Eindbod sociaal plan Solidus Solutions

Je werkgever heeft een eindbod gepresenteerd voor het sociaal plan. De kaderleden van CNV hebben aangegeven dat dit te mager is. We hebben je werkgever verzocht ons hernieuwd uit te nodigen voor een gesprek.

Het eindbod

Op 24 januari is er door de directie een eindbod neergelegd met de volgende voorwaarden.

 • Geen vrijwillige vertrekregeling
 • Plaatsmakersregeling gemaximaliseerd op 22 medewerkers (22 = inclusief de mensen die vlak voor hun pensioen staan.)
 • Geen ouderenregeling (early retirement regeling) meer binnen Solidus gedurende de looptijd van het sociaal plan
 • Positief advies van de OR op adviesaanvragen (Groep en Hoogkerk) uiterlijk maandag 29 januari 2024 om 12.00
 • Akkoord van bonden op onderstaand voorstel uiterlijk maandag 29 januari 2024 om 12.00

We hebben op donderdag 25 januari een mail ontvangen en op 26 januari een concepttekst voor het sociaalplan. Gelet op de tijd die ons gegeven is hebben we de stukken doorgezet naar de COR, OR en kaderleden en hebben we maandagmorgen een kaderoverleg gehad met de vraag hoe wij hiermee omgaan.

Sociaalplan (hoofdlijnen)

 • Geen vrijwillig vertrek
 • Transitievergoeding bij ontslag met factor 2,4 (Dit bedrag wordt verlaagd als het bedrag meer is dan het inkomsensverlies tot pensioengerechtigde leeftijd (AOW) onder aftrek van WW en IOW.
 • Plaatsmakers krijgen 60% van de ontslagvergoeding mee die voor hen van toepassing is.
 • Passende functie mag niet worden geweigerd (max 1 uur reisafstand enkele reis). Extra reistijd is geen werktijd maar wordt afgekocht door brutobedrag ineens. Waarbij tot een extra reistijd (heen en terug) van 30 minuten per dag er geen vergoeding wordt gegeven. En voor de rest is er een eenmalige vergoeding van;
  • Bij een half uur tot een uur €3000,-
  • Bij een uur tot anderhalf uur €4500,-
  • Bij langer dan anderhalf uur €6000,-
 • Salarisgarantie op basis van PT die met 50% van de toekomstige loonsverhogingen verrekend wordt. (Dus de PT wordt afgebouwd).
 • Outplacement €3000,- per werknemer waarvoor geen plaats is in een gezamenlijke pot.
 • Juridische advies €500,-

Oordeel kadergroep

De koppeling van het eindbod met een positief advies van de medezeggenschap blijkt een onredelijke eis te zijn, gelet op de onduidelijkheid die er nog steeds zijn over de nieuwe organisatie. (Het blijkt volgens de COR bijvoorbeeld dat het reserves per ploeg van productieafdelingen naar beneden zijn bijgesteld en er afdelingen zijn waarvan het nog niet duidelijk is wat de directie nu voorstelt (die zijn nog onder constructie). Voor nu is het nog te vroeg om een positief advies te kunnen geven voor de OR.
Ook eist de directie dat we akkoord gaan met het stoppen van de ouderenregeling die tot op heden werd aangeboden. Wij als bonden zijn geen partij bij deze regeling en vinden ook niet dat dit gekoppeld hoort te worden aan een akkoord over een cao en sociaalplan. Als de directie deze regeling wil intrekken of wijzigen dan moeten ze hierover overeenstemming bereiken met de COR.

Wij vinden dat mensen die 64 jaar of ouder zijn en plaatsmaken voor een boventallige een regeling aangeboden moeten krijgen waarbij de WW aangevuld wordt tot 100% salaris (inclusief vakantiegeld en toeslagen) en het pensioen wordt doorbetaald. (Dit voorkomt gedwongen ontslag). Mensen die ondanks alles niet herplaatst kunnen worden krijgen een ontslagvergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. (Dus inclusief vakantiegeld, en vaste toeslagen of PT). De salarisgarantie moet met een vaste persoonlijke toeslag worden gerepareerd waar de loonsverhoging volledig overheen gaan. De extra reistijd moet vergoed worden als werktijd. Afgerond per 5 minuten enkele reis. Dus gewoon het salaris en toeslagen over je meer uren die je nodig bent voor je werk.
Het eindbod is door de kadergroep als onvoldoende beschouwd. We hebben dus aangegeven niet akkoord te gaan met het eindbod van de directie en daarmee is het gedane eindbod vervallen.

Vervolg

Als gezamenlijke bonden hebben we de directie laten weten dat we het gesprek willen vervolgen. We hebben de directie laten weten dat we voor maandag 5 februari 12.00 uur een uitnodiging willen hebben om de onderhandelingen te hervatten.  Bij het uitblijven van een uitnodiging zullen we ledenvergaderingen houden waarbij we de actie vraag gaan voorleggen. Wij kunnen dan actie gaan voeren als 75% van de leden dit in de vergaderingen steunt. Als we worden uitgedaagd dan zullen terugvallen op ons oorspronkelijke eisenpakket. (Dit conform de gebruikelijke procedure).  

Als je nog vragen hebt neem dan contact met mij op. 

Niels Rook
Bestuurder CNV vakmensen
n.rook@cnvvakmensen.nl
M: 06 8141 9161