Ampleon legt ultimatum naast zich neer

Zoals jullie hebben gezien heeft werkgever het ultimatum naast zich neergelegd. CNV checkte de brief van werkgever juridisch. Werkgever stelde CNV bij voorbaat aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomen uit acties. Dit heeft nu geen enkele juridische basis. Hieronder kun je de reactie lezen die CNV naar werkgever heeft gestuurd.

Vervolg: Over het vervolg van eventuele acties berichten we spoedig.

Dear CNV member,

As you have seen, employer has ignored the ultimatum.
Employer held CNV liable in advance for any damages arising from actions. CNV legally checked employer's letter and it now has no legal basis whatsoever.

Below you can read the response CNV sent to employer. (Please translate the message yourself).

Follow-up: We will report on the continuation of any actions soon.
Geachte heer Lammers,

Uw reactie d.d. 10 juni 2024 heb ik in goede orde ontvangen.

Er is inmiddels zeven keer overleg gevoerd in een periode van een half jaar zonder dat overeenstemming is bereikt. Uw brief biedt geen enkel aanknopingspunt opnieuw te onderhandelen. Het ultimatum is inmiddels verlopen. Nu Ampleon niet is ingegaan op de eisen uit het ultimatum, en ook geen concreet bod heeft gedaan dat aanleiding geeft om opnieuw in onderhandeling te treden, kan Ampleon vanaf heden collectieve acties waaronder stakingen verwachten.

In het ultimatum is door ons aangeboden om een zogenaamd “veiligheidsoverleg” te voeren voor afloop van het ultimatum. Tot op heden hebben wij hiervoor echter nog geen uitnodiging ontvangen, zodat wij er vooralsnog van uit gaan dat er wat u betreft geen afspraken over veiligheid gemaakt hoeven te worden.

Ten overvloede, de geplande collectieve acties vallen onder het stakingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest en zijn daarom rechtmatig. Werknemers hebben het volste recht om te staken voor goede arbeidsvoorwaarden. CNV en stakers zijn niet aansprakelijk voor (eventuele) schade die daaruit voortvloeit en wij wijzen uw aansprakelijkstelling dan ook met klem van de hand.

Indien Ampleon in gesprek wil over de aangekondigde collectieve acties en/of alsnog prijsstelt op het voeren van veiligheidsoverleg dan kunt u zich wenden tot CNV en niet tot kaderleden en/of de stakers zelf. Uiteraard ben ik daarvoor beschikbaar.

Praat mee

Heb je nog vragen? Laat mij dit dan weten. Je kan ook terecht op de cao-pagina waar je al onze eerdere nieuwsbrieven aantreft. Je kunt er meepraten en vragen stellen. Ga naar de cao-pagina: Cao Ampleon Netherlands | CNV - Metalektro | CNV

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV
M: 06 4782 6869
a.baselmans@cnv.nl