Geslaagde bijeenkomst Nexperia (English version below)

Leden en medewerkers lieten op 16 mei in grote aantallen zien dat ze het niet eens zijn met het eindbod van werkgever. In totaal kwamen zo’n 200 medewerkers naar buiten om daarmee hun ongenoegen richting werkgever te uiten. Bonden geven werkgever tot en met 24 mei om op dit krachtige signaal inhoudelijk te reageren. Bij het uitblijven van een inhoudelijke reactie gaan bonden op donderdag 25 mei in gesprek met de leden om met elkaar het vervolg te bespreken en af te stemmen. Zie hieronder de teamlink voor de ledenbijeenkomst voor de ledenbijeenkomst op 25 mei om 15.00 uur. You will find an English version below.

Inhoudelijke reactie 

Met een inhoudelijke reactie doelen leden er onder andere op dat het eindbod van tafel gaat, het performance based deel van de salarisverhoging niet terugkeert in de onderhandelingen en dat werkgever de medewerkers een marktconforme loonsverhoging biedt. Veel meer dan de 4,5 structureel die werkgever nu biedt.

Jammer dat het op deze manier moet

Werkgever richtte tijdens de cao-onderhandelingen een interne klankbordgroep op. Hierin zitten door werkgever uitgenodigde en verkozen personen. Met hen wil werkgever graag cao-afspraken maken. Leden geven aan dat ze het jammer vinden dat werkgever niet gewoon met bonden aan de onderhandeltafel tot een goed cao-resultaat kan komen. Dat werkgever tijdens de onderhandelingen meerdere keren de bonden en daarmee leden en medewerkers kwalificeert als niet de partij met wie werkgever zaken wil doen, stuit leden en medewerkers tegen de borst.

Ledenbijeenkomst 25 mei, 15 uur

Klik hier om de ledenbijeenkomst bij te wonen. 

Nexperia hoge winst en omzetcijfers

Intussen stijgen de winst en omzetcijfers bij Nexperia al jaren flink. En als je financiële experts mag geloven is de waarde van Nexperia met miljarden gestegen sinds Wingtech het bedrijf overnam in 2018. Dus Wingtech verdient er goed aan, de directie verdient goed via salarissen en diverse bonussen. Alle redenen voor medewerkers om ook mee te delen in de groei van Nexperia via een marktconforme cao.

Stuur deze brief ook zeker door naar je collega, zodat hij/zij ook op de hoogte is.

Arjan Baselmans, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6869 / a.baselmans@cnvvakmensen.nl 

____________________

English Version

Successful Nexperia meeting

Members and employees showed in large numbers on May 16 that they do not agree with the employer's final offer. In total, about 200 employees came outside to express their dissatisfaction with the employer. Unions give the employer a week to respond substantively to this powerful signal. In the absence of a response, the unions enter into discussions with the members to discuss and coordinate the follow-up. See teamslink below and above for the membermeeting on May 25th at 1500. 

Response on the content

With a response, members are aiming, among other things, for the final offer to be dropped, the performance-based part of the salary increase not to return in the negotiations and for the employer to offer employees a market-based salary increase. Much more than the 4.5 structural that the employer now offers.

Too bad it has to be this way

The employer set up an internal sounding board group during the collective labor agreement negotiations. This includes persons invited and appointed by the employer. The employer would like to make collective agreements with them. Members and employees indicate that they regret that employers cannot simply reach a good collective bargaining result with unions at the negotiating table. The fact that the employer qualifies the unions and thus members and employees several times during the negotiations as not being the party with whom the employer wants to do business, is something that goes against the wishes of members and employees.

Online members meeting 25 mei at 15.00

Click here to start the meeting.

Nexperia high profit and turnover figures

Meanwhile, profit and turnover figures at Nexperia have been rising sharply for years. And if you are to believe financial experts, the value of Nexperia has increased by billions since Wingtech took over the company in 2018. So Wingtech earns well, the management earns well through salaries and various bonuses. All reasons for employees to also share in the growth of Nexperia through a market-based collective labor agreement.

Be sure to forward this letter to your colleague, so that he/she is also informed.

Arjan Baselmans, negotiator CNV Vakmensen