Al het nieuws

Albron wil een sociaal rechtvaardige oplossing

Vorige week heeft de directie van Albron ons geïnformeerd over de gevolgen van de pandemie vanwege corona op de bedrijfsvoering. Deze heeft grote gevolgen voor de omzet en het resultaat; zowel voor dit jaar als voor de langere termijn.

Verwacht wordt dat ‘het thuiswerken” zal doorwerken in de toekomst met alle gevolgen van dien voor de cateringactiviteiten. CNV Vakmensen wordt uitgenodigd voor nader overleg.

De genomen maatregelen van de overheid hebben onder andere geleid tot een steunpakket zoals loonkostensubsidie tot max. 90%; Albron heeft een beroep gedaan op deze steunmaatregelen waardoor de financiële gevolgen minder groot zullen zijn maar worden wel structureel aanpassingen voorbereid.

Zowel in ons overleg als via de videoboodschap heeft de directie aangekondigd maatregelen te moeten nemen die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden. Daarbij is nadrukkelijk opgemerkt dat dit op een sociaal rechtvaardige manier zou moeten worden ingevuld.

Een belangrijk aspect is de toepassing van meerdere cao’s in de bedrijfsvoering waardoor de uitwisselbaarheid van medewerkers (locatie, werkzaamheden, rooster etc) in de ogen van de directie wordt beperkt.

Omdat er meer maatregelen moeten worden voorbereid is aangekondigd dat medio juni het overleg met CNV Vakmensen zal worden hervat. De directie heeft een aantal punten benoemd waarvan zij de verwachting hebben dat dit een bijdrage kan leveren aan oplossingen voor de toekomst zoals:

  • Inleveren ADV- en seniorendagen.
  • Vergroten multi-inzetbaarheid van medewerkers werkplek en werktijden.
  • Het saldo verlofdagen.
  • Bevriezen lonen tot en met 2021.

Wij zullen in het overleg met de directie nadrukkelijk de noodzaak van de voorgenomen maatregelen bespreken; immers bestaande arbeidsvoorwaarden behoren tot het recht van de medewerker die niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Van belang is daarbij welk effect de voorstellen van de directie zullen hebben op de werkgelegenheid van alle medewerkers die in dienst zijn van Albron.

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen met jouw vakbondsbestuurder of onze kaderleden. Laat de nieuwsbrief ook eens lezen aan jouw collega die zich graag wil aansluiten bij een vakbond die onderhandelt over jouw arbeidsvoorwaarden.

CNV Vakmensen houdt je op de hoogte!

Peter de Jong,
bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51601967
E. p.dejong@cnvvakmensen.nl