Al het nieuws

Akkoord financiering pensioen VGZ

CNV Vakmensen heeft een akkoord bereikt met VGZ over de financiering van de pensioenregeling voor 2020. Door de afspraken die we met VGZ hebben gemaakt zal voor 2020 de pensioenopbouw ongewijzigd blijven. In deze nieuwsbrief informeren wij jullie hier verder over.

Verhoging pensioenpremie
Het bestuur van SBZ Pensioen heeft in september jongstlede het besluit genomen om de pensioenpremie voor 2020 met 3,6-procentpunt te verhogen. Hierdoor wordt de inkoop van pensioen duurder. Deze verhoging is mede het gevolg van de enorme rentedaling die in 2019 heeft plaatsgevonden.

Maximum pensioenpremie
In 2018 is er met VGZ in de cao een afspraak gemaakt over een maximumpremie voor de pensioenregeling. Dit maximum is gelijk aan 22,7% van de gemaximeerde loonsom. Indien in enig jaar de benodigde pensioenpremie lager is dan de overeengekomen maximumpremie, het verschil hiertussen beschikbaar blijft. Voor 2019 was de benodigde premie lager dan de maximumpremie, waardoor er een buffer is ontstaan.

Pensioenpremie 2020
Voor 2020 is de benodigde premie hoger dan de maximumpremie. Zelfs met de aanwezige buffer is dit onvoldoende om de benodigde premie volledig te kunnen financieren. Dit zou betekenen dat de opbouw voor 2020 verlaagd zou moeten worden. Oftewel, jij als medewerker van VGZ zou in 2020 minder pensioen gaan opbouwen. CNV Vakmensen vond dit een onwenselijke situatie.

Afspraak financiering pensioen
Om een verlaging van de pensioenopbouw te voorkomen, hebben wij in december diverse gesprekken gevoerd met VGZ. Naast de maximumpremie en de aanwezige buffer hebben we met VGZ afgesproken om 0,85% van de premie voor het toeslagfonds beschikbaar te stellen voor de financiering van de volledige benodigde pensioenpremie. De volledige premie voor het toeslagfonds bedraagt 2,85%. De overige 2% blijft beschikbaar voor het indexeren van de opgebouwde pensioenaanspraken.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 85 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl