CNV en NXP hervatten formele onderhandelingen cao NXP (English version below)

CNV had een constructief informeel overleg met NXP. De verwachting is dat we tot een cao-akkoord kunnen komen. Bonden vinden dat het belang van de medewerker nu gediend is bij overleg aan de onderhandelingstafel. In vervolg op gesprekken die we hebben gevoerd, leggen CNV, VHP2 en De Unie, een nieuw formeel bod op tafel voor wat betreft de loonparagraaf en looptijd van een nieuwe cao.

Formeel bod

De drie bonden doen een formeel bod aan NXP, te weten: 6% per 1-5-2024 en 3% per 1-1-2025 met een looptijd van de cao van 26 maanden. Daarnaast spreken we binnenkort formeel ook graag verder over de andere cao-onderwerpen.

In reactie hierop, informeerde NXP ons dat het bod door NXP niet geaccepteerd kan worden. NXP is wel bereid – nu we weer formeel in onderhandeling zijn – een formeel tegenbod te doen op dezelfde punten.

Het tegenvoorstel van NXP luidt als volgt:  

  • Collectieve loonsverhoging van 4% per 1 mei  2024 en 2,5% per 1 maart  2025 met een looptijd van 26 maanden;
  • Extra bovenwettelijke vakantiedag (heeft bij verkoop een waarde van ongeveer 0,5%).

Voor CNV biedt dit bod van NXP voldoende aanknopingspunten om binnenkort formeel verder te spreken over de cao.

De cao online

We houden jullie op de hoogte en zijn bereikbaar voor als er vragen zijn. Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina.

Mede namens de CNV-kaderleden Wouter van Went en Jacob Bakker,

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06-47 82 68 69
a.baselmans@cnvvakmensen.nl

CNV and NXP resume formal negotiations on the NXP collective labor agreement

CNV had a constructive informal consultation with NXP. The expectation is that we can reach a collective labor agreement. Unions believe that the employee's interests are now served by consultation at the negotiating table. Following from discussions we have had, CNV, VHP2 and the Unie are putting a new formal offer on the table regarding the salary section and term of a new collective labor agreement.

The three unions make a formal offer to NXP, namely: 6% as of 1-5-2024 and 3% as of 1-1-2025 with a term of the collective labor agreement of 26 months. We would also like to formally discuss the other collective labor agreement topics soon.

In response, NXP informed us that the offer cannot be accepted by NXP. NXP is prepared – now that we are formally negotiating again – to make a formal counter-offer on the same points.

NXP's counterproposal reads as follows:

  • Collective wage increase of 4% as of May 1, 2024 and 2,5% as of March 1, 2025 with a term of 26 months;
  • Extra statutory holiday (has a value of approximately 0,5% when sold).

For CNV, this offer from NXP offers sufficient starting points to formally discuss the collective labor agreement soon.

Also on behalf of the collective labor agreement executives: Wouter van Went and Jacob Bakker,

Arjan Baselmans
Officer CNV Vakmensen
M:  06-47 82 68 69
a.baselmans@cnvvakmensen.nl