Stem over het cao-resultaat Mayr Melnhof

In de afgelopen periode hebben CNV Vakmensen en FNV met MME gesproken over een nieuwe cao bij MME. Vanwege de coronamaatregelen en het aflopende pensioencontract is er gekozen om te gaan voor een korte cao van negen maanden welke draait om loon en werkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en pensioen.

Corona
Vanwege de coronamaatregelen is het momenteel lastiger om onderhandelingen te voeren. Op veel cao-tafels ligt momenteel een enorme druk en is het vanwege corona niet mogelijk om een cao af te spreken. Dit komt omdat traditioneel fysiek onderhandelen niet past en doordat werkgevers geen of een zeer beperkte loonstijging bieden. Bij MME is dit niet het geval en dat zou ook niet passend zijn in de huidige omstandigheden waarin MME goed draait en jullie hieraan hard meewerken. Jullie werkgever is zich hiervan goed bewust.

Onderhandelingsresultaat
De gemaakte afspraken zijn samen te vatten in drie hoofdthema’s; loon, pensioen en duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk zijn de leden aan zet en mogen jullie stemmen of het resultaat passend is bij MME. Het complete resultaat is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd; hieronder zijn de drie thema’s verder uitgelicht. We vragen je aan het eind van deze nieuwsbrief uiterlijk 28 februari je stem hierover uit te brengen. 

Loon
De loonstijging die we zijn overeengekomen is 2,5% per 1 april 2021. Dit is een loonstijging over een periode van 9 maanden.
Normaal spreken we langere looptijden af en dus ook een loonstijging over een jaar in plaats van negen maanden.
Over 12 maanden spreek je normaliter een hoger percentage af dan over negen maanden. Het voordeel bij een cao van negen maanden is voornamelijk dat er ook weer eerder een nieuwe loonstijging is af te spreken: per 1 januari 2022. De tijd tussen twee loonstijgingen is hiermee korter.
Daarbij rekenen wij de 2,5% om naar een 12 maanden-cao als je deze berekening per maand doet, dan kom je tot 2,50% / 9 (maanden) = 0,278% keer 12 maanden is 3,33%. Dit is vrij technisch, maar dat is dan de waarde van de loonstijging.
En als je dat vergelijkt met huidige afspraken in cao-land maar ook in de sector en de situatie bij MME vinden wij dit voldoende voor een onderhandelingsresultaat, ook in combinatie met de eenmalige uitkering.
Een eenmalige uitkering van € 360,- bruto voor alle medewerkers (inclusief een pro rato uitkering voor uitzendkrachten) per juni 2021. De hoogte is gekozen vanwege het jubileumjaar en geeft een extra uiting aan het goede jaar en de inzet van de medewerkers, naast de structurele afspraak.

Pensioen
Het huidige contract bij MME loopt eind van dit jaar af. Het is een onrustige tijd in pensioenland vanwege de lage rentes en daarnaast ligt er een nationaal pensioenakkoord. Beide aspecten zullen van grote invloed zijn op de gesprekken voor een nieuwe pensioenregeling bij MME.
We gaan aan de slag om voor jullie goede afspraken te maken en zullen in de komende periode ook bij jullie aankloppen om te horen wat voor jullie belangrijke aspecten van pensioen zijn. 
Bij pensioen hoort voor CNV Vakmensen ook een afspraak over de mogelijkheid over vervroegd te kunnen uittreden. De komende tijd gaan we onderzoeken hoe we de mogelijkheid vanuit het pensioenakkoord, de RVU-regeling bij MME kunnen invoeren.
Bij de RVU kunnen specifiek benoemde groepen medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, aanspraak maken op de RVU-regeling (vervroegde uittreding).
Deze regeling geeft MME de ruimte om maximaal 3x het AOW-bedrag vrijgesteld van RVU-heffing te verstrekken aan medewerkers die eerder uit dienst treden.
Daarnaast gaan we in gesprek over de mogelijkheden van een generatiepactregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om een stapje terug te doen in de laatste jaren van je loopbaan. 

Duurzame inzetbaarheid
De RVU en het generatiepact zijn thema’s die passen bij duurzame inzetbaarheidsbeleid. Het zijn maatregelen die passend zijn om eventuele lastige laatste jaren voor pensionering op te vangen. Uiteraard bevat duurzame inzetbaarheid veel meer aspecten.
Zo gaan we de komende negen maanden ook in gesprek over de roosters bij MME.
Binnen MME wordt gewerkt met het zogenoemde 7-5 rooster. Veel bedrijven passen dit niet meer toe en ook vanuit onderzoeken is gebleken dat er roosters zijn die beter zijn voor de gezondheid van medewerkers, zoals het 6-4 rooster.
Hierover gaan we dan ook de komende periode in gesprek. 

Totaal
De afspraken die gemaakt zijn moeten worden bekeken worden in het licht van de huidige tijd. Op deze manier zijn we met MME in goede onderhandelingen snel tot afspraken gekomen waarbij veel nog uitwerking vraagt. Daarnaast is het gelukt om afspraken te maken over loon in de vorm van een structurele afspraak en een eenmalige. In de huidige tijd is afspraken maken over loon erg lastig en zijn de stijgingen vaak van (een stuk) lager niveau.

Vervolgopties
Wanneer we op de huidige afspraken een akkoord krijgen, zullen we voor het einde van het jaar starten met nieuwe cao onderhandelingen voor een cao vanaf 1 januari waarin we weer spreken over loon.
Daarnaast maken wij ook concretere afspraken over andere onderwerpen waarop jij uiteraard weer input kan leveren.
Wanneer er geen instemming is, zullen we op later tijdstip opnieuw de cao-onderhandeling ingaan met MME waarbij we een regulier cao-traject ingaan zo gauw coronamaatregelen deze ruimte weer bieden.
Hierbij heeft werkgever al wel aangegeven dat deze vorm van onderhandelingen niet meer loonruimte zal generen en we dus ingewikkeld traject zullen ingaan.

Stem uiterlijk 28 februari
Uiteindelijk ben jij aan zet daar het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden. Jij mag je stem uitbrengen hierover. Heb je vragen naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, neem dan per mail contact met mij op.
Dan zal ik je vraag beantwoorden en kan jij deze informatie ook meenemen in je stemkeuze.
Klik HIER om meteen naar de digitale stemming te gaan.
Je hebt tot en met 28 februari de mogelijkheid om je stem uit te brengen. Maak gebruik van deze mogelijkheid zodat ik ook jouw mening kan meenemen en de uitslag de hele achterban vertegenwoordigt.

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
t.westerink@cnvvakmensen.nl  

Downloads