Al het nieuws

Agile cao bij ING: het is nog even wennen

Een agile cao, die zich in de loop van de tijd ontwikkelt, is nog even wennen. In ieder geval hebben CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties aangegeven nadrukkelijk betrokken te willen worden bij zowel de nadere invulling als bij de uitvoering van de afspraken. Prioriteren is lastig.

De caotekst, loskoppelen beoordelen en belonen, start pilot onbeperkt verlof en de afspraak over werkgelukbrengers hebben prioriteit.

In het onderhandelingsresultaat zijn veel onderwerpen genoemd, waarmee wij gedurende de looptijd van de cao aan de slag gaan. Daarom is het van belang om aan te geven wat prioriteit heeft. Natuurlijk moet er zo snel als mogelijk een tekst van de cao komen. De planning is dat dit voor de zomer klaar is. Daarnaast is er duidelijkheid nodig over de invulling van de afspraak om beoordelen en belonen los te koppelen. Daar zijn wij helaas nog niet uit. Wij kunnen na 9 juli daar meer duidelijkheid over geven. Omdat we in 2020 bij een aantal units de pilot onbeperkt verlof willen starten, is het van belang om daar voor het eind van het jaar in beeld te hebben wat we willen onderzoeken. Eind 2020 zullen we dan kunnen zien wat de gewenste en ongewenste effecten zijn van onbeperkt verlof en of dat verschilt per doelgroep of unit. Tenslotte heb ik aangegeven dat er behoefte is om zo snel als mogelijk te starten met de pool werkgelukbrengers (de vervangingspool voor als je tijd nodig hebt voor privé en werk of ontwikkeling).  

Andere afspraken moeten ook invulling krijgen zoals mantelzorg, loondoorbetaling bij zorgverlof, de leerrekening en het werkgelegenheidsfonds

De afspraak dat het mantelzorgers mogelijk gemaakt moet worden om te kunnen mantelzorgen zal voor het eind van het jaar nader ingevuld zijn. Dat geldt ook voor de afspraak dat je bij zorgverlof 100% van je salaris krijgt uitbetaald in plaats van de wettelijke 70%. De afspraken uit de vorige cao om een leerrekening (een persoonlijk ontwikkelingsbudget) en het werkgelegenheidsfonds voor medewerkers, die boventallig zijn en lastig aan een baan komen, zullen ook voor 2020 hun beslag moeten krijgen.  

De rol van vakorganisaties bij het agile-cao-proces

Actieve leden van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zijn betrokken bij de cao-squads, die deze thema’s uitwerken. Voor de onderhandelaars geldt dat zij betrokken worden bij het verfijnen van de thema’s (de epics), maandelijks worden bijgepraat en per kwartaal meebepalen wat er is gebeurt en wat er de volgende kwartaal gaat gebeuren.  

Nog wennen

Het is allemaal nog wennen. En dat gebeurt met vallen en opstaan. We blijven je op de hoogte houden, maar horen ook graag jouw ervaringen. Merk je al wat van de afspraken of juist helemaal niet?  

Ike Wiersinga
bestuurder
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
M 06 23 50 09 86