IHC update kwartaaloverleg CNV

In de bijlage vind je een gezamenlijke mededeling vanuit werkgever en vakbonden over de inzet van de Duurzame inzetbaarheidsdag. Ook nodigen we je uit voor de ledenvergadering op 28 september, van 11.00-12.00 in de kantine bij IHC. Hierbij de gezamelijke nieuwsbrief over het kwartaaloverleg.

Overleg

Op dinsdag 5 september hebben de vakbondsdelegaties een overleg gehad met HR. In dit overleg hebben we diverse onderwerpen besproken. Hieronder lees je per thema wat de uitkomsten zijn.

Duurzame inzetbaarheidsdag

Zoals bekend is gemaakt, is er in ons vakbondsoverleg regelmatig gesproken over de inzet van de Duurzame Inzetbaarheidsdag. IHC was van mening dat deze dag met de invoering van de nieuwe cao niet meer ruim ingezet kon worden. In de cao is per december 2022 namelijk een toelichting gekomen waarin was opgenomen dat de DI-dag niet ingezet kan worden als vakantiedag of roostervrije tijd. IHC vond dat ze het recht had om de opname van een Dl-dag (bij voorbaat) af te wijzen voor activiteiten die een vakantie of roostervrij karakter hadden. Daarmee werd bijvoorbeeld een saunabezoek of boswandeling (zie column Bertus Bakboord, Aan Boord juli 2023) door IHC afgewezen. IHC had zelf een lijst opgesteld met activiteiten die wel en niet op deze DI-dag ingezet konden worden.

De vakbonden waren het daar niet mee eens. Wij vinden dat de medewerker zelf mag bepalen hoe hij zijn DI-dag inzet. De werkgever mag vragen naar de besteding ervan, maar het is niet aan de werkgever om de besteding van de DI-dag af te wijzen. Een boswandeling of saunabezoek is niet perse voorbehouden aan je vakantie en kan daarmee wel degelijk een duurzaam karakter hebben. De werkgever had daarom volgens ons geen bevoegdheid om een activiteit af te keuren. Aan de tafel kwamen we er niet uit, daarom hebben we de cao geschillencommissie gevraagd om een uitspraak te doen.

De uitspraak van de commissie is dat IHC niet vooraf vast mag stellen wat wel of niet een goede invulling van de DI-dag is. Dit kan alleen in onderling overleg met de vakbonden. De lijst die IHC heeft gepubliceerd is daarmee ingetrokken en van intranet gehaald. De commissie oordeelt verder dat het aan de werknemer is om een door hem gewenste invulling voor deze dag te kiezen.  Daarbij moet worden voldaan aan de 4 elementen, actief, autonoom, werken aan en duurzame inzetbaarheid, en ook aan tenminste één van de elementen scholing, ontwikkeling en gezondheid recht dient te worden gedaan.

De commissie ondersteunt dus (unaniem) het standpunt van de vakbonden. Daarmee willen we nogmaals het belang van de inzet van deze dag benadrukken. Het is belangrijk om binnen de  elementen zoals hierboven beschreven je DI-dag in te zetten. Zoals je hierboven leest, de mogelijkheden zijn erg ruim! Als vakbonden zien wij geen reden om lijsten met activiteiten op te stellen. Wij vinden dat de werknemer zelf in staat is om regie te nemen over zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid en een invulling van de Di-dag te kiezen. Voor de gezamenlijke mededeling namens IHC en vakbonden verwijzen we je naar de bijlage.

Overwerk

Door HR is ook aan de overwerkvergoeding gemorreld. De ondernemingsraad heeft gelukkig de nietigheid ingeroepen van de wijzigingen. IHC trekt de invoering daarvan dan ook terug. Het eenzijdig doorvoeren van wijzigingen kan zeker niet op onze goedkeuring rekenen. Net als bij de DI-dag geldt dat hiervoor de gebruikelijke routes gevolgd moeten worden en er niet via geitenpaadjes wijzigingen in arbeidsvoorwaarden worden aangebracht.

Stand van zaken business

In het overleg hebben we de business besproken zoals die op dit moment bij IHC loopt. Derk te Bokkel heeft een update gegeven over de actuele financiële positie en de potentiële orders. Daarin hebben we als vakbonden benadrukt het belangrijk te vinden dat er een toekomstvisie wordt ontwikkeld waarmee we het financiële dal achter ons laten. Dit is onder dagelijkse aandacht van het bestuur en is ook onderwerp van gesprek met de OR.

Reorganisatie en sociaal plan

In de achterliggende weken hebben we met de ondernemingsraad contact gehad over de adviesaanvraag die nu voorligt. Op dit moment lopen de gesprekken nog over het sociaal plan en willen we daarin ook gezamenlijk met de ondernemingsraad optrekken. Aangezien er nu op korte termijn geen advies wordt verwacht, is het nog te vroeg om zekerheid te hebben over een sociaal plan. Wij vinden het belangrijk dat de Ondernemingsraad goed zicht heeft op de te nemen maatregelen en dat de OR een duidelijke visie krijgt gepresenteerd voor de toekomst van IHC.

Op 26 en 28 september staan er vervolggesprekken met IHC over het sociaal plan gepland. We willen de uitkomsten van deze overleggen graag met jullie bespreken. Daarom plannen we een ledenvergadering op 28 september van 11.00-12.00 in de Kantine bij IHC. Alle leden zijn van harte welkom! Houd je mail voor deze vergadering in de gaten, mogelijk komen er nog stukken je kant op.

Vervolg

Naast het overleg over het sociaal plan staat het volgende kwartaaloverleg ook gepland op 7 december. Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben, meld je dan bij 1 van de vakbondsbestuurders of kaderleden.

Johann Honders
CNV Vakmensen            

Mustafa Kirac en Lennart Feijen
FNV Metaal

Hans Korver
De Unie
    
Mel Blonk
RMU Werknemers

 

 

Downloads

Stel hier je vraag

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error