Stork - principe-akkoord en sociaal plan - breng je stem uit!

Na een uitvoerig traject van onderhandelen over een periode van maanden, hebben we dan uiteindelijk een principe-akkoord bereikt met Stork. Het akkoord voorziet in aanpassingen in het Stork regelingenboek én een sociaal plan dat gebruikt moet worden in geval van gedwongen ontslag door reorganisatie.

Om een lange brief te voorkomen hebben wij voor het gemak de tekst van het principe-akkoord bijgesloten evenals de tekst voor een nieuw sociaal plan. Wij adviseren jou dit aandachtig te lezen en je stem uit te brengen.

Bijzonderheden

Als bijzonderheid kan worden gemeld dat er een thuiswerkregeling is afgesproken. Voor diegenen die niet thuis kunnen werken is afgesproken dat er onderzoek gedaan zal worden naar de praktijk van het reizen naar een locatie en wijze waarop de reistijd wordt beloond. De huidige gang van zaken rondom reisduur naar een karwei en de vergoeding daarvan, wordt niet door iedereen als redelijk ervaren.

Ander belangrijk punt is dat in het sociaal plan de schadeloosstelling is gewijzigd in die zin dat in plaats van de Kantonrechtersformule nu een schadeloosstelling is opgenomen conform de wettelijke transitievergoeding die van toepassing was tot en met 2019 met correctiefactor 1,81. Dat betekent dat je de uitkomst van deze vergoeding voor jou moet vermenigvuldigen met 1,81. Wel is er een maximale schadeloosstelling afgesproken van € 155.000,-. Daarnaast geldt dat eerder voor ouderen de volle 36 maanden WW in mindering werd gebracht indien met ontslag voor AOW. Nu wordt alleen nog de wettelijke WW-periode van 24 maanden in mindering gebracht op schadeloosstelling. Het derde jaar WW, dat werknemers in de Metalektro verzekerd hebben via PAWW, wordt niet in mindering gebracht op de te ontvangen schadeloosstelling. Ouderen die ruim drie jaar voor pensionering worden ontslagen krijgen zo maximaal 14 x 70% laatste verdiende loon extra ten opzichte van onze vorige afspraak met Stork. Per saldo komen onze berekeningen uit op een kleine verbetering van de schadeloosstelling voor jongere werknemers en een beperkte achteruitgang voor oudere werknemers.

Conclusie

Al met al zijn het enkele verbeteringen ten opzichte van een lichte achteruitgang in het sociaal plan. Opgemerkt dient te worden dat Stork aanvankelijk helemaal geen sociaal plan meer wilde afsluiten en door aanhoudendheid van bonden alsnog deze resultaten werden bereikt. Wij geven jou een positief stemadvies voor het bereikte resultaat.

De leden hebben altijd het laatste woord.  Klik HIER om je stem uit te brengen. Je kunt stemmen tot uiterlijk 1 juni 2022. 

Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je de enquête vinden op de website van CNV Vakmensen. Ga naar www.cnvvakmensen.nl en type Stork in het zoekveld.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2044 5190
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

 

Downloads