Disclaimer

CNV Vakmensen verleent u hierbij toegang tot www.nextnow.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere doeleinden. CNV Vakmensen behoudt zich daarbij het recht voor om elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid
Getracht wordt om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden, kan CNV Vakmensen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de auteurs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

De inhoud
Deze website bevat artikelen die een relatie hebben met studie, stage, bijbaan en werk. Deze artikelen zijn persoonlijke verhalen van de redacteuren, dus het is mogelijk dat er wordt afgeweken van de standpunten van CNV Vakmensen. De artikelen zijn echter wel tot stand gekomen door gebruik te maken van de kennis die CNV Vakmensen omtrent de onderwerpen in huis heeft. CNV Vakmensen is wél eigenaar van het platform, maar niet aansprakelijk voor fouten of onvolledige informatie op deze website en daarmee ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de artikelen. 

Regels
CNV Vakmensen juicht het toe als bezoekers een vraag stellen, een mening achterlaten of andere bezoekers helpen. De door de bezoekers achtergelaten reacties kunnen echter eveneens afwijken van de standpunten van CNV Vakmensen. CNV Vakmensen is hier op geen enkele manier aansprakelijk voor. CNV Vakmensen behoudt zich daarnaast het recht voor om commentaar te verwijderen indien dit absoluut niet strookt met de regels.

  • Het is niet toegestaan om uit naam van een ander persoon reacties achter te laten en het is ook niet toegestaan om valse e-mailadressen achter te laten. Indien dit toch gebeurt, zal de betreffende reactie verwijderd worden. 
  • Het is niet toegestaan om seksistische, racistische en andere vormen van respectloze opmerkingen te plaatsen als reactie op de artikelen. Ook het direct kwetsen van andere bezoekers wordt niet gewaardeerd. Dergelijke reacties zullen verwijderd worden. 
  • Het is niet toegestaan de reactiemogelijkheid te gebruiken om reclame te maken. Als er al reclame gemaakt wordt op de website, dan zal dit door de auteurs gedaan worden en zal dit duidelijk aangegeven zijn. Reclames die niet in samenspraak met de auteurs op de website verschijnen, zullen verwijderd worden. 
  • Spam wordt niet gewaardeerd. Dit type berichten zal verwijderd worden. 

Zichtbaarheid
Dit is een openbare website. Dit betekent dat jouw reactie door iedereen gelezen kan worden. Daarnaast behoudt CNV Vakmensen zich het recht voor om door de bezoekers geplaatste reacties te gebruiken op social media en in overige communicatie uitingen.