Stem over het onderhandelingsresultaat Cao Signify

Van eindbod naar onderhandelingsresultaat Cao Signify: op donderdag 25 maart 2021 hebben we met Signify een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao nadat het eindbod van 16 oktober 2020 door leden was afgewezen. Dit onderhandelingsresultaat wordt nu ter stemming voorgelegd aan onze leden. We informeren je graag over de uitkomsten van de door ons gemaakte afspraken.

Onderaan de nieuwsbrief tref je een link aan om je stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat Cao Signify.

Looptijd:
de cao wordt afgesloten voor de periode van 1 september 2020 tot 1 juli 2022.
Collectieve verhogingen:
1 mei 2021:         1% met een vloer van € 310,- (op full time basis)
1 mei 2022:         2% met een vloer van € 620,- (op full time basis)

Eenmalige uitkering: per 1 mei 2021 een eenmalige uitkering van € 500,- bruto voor medewerkers t/m vakgroep 50,  op full time basis.

Wijziging vakgroepen naar Hay Grades
Per 1 januari 2022 worden de huidige salarisschalen op basis van vakgroepen vervangen door een nieuwe systematiek, uitgaande van de “Hay Grades”. We hebben afgesproken dat de invoering van deze Hay Grades  geen negatief effect hebben zal hebben op jouw beloning. De werking van de cao  zal worden beperkt tot werknemers die werkzaam zijn in een functie die is ingedeeld in een Grade tot en met H19. Dat betekent dat werknemers die ingedeeld worden in Hay Grade 20 en hoger niet langer onder de cao  zullen vallen.
Voor werknemers die als gevolg van deze wijziging buiten het bereik van de cao  zullen vallen, is een overgangsregeling getroffen. Dit houdt in dat aan deze werknemers de keuze zal worden geboden om ofwel te opteren voor een arbeidsovereenkomst “boven-cao ” (in welk geval de arbeidsvoorwaarden op individueel niveau zullen worden overeengekomen), ofwel aanspraak te blijven houden op vrijwillige toepassing van de cao. Dit wordt dan afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomst (door middel van een incorporatiebeding). 

Verlenging van het Centraal Sociaal Plan: het huidige Centraal Sociaal Plan wordt integraal verlengd tot en met december 2022.

Variabele beloning: we hebben afgesproken dat wanneer je op eigen initiatief de organisatie verlaat, je enkel aanspraak kunt maken op de variabele beloning wanneer je gedurende het gehele kalenderjaar waarop de beloning ziet in dienst bent geweest van Signify.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
Cao-partijen vinden het belangrijk dat je werkt aan je duurzame inzetbaarheid en dat jouw talenten maximaal tot uitdrukking komen in het werk dat je doet. Daarom hebben wij de volgende afspraken gemaakt.

Loopbaanwendingen: we hebben afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van een loonbaanwending en specifiek over de vrijwillige stap omlaag.

Bedrijfs-AOW: medewerkers in specifieke functies in de fabrieksorganisatie en binnen distributie, ingedeeld in de vakgroepen  t/m 45 (Hay t/m 14), kunnen maximaal drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd stoppen met werken. Zij ontvangen dan een uitkering die netto gelijk is aan de netto AOW-uitkering, ingangsdatum van 1 januari 2022.

Vrije verjaardag: Per 1 januari 2021 is er een aanpassing op de bestaande regeling gemaakt, wat betekent dat wanneer de verjaardag in het weekend of op een feestdag valt, er vervangend vrij wordt toegepast.

Deeltijdregeling: Werknemers in vakgroep < 45 wordt de mogelijkheid geboden om op 60- jarige leeftijd deel te nemen aan een 80 - 85 - 100 deeltijdregeling. Dit is naast de bestaande regeling om vanaf 62 jaar te opteren voor een 80 - 90 -100 regeling.

Thuiswerkbeleid: wij zijn in gesprek met de Centrale Ondernemingsraad over de vaststelling van een thuiswerkbeleid en we dienen voor 1 juli 2021 een conceptbeleid ter instemming in bij de Centrale ondernemingsraad.
De  pensioenopbouw wordt voortgezet gedurende genoten en geregistreerde mantelzorguren.
Resilience@Work: het huidige budget  t/m 2021 blijft ongewijzigd en wordt verlengd t/m 30 juni 2022.

Afspraken: samen met Signify gaan we de komende tijd in gesprek over diverse onderwerpen, waarbij dit onderwerp al specifiek benoemd is: het maken van concrete afspraken omtrent het verminderen van openstaande maar niet genoten verlofuren.

Hoe nu verder
Leden worden nu in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen (vote here). Klik hier om meteen digitaal te stemmen. Of stem op internet met het volgende webadres: https://bit.ly/3a2NzhK Je kunt tot uiterlijk 22 april je stem uitbrengen.

Namens de CNV Vakmensen onderhandelingsdelegatie Bart Hietkamp,
Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen
a.huizinga@cnvvakmensen.nl  

An English update is enclosed 

                                                      

Downloads