Al het nieuws

Actualiteiten Philips

Leden stemmen in met verbeterd cao-resultaat. Cao-partijen voeren overleg over uitwerking Pensioenakkoord.

1.CAO Philips:
Nadat leden van CNV Vakmensen het cao-resultaat in meerderheid hadden afgewezen, heeft hernieuwd overleg plaatsgevonden met Philips over een tweetal zaken te weten de loonontwikkeling en de RVU (zwaarwerk regeling) welke op 6 mei 2021 hebben geleid tot een verbeterd resultaat te weten:

Het resultaat bevat de volgende afspraken
Per 1-7-2021 een stijging van de lonen met 1,6% (met een vloer van € 400,00 per jaar), dit was 1,3%.
Per 1-7-2022 een stijging van de lonen met 2,1% (met een vloer van € 600,00 per jaar), dit was 2,0%.

Regeling zwaar werk
De ingangsdatum is gewijzigd naar 1-1-2022. Aanvragen dienen een half jaar van tevoren gedaan te worden en kunnen dus vanaf 1-7-2021 ingediend worden als je valt onder de functies die op de overeengekomen functielijst voorkomen. Het gaat dus om functies waarin op onregelmatige basis werkzaamheden worden verricht. Dus ploegendienst en consignatiedienst. De andere wijziging hierin is dat er ook gespreide betaling per maand tot de mogelijkheden behoord, in plaats van een uitkering ineens. Leden van CNV Vakmensen hebben hierover opnieuw hun stem kunnen uitbrengen. Het merendeel van de respondenten heeft aangegeven te kunnen instemmen met het verbeterde cao-resultaat. Hiermee is de Cao Philips een feit.

Pensioenakkoord - deel 1:
Begin juli 2020 hebben werkgevers, vakbonden en het kabinet overeenstemming bereikt over de uitwerking van het Pensioenakkoord, waarvan op 5 juni 2019 de hoofdlijnen zijn gepresenteerd. Het Pensioenakkoord gaat met name over het pensioen dat jij bij jouw werkgever opbouwt. Het Pensioenakkoord voorziet in een fundamentele hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De uitwerking van het Pensioenakkoord moet uiterlijk op 1 januari 2022 zijn vastgelegd in wetgeving (deze datum is reeds een jaar opgeschoven).
Uiterlijk op 1 januari 2026 moet het Philips Pensioenfonds haar regelingen hebben aangepast aan de nieuwe regels. Voordat het zover is, moet er nog het nodige gebeuren. Allereerst behoeft de uitwerking van het Pensioenakkoord zelf op vele punten nog weer nadere uitwerking voordat een en ander kan worden vastgelegd in wetgeving.

Ten tweede moeten sociale partners bij Philips nog de nodige besluiten nemen. Als gevolg van dit alles is het nu nog niet bekend, wanneer de pensioenregeling die op jou van toepassing is, is uitgevoerd en overgezet naar nieuwe regels.

Hoofdlijnen Pensioenakkoord

- Beschikbare premie regeling
Het Pensioenakkoord gaat uit van twee soorten pensioenregelingen die afgesproken kunnen worden tussen sociale partners bij Philips. In beide regelingen geldt dat jij een eigen pensioenpot hebt. In de ene regeling is dit een pensioenpot met een individueel pensioenkapitaal:

  • In de beschikbare premieregeling bouw je als deelnemer geen pensioenaanspraak op, maar een individueel pensioenkapitaal,
  • Binnen bepaalde kaders kan de deelnemer zelf kiezen hoe dit kapitaal wordt belegd en welke risico’s worden genomen.

- Nieuwe Pensioen Contract
In de andere regeling gaat het om een pensioenpot bestaande uit een aandeel in een collectief belegd pensioenkapitaal:

  • In de NPC bouw je als deelnemer een pensioenkapitaal op,
  • Dit pensioenkapitaal wordt tezamen met het pensioenkapitaal van de andere deelnemers collectief belegd,
  • Jouw pensioenpot bestaat uit een aandeel in dit collectief belegd kapitaal,
  • Deze pensioenregeling is een nieuw soort regeling die het huidige pensioenstelsel niet kent.

1 Maart 2021 is er een studiegroep gestart van sociale partners bij Philips ter bespreking van de nieuwe pensioenregeling. Hierbij wordt onder meer gesproken over de inrichting van de nieuwe pensioenregeling, het type regeling en de invulling van de verzekeringscomponenten. Dit alles dient uiteindelijk te worden neergelegd in een voorstel tot transitie (Transitieplan).

Ondertussen hebben er al een vijftal sessies plaatsgevonden en staan er nog meer gepland.
Deel 2 van Pensioenakkoord volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 32
E  a.huizinga@cnvakmensen.nl