Nexperia wil niet meer met CNV over de cao onderhandelen (English version below)

Werkgever zegde al verschillende keren een overleg met CNV op het laatste moment af. Op 18 maart was er uiteindelijk een overleg, nadat CNV voor de 4de keer weer contact had gezocht. Dit was een kennismaking met de nieuwe directeur en direct ook een afscheid in de ogen van werkgever.

Nexperia wil per 1 januari 2025 overgaan op een arbeidsvoorwaardenregeling, AVR. Een handboek met daarin de AVR in plaats van de huidige cao. Deze AVR wil Nexperia afspreken met de ondernemingsraad. De or stemde hiermee in, gaf werkgever aan. Van de ondernemingsraad hoort CNV na maandag graag hoe deze vork precies in de steel zit.

Waarom

Nexperia wil meer transparantie bieden en de verouderde niet voor het bedrijf geschikte cao gebruiken aanpassen/wijzigen en als basis voor de AVR gaan gebruiken. Tenslotte wil werkgever komen tot concurrerende arbeidsvoorwaarden die recht doen aan het bedrijf en meer inzicht geven over de merit en performance based arbeidsvoorwaarden. Ook gaf Nexperia aan dat de cao-gesprekken niet altijd goed verliepen.

Visie CNV

Weinigzeggende volzinnen met doelstellingen die je ook met cao-partijen kunt nastreven. En dat de cao-gesprekken niet soepel verliepen mag duidelijk zijn, anders hadden we niet 6 bijeenkomsten voor de poort gehouden en een ultimatum uitgebracht. Werkgever had hier een belangrijke rol in, ook door telkens aan te geven dat ze niet met cao-partijen aan tafel wilden. En daarmee dus de medewerkers links liet liggen en niet serieus nam.

Arbeidsvoorwaarden zijn geen experiment

Heeft werkgever aan de medewerkers gevraagd of ze willen dat een andere partij dan vakbonden over de arbeidsvoorwaarden gaat onderhandelen? Zullen zij jou te allen tijde raadplegen? En wat doen zij dan met jouw stem? Als CNV maken wij ons enorme zorgen over de democratie op de werkvloer en jouw zeggenschap. Een AVR is geen cao. Wie weet wat jullie werkgever in de toekomst uit zijn hoge hoed tovert. Met een AVR heb jij in ieder geval geen zeggenschap meer. Juridisch gezien kan jouw werkgever, zonder raadpleging verandering teweeg brengen.

Een AVR is geen cao!

Nexperia wil een AVR als een soort ‘alternatief’ voor de cao. Maar let op: de AVR is geen cao! Je hebt als medewerker straks niets meer te zeggen. Bij een goede cao, is er overleg tussen werkgevers en werknemers. Dat is toch echt iets anders dan overleg met je eigen ondernemingsraad. Hoe goed dat misschien ook is bedoeld door de leden van die ondernemingsraad. CNV sluit al meer dan 125 jaar onafhankelijk cao’s af. Daardoor is er veel kennis en kunde in huis. Die wordt nu opzij geduwd door een goocheltrucje van Nexperia. Een cao is nog steeds de oplossing. De cao biedt alle medewerkers zekerheid en bescherming.

Wij willen graag met Nexperia praten over een cao. We kunnen alsnog hard op de deur bonken. Er zijn diverse voorbeelden bij bedrijven waar dit gelukt is. Een manier is om als medewerkers allemaal lid te worden van CNV en samen je stem te laten horen. Hierdoor werd bij diverse bedrijven de AVR van tafel geveegd en kon de bond samen met de leden alsnog een eerlijke cao afdwingen.

 Risico AVR

Met een AVR loop je het risico dat je kwijtraakt wat je hebt. Indien je akkoord gaat met de AVR, doe je afstand van de cao. De verwijzing die in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen waarin staat dat de cao geldt, wordt dan vervangen door een verwijzing naar de AVR. Door deze wijziging loop je het risico dat Nexperia in de toekomst aan je historische rechten gaat sleutelen. Het enige wat Nexperia daarvoor nodig heeft is instemming van de OR. Als de OR akkoord gaat met een nieuw voorstel van je werkgever om over te gaan tot verslechtering van je arbeidsvoorwaarden ben je alle (historische) rechten kwijt. Door akkoord te gaan met de AVR geef je namelijk je zeggenschap weg en ben je overgeleverd aan wat Nexperia en de OR samen afspreken. Ook je loonsverhoging wordt dan bepaald door de OR en werkgever.

Wat gebeurt er als de AVR niet goed wordt toegepast door mijn werkgever? Als je kiest voor de AVR kun je mogelijk in de toekomst een geschil hebben met je werkgever over de toepassing hiervan. In het AVR-boekje zal hierover een zin opgenomen worden dat je bij een geschil je moet wenden tot de zogenoemde begeleidingscommissie. In de begeleidingscommissie zitten dan bijvoorbeeld twee leden van de werkgever en twee leden van de OR. Samen bepalen zij de te volgen procedure. De unanieme uitkomst moet dan door jou worden opgevolgd.

Teken niet

Wij hebben hier veel vraagtekens bij, mede omdat OR-leden in een afhankelijkheidsrelatie verkeren met de werkgever en CNV niet. Wanneer je nergens voor tekent blijft de laatste cao Nexperia gewoon op jou van toepassing. Teken dus massaal niet. Als een grote groep medewerkers niet tekent, zal werkgever de insteek om met de OR een AVR af te gaan spreken, gaan heroverwegen en er op terug komen. Dus bij deze de oproep: teken je gewijzigde arbeidsovereenkomst niet, dat is de meest eenvoudige manier van verzet.

