Stem over de adv-regeling bij DAF

Ben je voor of tegen de nieuwe adv-regeling bij DAF? Laat weten wat jij vindt en stem.

In de afgelopen jaren zijn er verschillen ontstaan in de toepassing van de adv in relatie tot het Convenant dat tussen DAF en de vakbonden is afgesproken in 1997. Op de ene afdeling werd de adv ingeroosterd zonder daarbij rekening te houden met de adv-rechten van de werknemer en op de andere afdeling hadden de medewerkers zelf de zeggenschap over het opnemen van adv-dagen. 

De materie is veelvuldig met de kaderleden van de vakbonden besproken en op zeker moment zijn de vakbonden met DAF in gesprek gegaan om te bekijken wat een betere oplossing zou zijn. Dat heeft in augustus 2022 geleid tot een onderhandelingsresultaat tussen DAF en de vakbonden die beoogd de zaken beter en duidelijker op te schrijven en waarbij de medewerkers in ieder geval voor een groot deel zelf de zeggenschap krijgt over de adv-dagen. In de bijlage tref je het onderhandelingsresultaat aan.

Voorlichtingssessies

In de afgelopen 2 maanden zijn er heel veel voorlichtingssessies geweest in de fabriek waarbij de afdeling HR, vergezeld door kaderleden en bestuurders van de vakbond, uitleg hebben gegeven over de regeling zoals die nu op papier staat. Deze sessies waren duidelijk bedoeld als voorlichting en niet als besluitvorming. Wij hebben begrepen dat niet altijd duidelijk was waarvoor de sessies waren bedoeld. In de adv-regeling is afgesproken dat na de voorlichtingssessies een raadpleging van alle medewerkers zou plaatsvinden door DAF. Die raadpleging is inmiddels afgerond.

Waarom raadplegen de vakbonden nu nog de leden?

Dat komt omdat het gaat om een cao-afspraak en de vakbonden zijn de aangewezen groepen om hierover bindende afspraken te maken. Dat heeft alles te maken met de wetgeving en de cao die op de DAF-medewerkers van toepassing is. Bijgevoegd is de flyer met informatie.

Na de raadpleging door DAF gaan de vakbonden aan de slag met de raadpleging van de leden en die uitslag is bindend. Dus als onze leden voor het akkoord stemmen, dan pas is er sprake van een definitieve afspraak. Mochten onze leden het resultaat afwijzen dan ontstaat er een nieuwe situatie en zullen wij eerst opnieuw met onze achterban (jullie dus) in gesprek gaan over wat we dan wel willen.
Wij geven nadrukkelijk aan dat er GEEN sprake is van een principeakkoord maar van een onderhandelingsresultaat, hetgeen wil zeggen dat wij als vakbond van oordeel zijn dat we niet alles hebben kunnen binnenhalen wat wij eigenlijk hadden gewild.
Lees dus de gemaakte afspraken goed door en maak een eigen afweging wat jij van het resultaat vindt.

Uitslag referendum

89 Stemmen voor de adv-regeling, 1.521 stemmen tegen de adv-regeling en 8 stemmen blanco.
Deze uitslag is dus overduidelijk tegen het onderhandelingsresultaat dat is afgesproken.

Uiteindelijk beslis jij als vakbondslid. Geef daarom je mening en stem hier

Wij leggen dit resultaat neutraal voor aan jullie omdat wij van mening zijn dat jullie eigenstandig een oordeel moeten kunnen geven over het onderhandelingsresultaat. Wij geven dus geen advies!

Het is jullie adv-regeling! Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat de stemming onder onze leden anders zal uitvallen dat het referendum bij DAF. Wij houden dan ook zeker rekening met de uitslag van het referendum. We moeten immers ook rekening houden met de opvatting van andere medewerkers van DAF die geen lid zijn van een vakbond!

Je kunt HIER je stem uitbrengen tot en met 5 februari 2023. Wij rekenen op een grote respons. Laat je stem horen!

Heb je nog op- of aanmerkingen. Laat het mij dan weten.

Mede namens de kaderleden Erwin Lubbers en Jos Janssen,

Ed Leunissen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-29 02 32 84
E  e.leunissen@cnvvakmensen.nl

Downloads