Al het nieuws

Akkoord sociaal plan Renewi

Na een moeizaam onderhandelingstraject hebben vakbonden op 12 oktober jl. aan hun leden de laatste geboden versie Sociaal Plan voorgelegd.

De stemmen zijn geteld
De stemronde sloot op 25 oktober jl. Uit de stemmen die bij CNV Vakmensen zijn binnengekomen bleek dat de leden die hun stem hebben uitgebracht unaniem voor hebben gestemd.

Overigens hebben ook bij FNV Transport & Logistiek en De Unie de stemmers in meerderheid voor gestemd. Kortom, in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 zijn jullie verzekerd van een Sociaal Plan. Vakbonden zullen het nieuwe sociaal plan ondertekenen. Wij hebben jullie werkgever daarover op 27 oktober jl. geïnformeerd. 

Hoe nu verder? 
Nu het Sociaal Plan akkoord is hopen wij natuurlijk dat het amper gebruikt hoeft te worden. We vernemen graag waar het Sociaal Plan wordt toegepast en of dat op een correcte manier gebeurd.

Mocht je zelf tijdens de looptijd van het Sociaal Plan boventallig raken en er zijn vragen over de toepassing van het Sociaal Plan, schroom niet mij daarover te benaderen. Mail. t.orie@cnvvakmensen.nl

Evaluatie Sociaal Plan
Vakbonden blijven graag vinger aan de pols houden m.b.t. de ontwikkelingen binnen jullie organisatie. Daarom hebben vakbonden, conform afspraken, Renewi verzocht om een periodiek overleg in het eerste kwartaal van 2021. In dat overleg staan de bedrijfsontwikkelingen en het (potentiële) gebruik van het sociaal plan centraal.  

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder / onderhandelaar CNV Vakmensen