheid om tot een verbeterd voorstel te komen. Wij vinden het bijzonder spijtig als de bonden en hun leden overgaan tot het uitroepen van acties, maar zullen jullie positie respecteren. Wij willen wel graag op voorhand aangeven, dat in welke mate wij acties gedogen, in sterke mate af zal hangen van de aard van die acties. Dat zal van geval tot geval worden beoordeeld. Bovenal zullen wij e.e.a. beoordelen ten aanzien van de gevolgen voor veiligheid en milieueffecten. Jullie eventuele acties dienen in geen geval tot gevolg te hebben dat de veiligheid van ons bedrijf, van personen, materieel of omgeving gevaar loopt. Indien onverhoopt besloten wordt overgaan tot het aankondigen van acties, waaronder algehele werkonderbrekingen voor korte of langere duur, stiptheidsacties of andere schadelijke acties dan rekenen wij erop dat de daarbij behorende regels met alle zorgvuldigheid worden gerespecteerd. Tot die regels behoort onder meer een tijdige, schriftelijke aankondiging waarin concreet staat vermeld wanneer, waar en op welke wijze de actie zal plaatsvinden. Wij behouden ons het recht voor, afhankelijk van de aangekondigde actie jullie uit te nodigen voor technisch overleg, om afspraken te maken waarmee de veiligheid en beheersing van milieueffecten worden gewaarborgd”.

Daarop hebben wij de volgende reactie naar BP RR verzonden omdat volgens ons niet wordt ingegaan op het voornaamste punt van kritiek en de reden waarom er massaal tegen het eindbod is gestemd.

Reactie vakbonden: “Wij zijn verbaasd dat BP RR op geen enkele wijze wil luisteren naar de mening van het overgrote deel van de cao-populatie. Zij hebben heel duidelijk uitgesproken dat zij een cao-bod wensen waarbij de merit tabel in stand blijft. Wij zien ook niet wat hier nu het grote probleem is. Deze tabel is, als het om de merit stappen gaat, al heel lang bij BP RR gebruikelijk. Tevens is het volgens ons zo dat een relatief jonge populatie waarbij veel werknemers recht hebben op een merit stap, als totale loonsom toch goedkoper is dan een relatief oude populatie waarbij veel werknemers op hun maximum staan en geen recht meer hebben op een merit stap. Dit is de transformatie die wij bij BP RR waarnemen in de achterliggende periode.

De leden hebben heel duidelijk gezegd, geen aantasting van bestaande arbeidsvoorwaarden. Als wij (de leden) hieraan toegeven, ook al is het een kleine stap, dan komt over 2 jaar de volgende verslechtering etc. Daar gaan we niet aan beginnen is de overduidelijke boodschap die door onze leden, jullie werknemers, de afgelopen maanden en zeker ook vorige week op de ledenvergaderingen is uitgesproken!
Wij snappen dan ook helemaal niet dat BP RR het op dit punt laat escaleren en doen dan ook een dringend beroep op het gezonde verstand zodat wij niet deze week een ultimatum hoeven te verzenden.
Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 4 december jullie reactie”.

Reactie van BP RR van 4 december: “Bedankt voor jullie mail. Wij willen, net als jullie, niet dat dit verder gaat escaleren. Voor ons is echter een aanpassing in de voorgestelde merit tabel niet bespreekbaar. Wij staan open voor andere voorstellen, mochten jullie daar een concreet idee voor hebben.
Wij zijn nog steeds van mening dat wij met het eindbod een meer dan marktconform voorstel hebben neergelegd. Wij vinden het zoals gezegd bijzonder spijtig als de bonden en hun leden overgaan tot het uitroepen van acties, maar zullen het onder ondergenoemde voorwaarden respecteren”.

Wijziging Merit tabel moet van tafel
De boodschap moet duidelijk zijn: geen verslechtering van bestaande arbeidsvoorwaarden, de verlaging van de merit tabel moet van tafel en dan is er ruimte om wel tot een cao bij BP RR te komen. Uit de laatste reactie van BP RR is dus heel duidelijk geworden dat dit wat hen betreft niet aan de orde is. Dat betekent dat er ultimatums naar BP RR gestuurd worden waarin geëist wordt dat dit punt wel wordt opgelost door BP RR. 5 december gaan de beide ultimatums de deur uit.

Wij geven BP RR tot 11 december 14.00 uur de tijd om tot een, voor jullie, acceptabele cao te komen en anders rest jullie en ons niet anders dan in actie te komen.

Wij zijn bezig met het plannen van de eerste bijeenkomst van het actiecomité. Iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld krijgt deze week een mail met nadere gegevens.

Mede namens Egbert Schellenberg van FNV en de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 66 73 94
E p.verburg@cnvvakmensen.nl