Update NXP cao-onderhandelingen

NXP cao-onderhandelingen lijken vast te zitten. English version below

Na een dag onderhandelen op 17 januari bood NXP 3% per 01-03-2024 voor een cao met een looptijd van 14 maanden.
Het vorige bod voor de kerst was 2,85% per 01-03-2024 voor een cao met een looptijd van 14 maanden. Dat was een hele kleine verbetering vergeleken met het eerste bod van 2,6% per 01-04-2024 voor 14 maanden.
Weer een erg hele kleine stap dus, terwijl vakbonden probeerden via formele en informele overleggen schot te krijgen in de onderhandelingen. Helaas. Zo blijft het gat erg groot.

Het vervolg

Na dit bod van NXP schorten we het overleg op en informeren we nu de leden over de stand van zaken. NXP behaalt hoge marges en een flinke winst. De aandeelhouders zijn spekkoper en de bonussen voor het management zijn flink. NXP is het dus aan zijn stand verplicht om de medewerkers via het vaste loon mee te laten delen in deze goede resultaten. Op korte termijn berichten we weer over het vervolg.
Voor nu, laat gerust weten wat jij vindt van het bod van NXP aan een van de kaderleden of aan ondergetekende.
Mede namens cao-kaderlid Wouter van Went
NXP collective labor agreement negotiations appear to be stuck,
After a day of negotiations on January 17, NXP offered 3% as of March 1, 2024 for a collective labor agreement with a term of 14 months.
The previous offer before Christmas was 2.85% as of 01-03-2024 for a collective labor agreement with a term of 14 months. That was a very small improvement compared to the first offer of 2.6% as of 01-04-2024 for 14 months.
Another very small step, while unions tried to make headway in the negotiations through formal and informal consultations. Unfortunately. This way the gap remains very large.

The sequel

After this offer from NXP, we suspend the consultation and now inform the members about the state of affairs. NXP achieves high margins and a significant profit. The shareholders are in good hands and the bonuses for management are substantial. NXP therefore owes it a duty to let its employees share in these good results through their fixed salary. We will report back on the follow-up shortly.
For now, please let us know what you think of NXP's offer to one of the executives or to the undersigned.
Also on behalf of collective labor agreement executive Wouter van Went

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6869
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Wat vind jij hiervan? What do you think about this? Tell us below...

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error