Signify

Verlenging pensioenregeling Philips

Beste leden van CNV Vakmensen,

De huidige pensioenregeling eindigt per 31-12-2021. Het opbouwpercentage in deze periode bedroeg 1,85 % en de premie bedroeg 29,4 % over de pensioengrondslag, waarvan de werknemersbijdrage 2 % was.

De huidige rentestand is erg laag, dat is algemeen bekend. De hoogte van de rente is namelijk een van de belangrijkste factoren om de hoogte van de premie te bepalen.

Onze insteek als sociale partners ( werkgever en vakbonden) was om met de huidige premie, ondanks de lage rente, toch nog een redelijke pensioenopbouw te bereiken. We denken namelijk dat een pensioenpremie van 29,4 % al behoorlijk hoog is. Philips gaf in ieder geval aan niet meer premie te willen bepalen en onze inschatting was dat werknemers ook niet meer geld voor het vasthouden van het opbouwpercentage over zouden hebben. We hebben het dan namelijk snel over een extra bijdrage van zo’n 5 % van het salaris.

De afspraken

1.      Het Philips pensioenfonds heeft ons laten weten dat met de premie van 29,4 % voor de komende 2 jaar een opbouwpercentage van 1,65 % haalbaar is. Wat dat verlaagde opbouwpercentage voor je bereikbare pensioen betekent kun je voor jezelf uitreken. Als je van je jaarinkomen de franchise van € 15.274,- aftrekt dan zie je het pensioengevend salaris. Als je dat bedrag met 1,65 % vermenigvuldigd dan zie je welk jaarlijks uit te keren pensioenbedrag je aan je totale ouderdomspensioen toevoegt. Het verschil met de huidige opbouw kun je berekenen door hetzelfde bedrag met 1,85 % te vermenigvuldigen.

2.      De regeling is voor de duur van 3 jaar afgesproken met de optie om evt. per 1-1-2024,dus na twee jaar, over te stappen naar het nieuwe pensioencontract. Als dat niet lukt dan is het opbouwpercentage in het derde jaar nog niet afgesproken. Als we nu al voor 3 jaar een vast opbouwpercentage hadden willen vast leggen dan waren we zeker op een lager percentage dan de 1,65 % uitgekomen. Als het derde jaar toch nodig mocht zijn dan zullen we samen met Philips en het pensioenfonds te zijner tijd overleg voeren wat dan het opbouwpercentage zal zijn.

3.      We streven in de komende jaren ernaar om de overstap naar het nieuwe contract te kunnen maken. Of dat gaat lukken hangt van heel veel factoren af. Daarover zullen we jullie bij ontwikkelingen uiteraard informeren.

Nieuwe pensioenwetgeving

De overheid werkt momenteel aan nieuwe pensioenwetgeving. In de loop van het komende jaar zal het wetgevingsproces naar verwachting in gang gezet worden.

Zodra de contouren van het nieuwe stelsel duidelijk worden zullen we daarover met jullie in gesprek gaan en zullen jullie daarover meer horen. Het gaat uiteindelijk om ingrijpende keuzes die we als sociale partners namens jullie moeten maken.

Conclusie

We snappen dat het verlagen van het opbouwpercentage geen fijn bericht is. We hebben samen met Philips en met het pensioenfonds alles eraan gedaan om de schade te beperken gelet op alle omstandigheden. Het vooruitzicht is dat het nieuwe stelsel meer kansen biedt dan het huidige stelsel. Je wordt hierover ook nog door Philips en door het Philips Pensioenfonds geïnformeerd.

Voor vragen over deze nieuwsbrief en ook alle andere vragen en/of opmerkingen die je hebt over je arbeidsvoorwaarden, je pensioen en de beleving van je werk bij Signify zijn wij beschikbaar.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl
M: +31 6 5160 2032