Hoofdlijnen akkoord over Sociaal Contract Groen Staal Tata Steel

CNV Vakmensen en andere vakorganisatie hebben gisteren met Tata Steel een akkoord bereikt op hoofdlijnen over een Sociaal Contract Groen Staal. De route naar een andere manier van staal produceren zal er op termijn toe leiden dat fabrieken gaan sluiten en collega’s op een andere manier hun werk moeten gaan doen. Doel van dit contract is om ervoor te zorgen dat de fabrieken tot de laatste dag kunnen blijven draaien terwijl de daarbij betrokken collega’s een goede (werk) toekomst voor zich hebben. In januari worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt.

Onzekerheid verminderen
Het Sociaal Contract Groen Staal bestaat uit instrumenten die helpen om bovenstaand doel te verwezenlijken. Zolang de DRI fabrieken er nog niet zijn zullen de KGF’s en de Hoogovens cruciale onderdelen van het bedrijfsproces van Tata Steel blijven. Voorkomen moet worden dat teveel collega’s vanwege onzekerheid elders aan de slag zullen gaan. Daarom zijn er afspraken gemaakt over:

- Individuele gesprekken en vervolgstappen voor de toekomst.
Er zullen gesprekken gaan plaatsvinden met de betrokken collega’s met als doel behoeften en toekomstwensen van de medewerker in kaart te brengen. Onderdeel van deze persoonlijk plannen zijn gewenste loopbaanpaden en opleidingen voor nu en in de toekomst. Collega’s die indirect worden geraakt door de sluiting van de fabrieken zullen onder voorwaarden ook van dit instrument gebruik kunnen maken.

- Maatwerkoplossingen waar nodig
Mochten er situaties zijn waarin (om)scholing en herplaatsing in de praktijk lastig is zal een individuele oplossing worden gezocht (zoals mogelijk een (vervroegde) vertrekregeling).

- Blijf- en sluitpremie voor de werknemers van de fabrieken die uiteindelijk dicht gaan
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de veiligheid van de bedrijfsprocessen te garanderen is er veel aan gelegen om de betreffende collega’s in de fabrieken Hoogovens en KGF te behouden. Daarom is er een premieregeling afgesproken die in twee fasen invulling krijgt. Alle collega’s in de betreffende fabrieken ontvangen in de eerste fase vanaf 4 jaar vóór de sluiting van de fabrieken jaarlijks €5.000,- als blijfpremie en daarna €20.000,- bij sluiting van de fabrieken. Het gaat dus in totaal om €40.000,- per persoon in de eerste fase. Daarna zullen waarschijnlijk Hoogoven 6 en KGF-1 nog in bedrijf blijven. In de tweede fase geldt dezelfde systematiek als hierboven beschreven maar dan zijn de bedragen de helft van fase 1 (dus 4x €2.500,- en €10.000 maakt samen €20.000). Deze (bruto) bedragen zijn waardevast en zullen dus meestijgen met de cao verhogingen in de toekomst. Voor de DSF geldt een andere invulling van bovenstaande regeling aangezien deze fabriek naar verwachting eind 2023 sluit.

- Inkomens- en werkgarantie binnen Tata Steel
Alle werknemers van de sluitende fabrieken hebben een baangarantie binnen Tata Steel na sluiting van hun fabriek.

Conclusies CNV Vakmensen
Zowel de kaderleden als ondergetekende juichen het toe dat er vlak voor kerst duidelijkheid is voor de betrokken medewerkers. De afgelopen tijd was er in deze onderdelen van Tata Steel sprake van oplopende onzekerheid over de toekomst, ook vanwege de druk uit de buitenwereld. Voor ons is het ontzettend van belang dat er goede afspraken zijn gemaakt over van werk- naar werk trajecten, loopbaanbegeleiding en opleidingen. We denken dat hiervoor straks een stevig pakket aan instrumenten beschikbaar is.
De afgesproken financiële regeling betekent op termijn een flinke investering van het bedrijf. Deze premies vallen echter in het niet bij de totale kosten die Tata Steel zal moeten maken om de nieuwe fabrieken gebruiksklaar te kunnen maken. Goed dat er in het totaalplaatje (financieel) oog is voor deze specifieke groep medewerkers die vele veranderingen op zich af zien komen.
We zijn dus positief over het resultaat onder voorbehoud van de uitwerking van de details en spelregels die nog nader vorm krijgen in een protocol in januari.

Vragen en/of opmerkingen?
Je kunt hiervoor contact opnemen met de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen die bestaat uit Hans Winter, Gerard Kuijper en ondergetekende.

Namens de gehele kadergroep van CNV Vakmensen wensen we jullie fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
T: 06-13204112