Regeling flexibel werken Signify

Soap of hoop?

Thuiswerken

In de huidige cao Signify is in artikel 6.4.3. de wederkerige flexibiliteit tussen werkgever en werknemer als volgt geformuleerd:

‘Signify benadert verzoeken voor aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd positief. We houden daarbij rekening met de bedrijfsomstandigheden en gaan uit van een “wederkerige flexibiliteit” tussen jou en Signify. Dit betekent dat beide partijen bereid zijn de behoeften voor tijd, plaats en organisatie van het werk op elkaar af te stemmen en oog te hebben voor elkaars wensen en mogelijkheden. Signify motiveert een afwijzing van een verzoek schriftelijk.’

In de achterliggende kalenderjaren van de covidpandemie is gebleken, zo is ook door Signify vastgesteld, dat thuiswerken geen nadelige gevolgen heeft gehad voor het functioneren van de organisatie en de bereikte resultaten. Het huidige cao-artikel is hiermee achterhaald nu thuiswerken lange tijd de norm is geweest en medewerkers er gemiddeld meer structureel gebruik van willen maken.

Willekeur

Er is momenteel sprake van willekeur waarbij de ene medewerker wel wordt gefaciliteerd in het mogen thuiswerken en de ander niet. Het is dan ook van belang om te komen tot een collectief gedragen regeling flexibel werken, waarbij je voor de toezegging/afwijzing niet afhankelijk bent van de willekeur van jouw leidinggevende.

Huidige cao afspraken

In de huidige cao is overeengekomen dat indien jouw werkgever niet met de centrale ondernemingsraad van Signify vóór 1 juli 2021 een gedegen thuiswerkbeleid overeenkomt, het onderwerp weer op de agenda zou komen bij cao partijen.

Jouw werkgever is er niet in geslaagd om een regeling voor te leggen c.q. af te spreken met de centrale ondernemingsraad, hetgeen betekent dat cao partijen vanaf 1 juli 2021 met de opdracht verder zijn gegaan.

In de periode tussen juli 2021 en maart 2022 is veel overleg gevoerd met werkgever en centrale ondernemingsraad om uit deze impasse te kunnen komen.
Echter in maart dicteerde Signify dat iedereen weer volledig terug op kantoor wordt verwacht, tenzij je goede afspraken kunt maken met jouw leidinggevende om thuis te werken.

Signify:

‘Wij geloven dat we het beste uit onszelf kunnen halen, als we samenwerken. Onze kantoren zijn ontworpen om te verbinden, samen te werken en te concentreren.’

Dit betekent terug bij af

Informele verkenningen tussen cao partijen hadden even de schijn dat er nieuwe kansen ontstonden. Echter begin juli met de presentatie door Signify van de Global Workplace Policy (zie hieronder) kan worden vastgesteld dat deze missie ook is mislukt.
Dit betekent dat CNV Vakmensen het separate overleg over dit onderwerp na 1 ½ jaar staakt en het onderwerp dit najaar op de reguliere cao-agenda zal plaatsen.

CNV Vakmensen zet hierbij in op:

  1. Een gedegen collectieve thuiswerkregeling in de cao.
  2. Verantwoorde balans tussen thuis- en op kantoor werken.
  3. Geen aanvraag/toestemming cultuur maar handelen op basis van volwassen gedrag.
  4. Goede ARBO afspraken over thuiswerkplek.
  5. Goede afspraken over financiële vergoedingen.
  6. Een regeling die in lijn is met de komende wetswijziging “Werken waar je wilt”.

Steun


Voor zowel het cao-proces als ook het bereiken van een gedragen regeling flexibel werken heb ik jouw steun en inbreng hard nodig.

In het najaar staan op 28 september en 18 oktober een tweetal cao-bijeenkomsten gepland met jouw werkgever. De uitkomsten van deze bijeenkomsten bespreek ik graag met enkele CNV leden om zodoende de verdere strategie te kunnen bepalen.
Hiervoor ben ik nog op zoek naar enkele CNV leden die hierbij graag betrokken willen zijn. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de Campus op 23 augustus om 15.00 uur en 11 oktober om 15.00 uur.

Je kunt je hiervoor aanmelden via mail: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

IK REKEN OP JOUW INPUT!

Leden werven leden

Maak een ander lid! Dan krijg je een unieke USB-stick voor je telefoon ( plus een cadeau-bioscoopbon van € 12,50)
Maak je iemand lid vóór 30-09-2022 dan maak je kans op een fiets t.w.v. € 500.
Ga snel naar: www.cnv-ledenwerven.nl 

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV vakmensen
M 6 5160 2032
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl 

Downloads