Stemoproep cao onderhandelingsakkoord Smurfit Kappa Corrugated

leeg

Het onderhandelingsakkoord dat we op 14 december 2021 hebben bereikt met Smurfit Kappa is nu uitgewerkt. We leggen dit resultaat i.v.m. corona via de kaderleden van de onderhandelingsdelegatie aan jullie voor. Daarnaast kun je schriftelijk je mening geven via de mail aan de cao-onderhandelaar van je bond. Je kunt tot 7 januari a.s. reageren.

Onderhandelingsakkoord CAO Smurfit Kappa Corrugated

Partijen bij de cao voor Smurfit Kappa Corrugated Benelux zijn op 14 december 2021 een onderhandelingsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao. Vakorganisaties FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen leggen dit akkoord positief voor aan hun leden. 

1. Looptijd

De cao heeft een looptijd van 20 maanden, van 1 augustus 2021 tot 1 april 2023.

2. Salarisverhoging

Op 1 augustus 2021 worden voor de werknemers de schaalsalarissen zoals opgenomen in bijlage I van de cao van Smurfit Kappa Corrugated verhoogd met 3,0%. Op 1 juli 2022 worden de bedragen van de schaalsalarissen verhoogd met 3,0%.

3. Afbouw persoonlijke toeslag (artikel 7.6.2 onder b)

De afbouw van een persoonlijke toeslag bij algemene verhogingen van de salarisschalen vindt slechts een keer per jaar plaats.

4. Werktijden en overwerk

De periode van 1 januari 2022 tot uiterlijk 31 december 2022 wordt vastgesteld als overgangsperiode om gezamenlijk met vakorganisaties, Smurfit Kappa (Operations) en externe roosterdeskundigen roostervormen te onderzoeken die passen bij de huidige situaties in de OPCO’s. Dit moet leiden tot andere, gezondere roosters, uniformiteit en terugdringen van overwerk.
Tijdens deze overgangsperiode gelden de volgende afspraken:

* Er is geen verplichting om over te werken; overwerk gebeurt op basis van vrijwilligheid.

* Alle werkroosters hebben als uitgangspunt dat een werknemer met een voltijds dienstverband een jaarrooster heeft van 1878 uur bruto.

* Doordeweekse feestdagen vallen in het werkrooster en zijn betaalde dagen. Deze doordeweekse feestdagen komen terug in het rooster als 8 uur. Wordt er wel gewerkt op een doordeweekse feestdag dan ontvangt men 200% plus een dag verlof, voor een feestdag in het weekend geldt een compensatie van 300%.

* Op feestdagen in 2022 wordt niet gewerkt.

* De norm van 1654 netto te werken uur per jaar blijft. In 2022 zijn er 40 uur aan doordeweekse feestdagen en moeten werknemers dus 1878-40 uur = 1838 uur werken.

De werkwijze is als volgt dat werknemers 1838 - 1654 = 184 uur aan verlof gaan opnemen. Mochten werknemers meer verlof opnemen dan komt men beneden de 1654 uur. Het kan niet zo zijn dat zonder het opnemen van meer dan 184 uur verlof men beneden de norm van 1654 uur netto uitkomt. Als werknemers minder dan 184 uur verlof opnemen dan hebben ze meer netto uren dan 1654 gewerkt, maar is er ook navenant minder verlofsaldo afgeboekt.

* Op zondag wordt niet gewerkt, behalve waar het werkrooster van toepassing is.

* Verlof wordt niet vooraf aan het rooster afgeboekt/verwerkt.

* Als een werknemer meer uren is ingeroosterd dan de bruto arbeidsduur moeten deze extra uren gecompenseerd worden. De leidinggevende kan hiervoor een concept planning maken. In overleg tussen werknemer en leidinggevende kunnen er aanpassingen plaatsvinden waarbij de belangen van werknemer en het bedrijfsbelang voor een verantwoorde bezetting worden afgewogen.

* Als een werknemer een week van te voren zijn verlof aanvraagt en dit niet 2 werkdagen van te voren is afgezegd dan staat het verlof.

