Update: gesprek CNV en Nexperia english version below

Op 2 november zouden we een overleg hebben met werkgever. In verband met urgente afspraken deze week en volgende week zag werkgever zich helaas genoodzaakt de afspraak van 2 november te verzetten. De afspraak is nu op 7 december.

Daarmee komt het onderwerp cao prangender op de agenda. Werkgever deed op 18 april 2023 een eindbod met een looptijd tot eind december 2023. Leden wezen dit af. Tijdens de laatste ledenbijeenkomst spraken we over onderwerpen die de leden in de cao willen. Bij deze ook de uitvraag naar de leden die daar niet bij aanwezig waren om voor 15 november aan te geven welke onderwerpen jij van belang vindt in je cao.

Een aantal onderwerpen die we tijdens de ledenbijeenkomst bespraken waren:

-de loonsverhoging

-individuele salarisverhogingen op basis van performance

De leden gaven aan dat ze in hun cao een algemene structurele loonsverhoging willen. Niet op basis van een budget dat verdeeld wordt over de collectieve salarisverhoging, de eenmalige uitkering, de salarisgarantieregeling en individuele salarisverhogingen op basis van performance en relatieve salarispositie van de medewerker.

NXP zijn de cao-onderhandelingen gestart

Daar formuleerde CNV de loonvraag als volgt:

Loon: Gebaseerd op de goede resultaten en marktvooruitzichten voor Nexperia is een betere verdeling van opbrengsten tussen aandeelhouders en werknemers gewenst. Er is nog een inhaalslag voor de koopkracht van Nexperia-medewerkers nodig. Bij de loonvraag voor een cao met een looptijd van 12 maanden kijken we naar de Consumentenprijsindex (CPI) als voortschrijdend getal vanaf 2015, zodat grote schommelingen in de inflatie opgevangen worden. Daar bovenop tenminste een reële stijging van de salarissen en loonschalen. In de gesprekken maken we deze vraag natuurlijk concreter bij NXP. 

Maar eerst: Nexperia gaf aan dat ze een goed loonbod hebben gedaan in het eindbod en graag vooruit wil kijken naar 2024. Nexperia is een stappenplan aan het voorbereiden, waarin ze de route voor 2024 willen bepalen. CNV is de 7de benieuwd naar dit stappenplan. Na deze bijeenkomst berichten we je weer om af te stemmen in hoeverre het stappenplan overeenkomsten heeft met het stappenplan van jou als lid.

Op- en aanmerkingen laat ze gerust horen voor 15 november.

Update: conversation between CNV and Nexperia

We would have a meeting with the employer on November 2. Due to urgent appointments this week and next week, the employer was unfortunately forced to reschedule the November 2 appointment. The appointment is now on December 7.

This makes the subject of collective labor agreements more pressing on the agenda. The employer made a final offer on April 18, 2023 with a term until the end of December 2023. Members rejected this. During the last members meeting we discussed topics that members want in the collective labor agreement. We also ask the members who were not present to indicate before November 15 which topics you consider important in your collective labor agreement.

Some of the topics we discussed during the members meeting were:

-the wage increase

-individual salary increases based on performance

The members indicated that they want a general structural wage increase in their collective labor agreement. Not on the basis of a budget that is divided between the collective salary increase, the one-off payment, the salary guarantee scheme and individual salary increases based on the employee's performance and relative salary position.

NXP has started collective labor agreement negotiations

CNV formulated the wage question as follows:

Wages: Based on the good results and market prospects for Nexperia, a better distribution of returns between shareholders and employees is desirable. The purchasing power of Nexperia employees still needs to catch up.

When asking for wages for a collective labor agreement with a term of 12 months, we look at the Consumer Price Index (CPI) as a moving number from 2015, so that large fluctuations in inflation are absorbed. On top of that, at least a real increase in salaries and pay scales. We will of course make this question more concrete in the conversations at NXP.

But first: Nexperia indicated that they have made a good wage offer in the final offer and would like to look ahead to 2024. Nexperia is preparing a step-by-step plan in which they want to determine the route for 2024. CNV is curious about this step-by-step plan on the 7th. After this meeting, we will inform you again to determine to what extent the step-by-step plan is similar to your step-by-step plan as a member.

Please feel free to submit any comments or comments before November 15.

Arjan Baselmans
bestuurder CNV Vakmensen 
M 06 4782 6869
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl

 

  
 

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error