Overleg over cao Low & Bonar

Vorige week heeft er overleg over de cao plaatsgevonden. De voorstellenbrieven van CNV Vakmensen, FNV en werkgever waren al eerder toegelicht.
We hebben kort stilgestaan bij de nieuwe organisatiestructuur die kort na het vorige overleg is gestuurd. L&B voegt hieraan toe dat een aantal activiteiten verdwijnt maar dat er ook activiteiten (Kaiserslautern) voor terugkomen.

RVU
Op basis van de sectoranalyse is het uitgangspunt bij RVU de definitie van zwaar werk en komt dat neer op de doelgroep die zich beperkt tot medewerkers die in een ploegenrooster werken of geconsigneerd zijn. Vanuit L&B is het bespreekbaar om 1 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd voor de betreffende doelgroep een RVU-regeling aan te bieden. Hierbij is vanuit L&B de voorwaarde dat de reeds voorgestelde geleidelijke afbouw van de ontzie-maatregelen voor overwerk en consignatie (per 1 januari 2022 naar 62 jaar, 1 januari 2024 naar AOW-gerechtigde leeftijd) kan worden doorgevoerd. Bovendien stelt L&B voor om de opbouw van de leeftijdsdagen voor medewerkers in dagdienst ‘af te toppen’. Dit voorstel houdt in dat medewerkers in dagdienst leeftijdsdagen krijgen tot een maximum van 3 (bij respectievelijk 40, 45 en 50 jaar) en dat de opbouw dan stopt. Medewerkers die inmiddels meer dan 3 dagen hebben, zullen deze behouden.

Reiskosten/thuiswerkvergoeding
L&B stelt zich op standpunt dat op dit moment medewerkers nog de volledige reiskostenvergoeding krijgen, als ze daarvoor in aanmerking komen. Vanuit de Belastingdienst is al een aantal malen gemeld dat er een einde komt aan het doorbetalen van de reiskostenvergoeding terwijl er door velen wordt thuisgewerkt en er geen sprake is van reiskosten. Er is nog geen definitieve datum bekend wanneeer dit ook daadwerkelijk moet worden stopgezet. Op dat moment zou een thuiswerkvergoeding gegeven kunnen worden. Het voorstel van L&B is toe te werken naar een pragmatische oplossing en deze vooralsnog even te parkeren.

80-90-100 regeling
L&B heeft reeds meermalen aangegeven geen mogelijkheden te zien in het doorvoeren van een generatiepact, in welke vorm dan ook. De schaalgrootte van afdelingen is zodanig klein dat dit niet uniform uitvoerbaar is.

Ten aanzien van het  voorstel vanuit het CNV met betrekking tot de invoering van een 30-urige werkweek wordt gemeld dat de tijd daar nog niet rijp voor is.
Voor wat betreft de loonsverhoging is er nog een groot verschil tussen de vraag vanuit de bonden en het bod vanuit werkgever. Dit geldt o.a. ook voor de voorwaarden voor RVU, de afbouw van de ontziemaatregelen, vergoeding partnerverlof. De discussie hierover wordt gevoerd op 25 mei. 

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, meld ze per e-mail k.huntjens@cnvvakmensen.nl of telefonisch 06-47826877.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E:  k.huntjens@cnvvakmensen.nl