* Bij geschillen over werktijden heeft het kaderlid van de vestiging de rol als meldpunt. Deze signaleert dit geschil bij de direct leidinggevende zodat hoor en wederhoor kan plaatsvinden. Indien de overgangsperiode onverhoopt moet worden verlengd dan blijven deze afspraken van kracht tijdens die verlengde periode.

Een eventuele afspraak over het verdelen van het opnemen van seniorenverlof over alle dagen van de week is onderdeel van het onderzoek naar werktijden en roosters in de overgangsperiode.

5. Tijdelijke RVU-regeling

In het pensioenakkoord van juni 2019 is de mogelijkheid van een tijdelijke fiscale facilitering opgenomen waardoor vervroegde uittreding mogelijk wordt, vanaf 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze maatregel is bedoeld voor werknemers die overvallen zijn door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en die niet in staat zijn gezond de AOW-leeftijd te bereiken.

Werkgever en vakorganisaties hebben in het afgelopen jaar een enquête gehouden bij een groep potentiële deelnemers met de vraag of en vanaf welk moment zij aan deze regeling zouden willen deelnemen. Naar aanleiding van dit beeld hebben partijen nu op hoofdlijnen de volgende basisafspraak gemaakt, die nog nader in een reglement zal moeten worden uitgewerkt.

- Het gaat om een tijdelijke RVU-regeling met als invoeringsdatum 1 april 2022 en van rechtswege eindigend op 31 december 2025.

- Werknemers die onder de doelgroep vallen kunnen zich vanaf 1 januari 2022 aanmelden voor de regeling.

- Deze regeling geldt voor werknemers met functies in de productie in ploegendienst, inclusief technisch onderhoud (monteurs in consignatie) en logistieke functies (aan- en afvoer) én die tijdens de looptijd van de tijdelijke RVU-regeling aan de voorwaarden voor deelname voldoen.

- Vertrek is mogelijk maximaal 3 jaar voorafgaand aan de (individuele) AOW-datum.

- Deelname betekent dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt beëindigd.

- De werknemer dient zijn deelname - behalve bij de beoogde startdatum van de regeling op 1 april 2022, waarbij maatwerk zal worden toegepast - uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan zijn gewenste uitdiensttredingsdatum schriftelijk aan werkgever kenbaar te maken.

In het kader van een zwaarwegend bedrijfsbelang kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg nadere vertrekafspraken maken of afzien van vertrek. Bij verschil van mening kan advies worden gevraagd aan een beroepscommissie bestaande uit de HR Directeur Benelux en de betrokken vakbondsbestuurders.

6. Tekstueel en modernisering

Protocolteksten worden geactualiseerd en aangepast aan de gemaakte afspraken. Partijen onderzoeken de mogelijkheid om een project te starten tot modernisering en betere leesbaarheid van de cao.

7. Werkgeversbijdrageregeling

Partijen zijn overeengekomen dat de werkgeversbijdrageregeling wordt gecontinueerd indien een cao wordt overeengekomen.

Stemmen
Geef je stem voor 7 januari a.s. door aan een van de volgende kaderleden of per mail aan de onderstaande bestuurder:

FNV

Bart Kokx; Frank Elschot; Ger Lips; Abdelkader Oussiali; Rob verschuren; Jan jonker; John Robs; Rob Zandstra; Marco van Gijtenbeek; Jozef Pauladis; Dino Djulbic (bestuurder), Wilfred Jonkhout (bestuurder), Albert Kuiper (bestuurder).

CNV

Dennis Gennesen, Jan Lowijs, Geert Idema, Arjan Verhoeks, Hank Oomkes (bestuurder).


Met vriendelijke groeten,

mede namens de kaderleden uit de onderhandelingsdelegaties,

 

Albert Kuiper                                      Hank Oomkes

Bestuurder FNV Procesindustrie        Bestuurder CNV Vakmensen

M: 06-1316 0016                                M: 06-5160 2057
E: albert.kuiper@fnv.nl                       E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl