Aanvullende info cao's Metaal en Techniek

Hierbij treffen jullie aanvullende informative over de nieuwe cao's Metaal en Techniek. Het betreft de salarisverhoging, BBL-loontabel en generatiepact.

Salarisverhoging, 1 december 2019
In de cao’s voor de Metaal en Techniek zijn salarisverhogingen afgesproken door CNV Vakmensen. De eerstvolgende cao-verhoging is per december 2019. Het voor de werknemer geldende salaris wordt op 1 december 2019 verhoogd met 3,50%.

BBL-loontabel in de cao, 1 december 2019
De werkgever deelt de werknemer jonger dan 21 jaar én die een BBL-opleiding volgt, uiterlijk op 1 december 2019, in in de BBL-tabel van de leeftijd bij de aanvang van het eerste leerjaar BBL.

Generatiepact, nieuw per 1 januari 2020
Onderstaand cao-artikel treedt in werking op 1 januari 2020.

 1. De werknemer van 6o jaar of ouder heeft het recht op de variant 80-90-100 met inachtneming van het hiernavolgende:
  1. De werknemer dient vòòr de datum ingang van zijn generatiepact tenminste 1 jaar bij de werkgever in dienst te zijn;
  2. Mocht de werknemer gebruik willen maken van het generatiepact dan dient hij dat tenminste zes maanden vòòr de ingang van zijn generatiepact aan de werkgever kenbaar te maken;
  3. Indien naar de mening van de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich tegen toepassing van het generatiepact verzetten, moet de werkgever dit aan de werknemer mededelen. De werkgever moet dit dan doen binnen 4 weken na het kenbaar maken door de werknemer;
  4. Indien de werknemer een verlofstuwmeer heeft van meer dan 296 uren moet de werknemer dat meerdere opnemen binnen een half jaar voorafgaand aan datum gebruikmaken van het generatiepact;
  5. Een verlofstuwmeer is het aantal verlofuren dat de werknemer nog heeft staan aan vakantieuren (met uitzondering van de ADV-uren, de gekochte uren volgens artikel 30 en de uren welke volgens cao-artikel 42 lid 5a sub 3 in overleg met de werkgever in tijd zijn vergoed) uit voorafgaand(e) kalenderja(a)r(en), buiten de reguliere uren die de werknemer toekomt in het kalenderjaar van ingang generatiepact;
  6. Indien de werknemer op de datum ingang generatiepact ondanks sub D nog steeds een verlofstuwmeer heeft van meer dan 296 uren gaat het generatiepact toch in (en blijft hij de meerdere uren behouden) tenzij de werkgever kan aantonen dat de werknemer niet heeft meegewerkt om de meerdere uren op te nemen.
 2. Indien een geschil over het vorenstaande ontstaat kan door de werkgever en/of werknemer aan de Vakraad om advies worden gevraagd. Zie voor de procedure in de cao, bijlage 3D. De cao kan gedownload worden via onze website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/metaaltechniek

 3. Met uitzondering van cao-artikel 2 zijn alle overige artikelen van dit reglement ook van toepassing op artikel 2a.

 4. Het ingegane generatiepact zal in de Aanvulling Arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.


CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, bestuurder