Tenslotte

Voor collega’s die wat onbekend zijn met de werkzaamheden van vakorganisaties, haal ik een onderzoek aan van het Financieel Dagblad van enkele jaren oud. Uit dat brede onderzoek bleek dat vakorganisaties 25% hogere financiële afspraken maken dan een OR of andere partij. Aan jou om te bedenken waarom Nexperia deze afslag richting AVR wil. Is dat vanwege transparantie en meer concurrerende arbeidsvoorwaarden of om andere redenen.

Hoe verder

Op 25 maart bericht werkgever jullie. Je ontvangt nu dit nieuwsbericht. Deel dit zeker met collega’s. Als je vragen hebt, stel ze. Eerst ontvangen we graag je reacties, na Pasen plannen we een ledenbijeenkomst en we zien je dan graag.
de cao is ook online te volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste over jouw cao. Ga hier naar jouw cao

 

The employer no longer wants to negotiate the collective labor agreement with CNV

The employer has canceled cla-consultations with CNV several times at the last minute. There was finally a meeting on March 18, after CNV had contacted them again for the 4th time. This was an introduction to the new director and also a farewell in the eyes of the employer.

Nexperia wants to switch to an employment conditions scheme, AVR, as of January 1, 2025. A handbook containing the AVR instead of the current collective labor agreement. Nexperia wants to agree on this AVR with the works council. The Works Council agreed to this, the employer indicated. After Monday, CNV would like to hear from the works council exactly what the facts are on this topic.

Why

Nexperia wants to offer more transparency and adapt/change the outdated collective labor agreement that is not suitable for the company and use it as a base for the AVR. Finally, the employer wants to achieve competitive employment conditions that do justice to the company and provide more insight into the merit and performance-based employment conditions.

Nexperia also indicated that the collective labor agreement discussions did not always go well.

Vision CNV

Hollow words with objectives that you can also pursue with a collective labor agreement. And it is clear that the collective labor agreement discussions did not go smoothly, otherwise we would not need to have held 6 meetings in front of the gate and issued an ultimatum. The employer played an important role in this, also by repeatedly indicating that they did not want to sit at the table with the collective labor agreement parties. And so the employees were ignored and not taken seriously.

Employment conditions are not an experiment

Has the employer asked the employees whether they want a party other than trade unions to negotiate the employment conditions? Will they consult you at all times? And what do they do with your vote? As CNV we are extremely concerned about democracy in the workplace and your say. An AVR is not a collective labor agreement. Who knows what your employer will conjure up in the future. In any case, with an AVR you no longer have any say. Legally speaking, your employer can bring about change without consultation. 

An AVR is not a collective labor agreement!

Nexperia wants an AVR as a kind of 'alternative' to the collective labor agreement. But please note: the AVR is not a collective labor agreement! As an employee you will soon have nothing more to say. With a good collective labor agreement, there is consultation between employers and employees. That is really different from consultation with your own works council. However well that may have been intended by the members of that works council. CNV has been independently concluding collective labor agreements for more than 125 years. As a result, there is a lot of knowledge and expertise in-house. It is now being pushed aside by a magic trick from Nexperia. A collective labor agreement is still the solution. The collective labor agreement offers all employees security and protection. We would like to talk to Nexperia about a collective labor agreement. We can still bang on the door loudly. There are several examples of companies where this has been successful. One way is for employees to all become members of CNV and make their voices heard together. As a result, the AVR was taken off the table at various companies and the union was still able to enforce a fair collective labor agreement together with its members.

Risk AVR

With an AVR you run the risk of losing what you have. If you agree to the AVR, you waive the collective labor agreement. The reference included in your employment contract stating that the collective labor agreement applies will then be replaced by a reference to the AVR. This change runs the risk that Nexperia will mess with your historical rights in the future. The only thing Nexperia needs for this is the approval of the Works Council. If the Works Council agrees to a new proposal from your employer to worsen your employment conditions, you will lose all (historical) rights. By agreeing to the AVR you give away your control and you are at the mercy of what Nexperia and the Works Council agree together. Your pay increase will also be determined by the Works Council and employer. What happens if the AVR is not properly applied by my employer? If you opt for the AVR, you may have a dispute with your employer in the future about its application. The AVR booklet will include a sentence stating that in the event of a dispute you must contact the so-called supervisory committee. The supervisory committee will include, for example, two members from the employer and two members from the Works Council. Together they determine the procedure to be followed. The unanimous outcome must then be followed by you. 

Don't sign

We have many doubts about this, partly because Works Council members are in a relationship of dependence with the employer and CNV is not. If you do not sign for anything, the latest Nexperia collective labor agreement will continue to apply to you. So don't sign. If a large group of employees does not sign, the employer will reconsider the approach of agreeing an AVR with the Works Council and come back to it. So here's the call: do not sign your amended employment contract, that is the simplest way to object. FinallyFor colleagues who don’t know the working of trade unions well, I quote a study by the Financial Dagblad from a few years ago. This broad study showed that trade unions make 25% higher financial agreements than a works council or other party. It's up to you to think about why Nexperia wants this exit towards AVR. Is this because of transparency and more competitive employment conditions or for other reasons. 

How further

Your employer will notify you on March 25. You will now receive this news item. Be sure to share this with colleagues.If you have any questions, ask them. First we would like to receive your responses, after Easter we will plan a members meeting and we would like to see you then.

Arjan Baselmans
bestuurder CNV
M: 06 47 82 68 69
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl 

 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error